• รฟท.เดินหน้าเปิดเวทีระดมความคิดเห็นชาวชลบุรี ศึกษารถไฟไร้รอยต่อ เติมเต็มโครงข่ายคมนาคมขนส่งครบวงจร รองรับ EEC

  รฟท.เดินหน้าเปิดเวทีระดมความคิดเห็นชาวชลบุรี ศึกษารถไฟไร้รอยต่อ เติมเต็มโครงข่ายคมนาคมขนส่งครบวงจร รองรับ EEC

  วันนี้ (30 ส.ค.60) เวลา 09.00 น. นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) งานศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ความเหมาะสม โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ (ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา) และมีนายจุลเทพ จิตะสมบัติ วิศวกรอำนวยการศูนย์โครงการปรับปรุงทางรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการเส้นทางตลอดจนรูปแบบการก่อสร้างและประโยชน์ของโครงการดังกล่าว พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน โดยมีนายธเนศ ศุภรหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา พันตำรวจเอก สุธี ทิพย์สุข ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พ.อ.ประเสริฐ ใจกล้า รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 1 ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษา แขกผู้เกียรติ ประชาชน และสื่อมวลชน จำนวน 200 คน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องสำเภา โรงแรมเอเชีย พัทยา
  โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน เป็นหนึ่งในแผนงานสำคัญด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและโลจิสติกส์ ที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC โดยได้รับการบรรจุไว้ในแผนการดำเนินโครงการและงบประมาณในปีงบประมาณ 2560 – 2561 เป็นการปรับปรุงโครงการรถไฟฟ้า เชื่อมระหว่างท่าอากาศยาน ประกอบด้วย 1.โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง 2.โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนต่อขยายช่วงพญาไทร – ดอนเมือง 3.โครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ – ระยอง (HSR) เพื่อให้รถไฟฟ้า City Line และการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ สามารถรองรับความต้องการการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้น เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการ
  โดยในการประชุมครั้งนี้มีการนำเสนอสาระสำคัญของโครงการ ได้แก่ แนวเส้นทางโครงการที่ผ่านพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง มีจำนวน 10 สถานี ได้แก่ สถานีดอนเมือง สถานีบางซื่อ สถานีมักกะสัน สถานีสุวรรณภูมิ สถานีฉะเชิงเทรา สถานีชลบุรี สถานีศรีราชา สถานีพัทยา สถานีอู่ตะเภา และสถานีระยอง รูปแบบโครงสร้างของโครงการ จะก่อสร้างเป็นทางรถไฟขนาด 1.435 เมตร 2 ช่วง คือ พญาไท – ดอนเมือง และลาดกระบัง – ระยอง พร้อมสร้างทางรถไฟเชื่อมเข้าออกสนามบิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทางรถไฟยกระดับ มีส่วนที่เป็นอุโมงค์ทางคู่ ช่วงถนนพระราม 6 – สามแสน สถานีสุวรรณภูมิ และเขาชีจรรย์ รวมระยะทางประมาณ 260 กม. โดยมีศูนย์ซ่อมบำรุงเดิมที่คลองตันเพื่อรองรับรถไฟฟ้า City Line ส่วนศูนย์ซ่อมบำรุงแห่งใหม่พื้นที่ประมาณ 400 ไร่ ตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูงโดยมีศูนย์กลางควบคุมการเดินรถ ของโครงการตั้งอยู่ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงทั้ง 2 แห่ง โดยตลอดแนวเส้นทางโครงการฯ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตทางของการรถไฟแห่งประเทศไทยเดิมไม่ได้พาดผ่านพื้นที่ที่มีความอ่อนไหว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้โครงการฯ ยังได้เตรียมเสนอมาตรการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานการก่อสร้างอีกด้วย
  การพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน จะช่วยสนับสนุนการเดินทางและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งที่จะส่งผลให้การค้าการลงทุนของ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง เนื่องจากเส้นทางพาดผ่าน นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในหลายๆ พื้นที่ ทำให้ความเจริญนั้นไม่กระจุกตัวอยู่เพียงในเมืองใหญ่เท่านั้น และยังช่วยการสนับสนุนการเจริญเติบโตของอุตสหกรรมการท่องเที่ยวอีกด้วย เนื่องจากโครงการดังกล่าว ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางระหว่างท่าอากาศยานไปสู่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยองได้สะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งจะช่วยลดการจราจรคับคั่งในบางพื้นที่ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรอบ โดยเมื่อการพัฒนารโครงการแล้วเสร็จในปี 2566 คาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการรถไฟฟ้า City Line กว่า 103,920 คน/เที่ยว/วัน และมีผู้ใช้บริการรถไฟความเร็วสูง ถึงกว่า 65,630 คน/เที่ยว/วัน
  ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะมีการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สรุปผลการศึกษาโครงการประมาณเดือนตุลาคม 2560) จากนั้น รฟท. จะรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมการประชุมนำมาพิจารณาประกอบการรายงานผลการศึกษาโครงการฯ และจะจัดเตรียมส่งมอบให้กับกระทรวงคมนาคมดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150