• Monthly Archives: Ȩԡ¹ 2017

  ข่าวประชาสัมพันธ์จากเมืองพัทยา เรื่อง ขอเชิญประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างและการบริหารจัดการกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Cluster) กลุ่มที่ 2 จังหวัดชลบุรี

  ฉบับที่ 863/60 ประจำวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560

  เมืองพัทยาขอเชิญประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างและการบริหารจัดการกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Cluster) กลุ่มที่ 2 จังหวัดชลบุรี

  ด้วยเมืองพัทยา ได้ดำเนินการโครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างและการบริหารจัดการกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Cluster) กลุ่มที่ 2 จังหวัดชลบุรี ซึ่งจากการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด เมื่อวันที่ 14 และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 และเห็นชอบให้มีการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Cluster) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 5 กลุ่ม โดยเมืองพัทยาเป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน กลุ่มที่ 2 ของจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบางละมุงและอำเภอสัตหีบ จำนวน 16 แห่ง จำนวนขยะมูลฝอยรวม 856.26 ตันต่อวัน โดยมอบหมายให้เมืองพัทยาเป็นเจ้าภาพในการจัดการขยะมูลฝอยในกลุ่มนี้ ดังนั้น เมืองพัทยาจึงได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมระบบเตาเผาขยะกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Cluster) กลุ่มที่ 2 จังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา-อำเภอบางละมุง-อำเภอสัตหีบ-ศูนย์กำจัดมูลฝอยเมืองพัทยา ตำบลเขาไม้แก้ว) โดยมุ่งเน้นที่การจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นผู้ดำเนินการศึกษา

  เมืองพัทยาจึงขอเชิญพี่น้องประชาชนที่อยู่ในท้องที่และบริเวณใกล้เคียง ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างและการบริหารจัดการกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Cluster) กลุ่มที่ 2 จังหวัดชลบุรี ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า หมู่ที่ 4 บ้านห้วยไข่เน่า ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เวลา 09.00-12.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร.0-2555-2000 ต่อ 8324 ในวัน และเวลาราชการ…

  ** ทุกความคิดเห็นของท่าน..ถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองต่อไป!!! **

  ******************************

  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  เมืองพัทยาขอเชิญทุกท่าน “ร่วมมือร่วมใจชำระค่าบริการบำบัดน้ำเสีย เพื่อความสดใสของท้องทะเลไทย”

  เมืองพัทยาขอเชิญทุกท่าน “ร่วมมือร่วมใจชำระค่าบริการบำบัดน้ำเสีย  เพื่อความสดใสของท้องทะเลไทย”
  เมืองพัทยาได้ออกข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่องการควบคุมและให้บริการบำบัดน้ำเสียในเขตเมืองพัทยา พ.ศ. 2545 สาระสำคัญ คือ มิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ให้มีเจ้าหน้าที่จัดส่งน้ำเสียไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมเมืองพัทยา และจะต้องเสียค่าบริการบำบัดน้ำเสียตามอัตราที่เมืองพัทยากำหนดไว้
  โดยอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสีย จะวัดได้ตามความเข้มข้นความสกปรกของน้ำและตามแหล่งกำเนิดของมลพิษ ได้แบ่งเป็นประเภทกลุ่ม ดังนี้
  กลุ่มที่ 1 แหล่งกำเนิดมลพิษ ได้แก่ อาคารอยู่อาศัย หอพัก อาคารชุดที่ทำการมูลนิธิอาคารที่ใช้ในการศาสนาหรือการกุศล มีค่าบริการที่ต้องชำระอยู่ที่ 3.50 – 8.75 บาท
  กลุ่มที่ 2 แหล่งกำเนิดมลพิษ ได้แก่ สถานประกอบธุรกิจขนาดย่อม โรงพยาบาล โรงเรียนราษฎร์ อาคารที่ทำการของราชการ หรือองค์การระหว่างประเทศ มีค่าบริการที่ต้องชำระอยู่ที่ 4.00 – 10.00 บาท
  กลุ่มที่ 3 แหล่งกำเนิดมลพิษ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม ธนาคารอาคารสำนักงานธุรกิจเงินทุน หลักทรัพย์ สถานประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ มีค่าบริการที่ต้องชำระอยู่ที่ 4.50 – 11.25 บาท
  ในการนี้ เมืองพัทยาจึงขอให้ผู้ที่อยู่ในข่ายที่ต้องชำระค่าบริการบำบัดน้ำเสีย สามารถติดต่อชำระค่าบริการหรือติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้และผลประโยชน์ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง ชั้น 1 ศาลาว่าการเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3148 – 3155 และ 0 3825 3100 ต่อ 4065 – 4067 (ในวันและเวลาราชการ)  หรือ โทร 1337 Pattaya Contact Center  ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  ข่าวประชาสัมพันธ์ เมืองพัทยากำหนดเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561

  ข่าวประชาสัมพันธ์ เมืองพัทยากำหนดเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561
  เมืองพัทยาขอให้ผู้ที่มีทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองพัทยา ซึ่งอยู่ในข่ายต้องชำระภาษี ไปยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษีประจำปี 2561 ตามระยะเวลาที่กำหนดดังต่อไปนี้
  1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ขอรับแบบพิมพ์ (ภ.ร.ด.2) และยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
  2. ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 สำหรับเจ้าของที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินรายใหม่ ให้ไปยื่นแสดงแบบรายการ (ภ.บ.ท.5) และชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินใหม่
  3. ภาษีป้าย ขอรับแบบพิมพ์และยื่นแบบแสดงรายการป้ายภาษี (ภ.ป.1) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 สำหรับป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษี ตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปี และคิดภาษีเป็นรายงวดและสำหรับป้ายใหม่ชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้ง
  เมืองพัทยาจึงขอให้ท่านที่มีทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี ไปยื่นแบบชำระภาษี ภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถติดต่อชำระค่าภาษีดังกล่าวได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้และผลประโยชน์ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง ชั้น 1 ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยาเปิดให้บริการประชาชนในช่วงเวลาวันทำการ (จันทร์-ศุกร์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่พักเที่ยง) และตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. 2561 – 31 พ.ค. 2561 จะเปิดบริการรับชำระภาษีในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้และผลประโยชน์ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3148 – 3155 และ 0 3825 3100 ต่อ 4065 – 4067 ในวันและเวลา ราชการ หรือที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง


  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  เมืองพัทยาหนุนสุดตัวให้สถานศึกษาทุกแห่งก้าวสู่..”โรงเรียนสีขาว”…!!!!

  ฉบับที่ 874/60 ประจำวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560

  เมืองพัทยาหนุนสุดตัวให้สถานศึกษาทุกแห่งก้าวสู่..”โรงเรียนสีขาว”…!!!!
  ด้วยฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในเขตเมืองพัทยา ทั้งในชุมชน สถานประกอบการ และสถานศึกษา เพื่อสนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาและป้องกันสารเสพติดในเด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนเมืองพัทยา ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด สำนักการสาธารณสุข จึงได้จัดการประชุมครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษาขึ้น เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (24 พ.ย.60) ณ ห้องประชุม 241 ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมีนายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งมอบนโยบายการทำงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษาแก่ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นครูผู้รับผิดชอบด้านยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 30 คนจากสถานศึกษาที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 15 แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ทั้ง 11 แห่ง และโรงเรียนบางละมุง โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย และโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา ซึ่งมีนางวิลัยวรรณ ผู้เลื่องลือ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด สำนักการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด สำนักการสาธารณสุข ร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยนายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา ได้กล่าวมอบนโยบายแก่คณะครูผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ว่า เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนต่อการดำเนินการในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2556-2560) การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา พบว่าผู้เข้าบำบัดรักษามีแนวโน้มที่สูงขึ้น เกือบร้อยละ 50 ของผู้บำบัดฯ เป็นเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 24 ปี เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ง่าย จากความอยากรู้อยากลอง การชักชวนของกลุ่มเพื่อน หรือความท้าทาย ดังนั้น จึงต้องได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ สร้างความเข้มแข็งความเชื่อมั่นในตนเองให้เกิดขึ้นกับตัวเยาวชน เพื่อให้เขาเติบโตเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและบุหรี่ต่อไป ซึ่งผู้มีบทบาทใกล้ชิดเยาวชนเหล่านี้ก็คือบุคลากรคุณครูในสถานศึกษา ในการนี้ เพื่อเป็นการป้องกันเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนในสถานศึกษามิให้เข้าถึงการบริโภคยาสูบและสารเสพติดได้โดยง่าย รวมถึงลดปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เมืองพัทยาจึงขอความร่วมมือจากสถานศึกษา ห้ามให้สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม หรือรับการสนับสนุนใดๆ จากผู้ประกอบธุรกิจยาสูบและสารเสพติด รวมทั้งให้สถานศึกษาทุกแห่งติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา ห้ามมิให้มีการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา และกำชับให้นักเรียนห้ามสูบบุหรี่ และห้ามใช้สารเสพติด พร้อมกันนี้ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเลิกบุหรี่ ไม่ใช้สารเสพติด รวมถึงให้การสนับสนุนในการผลิตสื่อ นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเรียนรู้ด้านพิษภัยจากบุหรี่และสารเสพติด และขอให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการร่วมค้นหาและคัดกรองนักเรียนทั้งภายในสถานศึกษาและพื้นที่เสี่ยงรอบสถานศึกษา หากพบนักเรียนที่สูบบุหรี่หรือสารเสพติด ให้ประสานส่งต่อที่ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา เพื่อดูแลและบำบัดต่อไป นอกจากนี้ให้สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตสังคมบำบัดให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา ทั้งในช่วงเวลาระหว่างและภายหลังการบำบัดฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง รวมถึงร่วมติดตาม ดูแลช่วยเหลือและให้โอกาสแก่นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพเข้ารับการศึกษาต่อ รวมทั้งเฝ้าระวังมิให้กลับไปเสพซ้ำ ทั้งนี้ เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนและลูกหลานของเราต่อไป และขอเป็นกำลังใจให้ครูอาจารย์ทุกท่าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข ดำเนินกิจกรรมดีๆ ให้เยาวชนของเมืองพัทยาได้เรียนรู้และนำไปเป็นแบบอย่างปฏิบัติสืบไป
  นอกจากนี้เมืองพัทยายังได้มอบของที่ระลึกแก่ทีมนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ จากการเข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2018 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เมื่อระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา โดยวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นผู้มอบ พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมคณะครูและนักเรียนให้มีขวัญและกำลังใจในการมุ่งมั่นพัฒนาความสามารถต่อยอดให้ก้าวไกลต่อไปอีกด้วย.. *****************************
  ภาพ : นายสมประสงค์ โภชน์พันธุ์
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

  ส่งจากสมาร์ทโฟน vivo ของฉัน


  เมืองพัทยาให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ประจำประเทศไทย

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ประจำประเทศไทย

  วันนี้ (24 พ.ย. 60) พลตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ นายขคนาถ อธิการี (Mr.Khaga Nath Adhikari,ph.D.) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าพบนายกเมืองพัทยา ในโอกาสได้รับตำแหน่ง ณ ห้องวีไอพี ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  การมาศึกษาดูงานที่เมืองพัทยาในครั้งนี้เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการปกครองรูปแบบพิเศษ และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก จึงสนใจที่จะศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามบ้านพี่เมืองน้อง โดยยึดหลักความเสมอภาคและ      เท่าเทียม ทั้งในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การค้า วัฒนธรรมและการศึกษา สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวเนปาล ในการเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองพัทยา พร้อมทั้งหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้แนวปฏิบัติระหว่างกันเกี่ยวกับความร่วมมือด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นทางเมืองพัทยาและคณะฯได้มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกันท่ามกลางความชื่นชมและมิตรภาพที่ดีของทั้งสองเมือง


  โอเชี่ยน มารีน่า พัทยา ครั้งที่ 6 จัดยิ่งใหญ่ คาดทำเงินสะพัดกว่า 2 พันล้านบาท พร้อมร่วมสนับสนุนภาครัฐผลักดันไทยสู่ “การเป็นมารีน่าฮับของอาเซียน”

  โอเชี่ยน มารีน่า พัทยา ครั้งที่ 6 จัดยิ่งใหญ่ คาดทำเงินสะพัดกว่า 2 พันล้านบาท พร้อมร่วมสนับสนุนภาครัฐผลักดันไทยสู่ “การเป็นมารีน่าฮับของอาเซียน”

  วันนี้ (23 พ.ย.5) เวลา 11.00น ณ โอเซี่ยนมารีน่า ยอช์ทคลับ พัทยา นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิธีเปิดงานโอเชี่ยน มารีน่า พัทยา ครั้งที่ 6 โดยมีนายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นายณพงศ์ ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งมีนายสก็อต ฟินสเตนท์ ผู้จัดการท่าเรือ โอเซี่ยนมารีน่า ยอช์ทคลับ กล่าวต้อนรับแขกผู้เกียรติและสื่อมวลชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางบรรยากาศแสงพระอาทิตย์ตกดินและเรือยอช์ทชั้นนำกว่า 28 ลำ โดยเปิดให้ชมฟรี ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน นี้
  หลังจากกรมศุลกากรได้มีการปรับกฎระเบียบใหม่ที่อนุญาตให้เรือต่างชาติแวะพักจอดและท่องเที่ยวในน่านน้ำพัทยาได้นานขึ้น รวมถึงความพร้อมการเดินทางที่สะดวกสบายใกล้กับสนามบินถึงสองแห่ง โดยเดินทางจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิเพียง 90 นาทีและไม่ไกลจากสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา (ระยอง-พัทยา) ถือเป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของการท่องเที่ยวทางทะเลไทยฝั่งอ่าวไทย นอกจากนั้นทางรัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวทางทะเลมากขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย ประกอบกับการจัดการจัดงานโอเชี่ยน มารีน่า พัทยา โบ๊ท โชว์ ครั้งที่ 6 นี้ จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนสำคัญในการแสดงศักยภาพการท่องเที่ยวทะเลของอ่าวไทยสู่ระดับโลก โดยในปีนี้ได้มีเรือยอช์ทแบรนด์ชั้นนำกว่า 28 ลำ มาจัดแสดงในงานและคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานทั้งไทยและจากต่างประเทศประมาณ 6,000 คน ซึ่งภายในงานจะมีเรือยอช์ท ทั้งขนาดเล็กไปจนถึงเรือซูเปอร์ยอช์ทฯ รวมถึงตัวแทนจำหน่ายเรือยอช์ทแบรนด์ดังจากยุโรปและอเมริกา ซึ่งทั้งหมดนับเป็นสัญญาณที่ชี้ให้เห็นถึงความต้องการซื้อเรือที่เพิ่มมากขึ้นและธุรกิจเช่าเหมาลำที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างมากในอนาคต
  สำหรับการจัดงานโอเชี่ยน มารีน่า พัทยา โบ๊ท โชว์ เติบโตขึ้นทุกปี โดยในปีนี้ ได้นำเรือที่มาจัดแสดงทั้งบนผืนน้ำและบนฝั่งที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีและมีการจัดกิจกรรมอีกมากมายครอบคลุมงานทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ต้องการซื้อเรือ หรือกลุ่มครอบครัวที่ต้องการสัมผัสไลฟ์สไตล์และการท่องเที่ยวทางทะเล นอกจากนั้นยังมีสินค้าแบรนด์ที่เกี่ยวกับเรือไปจนถึงสินค้าไลฟ์สไตล์ และอสังหาริมทรัพย์ไฮเอนด์ ตลอดการจัดงานทั้ง 4 วัน โดยเปิดให้ทุกท่านเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เมืองพัทยาขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน “พัทยาโบ๊ท โชว์ 2017” ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2560 ณ โอเชี่ยนมารีน่า ยอช์ทคลับ พัทยา

   


  สภาเมืองเยี่ยมเกาะล้านดูงานการศึกษาของยุวชนชาวเกาะและมุ่งพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น..!!!

  ประธานสภาเมืองพัทยา นำทีมสมาชิกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ เกาะล้าน เพื่อศึกษาการแก้ไขปัญหาขยะและบำบัดน้ำเสียอย่างยั่งยืน….
  พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า. .วันนี้ (23 พ.ย.60) เวลา 14.30 น. นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยพลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ประกอบด้วยนายชาคร กัญจนวัตตะ นายศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี นายโชฎึกโชติกำจร นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร และนายธเนศ ศุภรสหัสรังสี ฝ่ายบริหารสำนักการศึกษา เจ้าหน้าที่กองร้อยรักษาความสงบ อำเภอบางละมุงและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวชุมชนเกาะล้าน โดยมีนายวิเชรษฐ บุญยิ่ง ประธานชุมชนเกาะล้าน พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน ประชาชนชาวชุมชนเกาะล้าน เข้าร่วมชี้แจงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในพื้นที่ พร้อมตรวจสอบตามจุดต่างๆ จำนวน 2 จุด คือ
  – จุดที่ 1 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ บ่อทิ้งขยะ ที่ปัจจุบันมีจำนวนขยะมากขึ้นเนื่องจากเรือขนถ่ายขยะอยู่ระหว่างซ่อมแซมปรับปรุงระบบ จึงทำให้ไม่สามารถขนถ่ายขยะจากเกาะล้านไปทิ้งบนฝั่งได้ ซึ่งสภาเมืองพัทยาก็ไม่นิ่งนอนใจ โดยมอบหมายให้ กรมศึกษา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) เร่งดำเนินการศึกษาวิจัยวิธีแก้ไขในด้านต่างๆ พร้อมเปิดโอกาสให้บริษัทเอกชน นำข้อเสนอวิธีกำจัดขยะ ซึ่งมีอยู่หลายบริษัทที่เข้ามานำเสนอ ประกอบการตัดสินใจ
  – จุดที่ 2 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ที่บริเวณ ตาแหวน ซึ่งปัจจุบันมีระบบบำบัดแบบใช้สารเคมี แบบ OR เพื่อแยกน้ำดี น้ำเสีย เมื่อคัดกรองแยกเป็นน้ำดีแล้ว ก็จะนำน้ำที่บำบัดกลับมาใช้ทางระบบนิเวศน์ต่อไป
  พล.ต.ต.พินิตฯยังได้เสริมอีกว่า ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สภาเมืองพัทยา จะมีการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ร่วมกโดยมีการนำเสนอญัตติเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อพิจารณาแนวทางรูปแบบการกำจัดขยะและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียบนเกาะล้านให้เป็นรูปธรรมต่อไป

   


  พัทยาเมืองยิ้ม ต้อนรับคณะประกวด Smile Boy&Girl Season 1

  วันนี้ (23 พ.ย. 60) เวลา 10.00 น.
  นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าประกวด Smile Boy&Girl Season 1 จำนวน 24 คน โดยการนำของทันตแพทย์วัฒนา ชัยวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด ซึ่งมีนางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  โดยนายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา ได้กล่าวให้โอวาทคณะผู้เข้าประกวด ฯ ทั้ง 24 คน และหลังจากนั้นได้มอบของที่ระลึกให้กันทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม…

  บริษัทพัทยาเอ็นเตอร์เทนเม้นท์รีพับลิคจำกัด จัดการประกวด Smile Boy&Girl Season 1 โดยคณะกองประกวดฯได้คัดเลือกหนุ่ม-สาวจากทั่วประเทศ จำนวน 24 คน ซึ่งทางคณะผู้เข้าประกวดได้มาร่วมเก็บตัว แบ่งปันรอยยิ้ม ที่สวนนงนุชพัทยาในระหว่างวันที่ 22 -23 พฤศจิกายน 2560 และในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 จะเป็นการประกวดในรอบตัดสิน ณ โรงละครอักษรา King Power กรุงเทพมหานคร เพื่อเฟ้นหาหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่มีรอยยิ้มสดใสเป็นตัวแทนบอกต่อเรื่องราวดีๆของสยามเมืองยิ้ม และการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันอย่างถูกวิธี เพื่อต่อยอดในเส้นทางบันเทิงต่อไป


  หลังงานใหญ่เสร็จสิ้น นายกเมืองพัทยาสั่งเคลียร์ขยะแหลมบาลีฮายด่วน! ฝากขอบคุณชาวเมือง ทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม และขออภัยที่อาจจะยังเก็บไม่ครบทุกจุดเพราะใช้แผนเก็บในจุดที่สำคัญตามลำดับ คาดว่าจะหมดเรียบร้อยเพื่อรับนักท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้….

  ฉบับที่ 861/60 ประจำวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560

  หลังงานใหญ่เสร็จสิ้น นายกเมืองพัทยาสั่งเคลียร์ขยะแหลมบาลีฮายด่วน! ฝากขอบคุณชาวเมือง ทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม และขออภัยที่อาจจะยังเก็บไม่ครบทุกจุดเพราะใช้แผนเก็บในจุดที่สำคัญตามลำดับ คาดว่าจะหมดเรียบร้อยเพื่อรับนักท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้….

  (22 พ.ย.60) พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา ได้ชี้แจงว่า ตามที่ พล.ต.ต.อนันต์ จริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ได้สั่งการให้สำนักสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณชายหาดพัทยาให้เป็นที่เรียบร้อย พร้อมทั้งนำถังขยะติดตั้งตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ชายหาดตามเดิม หลังจากที่ได้ทำการเก็บถังขยะบริเวณชายหาดทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 18-20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อทัศนียภาพที่เป็นระเบียบเรียบร้อยในวันงานมหกรรมทางเรือนานาชาติฯ ซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาได้ดำเนินการจัดเก็บทำความสะอาดชายหาดพัทยาจนแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
  ล่าสุด เช้าวันนี้ (22 พ.ย.60) นายกเมืองพัทยา ยังได้สั่งการโดยด่วน ให้สำนักสิ่งแวดล้อมเร่งจัดเก็บขยะ และทำความสะอาดพื้นที่แหลมบาลีฮายโดยรอบ ภายหลังจากที่มีสื่อจากหลายสำนัก รวมทั้งสื่อโซเชียลต่างๆ ได้ท้วงติง ตำหนิถึงสภาพขยะตามโขดหินและชายหาด รวมถึงในทะเล หลังจบงาน มหกรรมทางเรือนานาชาติฯ โดยในช่วงเช้าวันนี้ สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา จึงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดำเนินการทำความสะอาดและจัดเก็บขยะบริเวณแหลมบาลีฮายโดยรอบ จนแล้วเสร็จตามที่ได้รับมอบหมายเป็นที่เรียบร้อย ในการนี้ นายกเมืองพัทยาได้ฝากขออภัยในความล่าช้าสำหรับการจัดเก็บขยะและปรับสภาพพื้นที่ต่างๆ ให้เป็นที่เรียบร้อยมา ณ โอกาสนี้ด้วย เนื่องจากต้องทยอยดำเนินการจากบริเวณที่สำคัญมากตามลำดับแผนปฏิบัติซึ่งวางไว้แล้ว และคาดว่าจะดำเนินการจนเสร็จสิ้นทั่วทุกจุดตลอดทั้งหาดพัทยาและจอมเที่ยน ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะหลั่งไหลมาช่วงวันหยุดประจำสัปดาห์อย่างแน่นอน และหลังจากนี้เมืองพัทยาจะเร่งดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ต่างๆ ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม รวมถึงเร่งแก้ไขปัญหาขยะ และปัญหาด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ตามแผนระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่องจริงจังต่อไป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมกันนี้เมืองพัทยาขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ประกอบการทุกท่าน ในการช่วยกันรักษาความสะอาด ทิ้งขยะลงถัง และหากพบเห็นขยะเกลื่อนกลาดที่ใด โปรดแจ้งมายัง Pattaya City Contact Center 1337 หรือที่เว็บบอร์ดสายตรงนายกเมืองพัทยา webboard.pattaya.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อร่วมกันลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พัทยา ให้เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป…
  ***************************
  ภาพ : สำนักสิ่งแวดล้อม
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  เมืองพัทยาพร้อมปลุกใจชาวเมืองสนับสนุนกฎหมายใหม่ ชายหาดไร้ควันนิโคติน…!!!

  ฉบับที่ 861/60 ประจำวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
  เมืองพัทยาพร้อมปลุกใจชาวเมืองสนับสนุนกฎหมายใหม่ ชายหาดไร้ควันนิโคติน…!!!

  สืบเนื่องจากที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดำเนินโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ไม่สูบบุหรี่ และลดปริมาณขยะ ลดการถูกทำลายของธรรมชาติ โดยออกคำสั่งคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมทั้งกำหนดให้ชายหาดนำร่อง 24 ชายหาด เป็นชายหาดปลอดบุหรี่ โดยรวมถึงชายหาดพัทยา และชายหาดจอมเทียน โดยเมืองพัทยาได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับอีก 15 จังหวัด นำร่อง 24 หาด เป็นชายหาดปลอดบุหรี่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในด้านการป้องกันภัยคุกคามทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และภัยสุขภาพจากบุหรี่บริเวณพื้นที่ชายหาด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่จะถึงนี้นั้น
  ในการนี้ เมืองพัทยา โดยฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข จึงกำหนดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ และอบรมแกนนำจิตอาสาชายหาดสดใสไร้ควันบุหรี่ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและทำความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการชายหาด เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้พื้นที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ โดยสามารถกำหนดให้มีเขตสูบบุหรี่ได้ตามความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการสูบบุหรี่ในเขตที่กำหนด ทิ้งขยะก้นกรองบุหรี่ในที่ที่จัดไว้ ลดผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคลรอบข้างซึ่งไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันพิษจากการสูบบุหรี่ ก่อให้เกิดโรคและปัญหาสุขภาพได้ ทั้งนี้ ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานฯ เมื่อเวลา 13.30 น. ของวันนี้ (22 พ.ย.60) ที่ห้องประชุม 242 ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมีนายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยนางสุภาภรณ์ เชิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข พร้อมด้วยนายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษากลุ่มผู้ประกอบการเขตปลอดหาดจอมเทียน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ส่วนควบคุมโรคฯ สำนักสิ่งแวดล้อม ฝ่ายเทศกิจ/ฝ่ายกิจการพิเศษ สำนักปลัด สำนักการช่าง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว และตัวแทนภาคประชาชน เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งหารือรูปแบบการจัดสถานที่ Smoking Zone และแนวทางการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดจัดกิจกรรมฯ ขึ้นในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณชายหาดเขตปลอดจอมเทียน ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป…
  ******************************
  ภาพ : นายสมประสงค์ โภชน์พันธุ์
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150