• เมืองพัทยาเร่งดำเนินการมอบถังขยะแบบคัดแยกประเภทแก่โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา มุ่งสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทางแก่เยาวชน เพื่อลดปัญหาขยะในพื้นที่ ตามนโยบายรัฐบาล

  เมืองพัทยาเร่งดำเนินการมอบถังขยะแบบคัดแยกประเภทแก่โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา มุ่งสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทางแก่เยาวชน เพื่อลดปัญหาขยะในพื้นที่ ตามนโยบายรัฐบาล

  ฉบับที่ 878/60 ประจำวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560

  เมืองพัทยาเร่งดำเนินการมอบถังขยะแบบคัดแยกประเภทแก่โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา มุ่งสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทางแก่เยาวชน เพื่อลดปัญหาขยะในพื้นที่ ตามนโยบายรัฐบาล
  (27 พ.ย.60) เมื่อช่วงเช้าวันนี้ เมืองพัทยา โดยฝ่ายบริการรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล ส่วนควบคุมมลพิษ สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ดำเนินการมอบถังขยะแบบคัดแยกประเภทให้แก่โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเมืองพัทยา 1 (เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์บำเพ็ญ), โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ), โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม), โรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) และโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)  โดยนายสุธีร์  ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ได้มอบหมายให้นางสาวทิพดา  สุยคำไฮ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ เป็นผู้ประสานงานและดำเนินการส่งมอบให้แก่โรงเรียนทั้ง 5 แห่งดังกล่าว โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนดังกล่าวเป็นผู้รับมอบ โดยมอบให้โรงเรียนละ 2 ชุด (8 ถัง)  ประกอบด้วยถังขยะ 4 สี (4 ประเภท)  ได้แก่ สีเหลือง : สำหรับขยะรีไซเคิล, สีเขียว : สำหรับขยะเปียกและเศษอาหาร, สีน้ำเงิน : สำหรับขยะทั่วไป และสีแดง : สำหรับขยะอันตราย ซึ่งแนวทางการจัดการเพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทาง ถือเป็นมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น เมืองพัทยา โดยฝ่ายบริการรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล ส่วนควบคุมมลพิษ สำนักสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินการมอบถังขยะแบบคัดแยกประเภทให้แก่โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 แห่ง รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบางละมุง และโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร โดยจะเร่งดำเนินการส่งมอบให้ครบทุกโรงเรียนดังกล่าวภายในสัปดาห์นี้
  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทางให้แก่เยาวชนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการลดปริมาณขยะและลดมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาล ที่ได้กำหนดให้การเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นลำดับแรก โดยสร้างรูปแบบการจัดการขยะและของเสียอันตรายที่เหมาะสม และสร้างวินัยของคนในชาติ โดยมุ่งเรื่องการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งการรีไซเคิลและการแปรรูปเป็นพลังงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในเขตพื้นที่เมืองพัทยาให้มีปริมาณลดลงจนเหลือน้อยที่สุดต่อไป..


  ภาพ : ฝ่ายบริการรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150