• นายกรัฐมนตรี..เน้นย้ำพัฒนาการศึกษาเสริมสร้างภูมิความรู้ ก้าวสู่ Thailand 4.0 ด้วย “มิติการศึกษาพัฒนาพื้นที่พิเศษเดินหน้าประเทศไทยมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน”

  นายกรัฐมนตรี..เน้นย้ำพัฒนาการศึกษาเสริมสร้างภูมิความรู้ ก้าวสู่ Thailand 4.0 ด้วย “มิติการศึกษาพัฒนาพื้นที่พิเศษเดินหน้าประเทศไทยมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน”

  นายกรัฐมนตรี..เน้นย้ำพัฒนาการศึกษาเสริมสร้างภูมิความรู้ ก้าวสู่ Thailand 4.0 ด้วย “มิติการศึกษาพัฒนาพื้นที่พิเศษเดินหน้าประเทศไทยมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน”

  วันนี้ (25 ก.ย. 60) เวลา 13.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
  กล่าวให้โอวาทและเป็นประธานปิดสัมมนา “มิติการศึกษาพัฒนาพื้นที่พิเศษเดินหน้าประเทศไทยมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ไชยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมฯ ซึ่งมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยพลตํารวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา นายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมภาพนิทรรศการแผนที่จัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษและโครงการสร้างศูนย์ประสานงานการผลิตและกำลังคนอาชีวศึกษา โดยมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษทั้ง 35 จังหวัด เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เพื่อบูรณาการร่วมกันเดินหน้าสร้างมิติใหม่การศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ

  การประชุม ในครั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้จัดขึ้นเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนแผนให้เกิดผล ในทางปฏิบัติการของการพัฒนา คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดน รวมถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีปัญหาคุณภาพการศึกษา และปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาคนด้วยการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องราวของการพัฒนาประเทศ
  และจากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษชายแดนรอบประเทศ 10 พื้นที่ การพัฒนาเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งสิ้น ซึ่งในห้วงที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเหล่านี้ เป็นพื้นที่ที่ต้องดำเนินการเป็นพิเศษเร่งด่วน ด้วยการจัดโครงการต่างๆของส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการและภาคเอกชนตามกลไกประชารัฐให้สนับสนุนงานของรัฐบาลทั้งมิติความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
  ดังนั้นเพื่อให้การทบทวนปรับปรุง พัฒนา และการเตรียมแผนงานให้เกิดประสิทธิภาพในห้วงต่อไป จึงได้กำหนดให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มาร่วมประชุมตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยได้กำหนดการประชุมเป็น 3 ขั้น ดังนี้
  ขั้นที่ 1 เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2560 เป็นการประชุมประดับศึกษาธิการจังหวัด เพื่อทบทวนแผนงานที่ดำเนินการแล้วของปีงบประมาณ 2560
  ขั้นที่ 2 ในวันที่ 14 ถึง 15 กันยายน 2560 เป็นการประชุมระดับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทั้งคณะเพื่อนำมาบูรณาการรวมทั้งนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาเป็นปัจจัยประกอบการพิจารณาในการวางแผน
  และในวันนี้ซึ่งเป็นขั้นที่ 3 เป็นการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชน รวมถึงภาคประชาสังคม ได้แนะนำแผนมาพัฒนาเพิ่มเติมเกิดความสมบูรณ์
  โดยได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก มาบรรยายเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องพัฒนาแผนร่วมระหว่างหน่วยงานต่อไปให้เกิดความเชื่อมโยงบูรณาการสู่ความเป็น Thailand 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล
  สำหรับผลจากการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดเป็นประธานระดมความคิดด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาแผนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์แผนแม่บท และแผนปฏิบัติราชการด้านการศึกษา พร้อมจะทำการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ในห้วงเวลาต่อไป

  ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
  ภาพ : นายสมประสงค์ โภชน์พันธุ์
  งานเผยแพร่: โฆษกเมืองพัทยาและฝ่ายประชาสัมพันธ์
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150