• ประชุมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ครั้งที่ 17/2560

  ประชุมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ครั้งที่ 17/2560

  วันนี้ (31 ส.ค. 60) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา นายประชา เตรัตน์ ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ครั้งที่ 17/2560 โดยมีนายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายวิเชียร พงษ์พานิช นายสุขวัฒน์ สุขสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พลเอก เอกอนันต์ รัตนโสภา พลโทพิทักษ์ เกียรติพันธ์ และนายประสิทธิ์ จิตติวัฒนพงศ์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาพร้อมด้วย นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา เข้าร่วมพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานตามที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ดำเนินการแก้ไขในด้านต่างๆ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนิน ซึ่งประกอบด้วยวาระต่างๆ ดังนี้
  ประเด็นที่หนึ่ง การติดตามผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายเมืองพัทยา ประกอบด้วย
  – สรุปผลการดำเนินงานการร้องทุกข์และข้อเสนอแนะจากประชาชน ผ่าน webboard สายตรงนายกเมืองพัทยา หรือศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์
  – การสรุปรายละเอียดของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการสารด่วนเมืองพัทยา Pattaya Contact Center 1337
  – ความคืบหน้าการซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยาพัทยา จากสำนักช่างสุขาภิบาล
  -การติดตามผลการดำเนินการจัดระเบียบที่สาธารณะ (ทางเท้าและร่มเตียง) บนฝั่งและเกาะล้าน
  ประเด็นที่สอง ความคืบหน้าการปรับปรุงโครงสร้างกอง สำนัก แผนอัตรากำลัง จากกองเจ้าหน้าที่
  ประเด็นที่สาม ความคืบหน้าการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา
  ประเด็นที่สี่ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของทุกหน่วยงานที่ได้บันทึกข้อตกระหว่างผู้อำนวยการสำนัก/กอง กับนายกเมืองพัทยา และปลัดเมืองพัทยา เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุปสรรโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน จากสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ และทุกหน่วยงาน
  ทั้งนี้เพื่อให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองเป็นด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และมีพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ให้ดีขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วนต่อไป…

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150