• มหาดไทยรับแนวคิดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองพัทยา.นำไปพิจารณาเพื่อหวังผลให้ได้อย่างยั่งยืน…!!

  มหาดไทยรับแนวคิดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองพัทยา.นำไปพิจารณาเพื่อหวังผลให้ได้อย่างยั่งยืน…!!

  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 11.30 น. พลตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยนายอภิชาติวีรปาล รองนายกเมืองพัทยาและนายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา นำเสนอโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบริเวณเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก ถึงแยกพัทยากลาง ถนนเลียบชายหาด (ระยะที่1) ตามที่เมืองพัทยาได้ขอความอนุเคราะห์จากกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ดำเนินการออกแบบฯ เพื่อเสนอแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอให้พิจารณาให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและด้านที่เกี่ยวข้องกับระเบียบและข้อกฎหมายของส่วนราชการต่างๆ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมฯ และระดับจังหวัดเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ที่ห้องประชุมกระทรวงมหาดไทย

  สืบเนื่องจากโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวภายใต้พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC มีพื้นที่เป้าหมายประกอบด้วย 3 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองสำหรับพื้นที่จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยานั้น ได้จัดให้มีการประชุมไปหลายครั้งตลอดระยะเวลา1 ปีที่ผ่านมา โดยเมืองพัทยาได้รับความเห็นชอบโครงการสำคัญภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560 – 2564) และได้รับอนุมัติงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
  1.โครงการศึกษาเพื่อพื้นที่พัฒนาแหลมบาลีฮายเมืองพัทยา งบประมาณ 20 ล้านบาท ทำการศึกษาโครงการ Pattaya On Pier เนื่องจากเมืองพัทยาเห็นว่าเพื่อให้การศึกษามีแนวทางที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการอย่างคุ้มค่าในเม็ดเงินที่ลงทุนจึงได้เสนอต่อคณะกรรมการฯ โดยเพิ่มการศึกษาและพิจารณาเพิ่มเติมประกอบไปด้วย โครงการพัฒนาและใช้พื้นที่แหลมบาลีฮายและโครงการท่าเรือ Cruise Terminal พัทยา เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาปลายแหลมบาลีฮายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองพัทยาเพิ่มขึ้นในทุกๆปี ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมหา ผู้รับจ้างเข้ามาศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮายต่อไป
  2.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออกระยะที่ 1 งบประมาณปี 2560 จำนวน 665 ล้านบาท และในปี 2562 อีกจำนวน 145 ล้านบาท รวมเป็น 810 ล้านบาท นั้น เป็นโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองพัทยา ซึ่งอ้างอิงการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีบ่อรับน้ำและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 8 ชุด สูบน้ำผ่าน Box Culvert ซึ่งครอบคลุมพื้นที่น้ำท่วมประมาณ 1.3 ตารางกิโลเมตร บริเวณเขาน้อย เพื่อสูบน้ำไปลงคลองเสือแผ้ว คลองนาเกลือ และคลองนกยาง แต่เนื่องจากระบบดังกล่าวต้องมีการใช้พลังงานไฟฟ้า และมีการสูบน้ำข้ามแนวสันปันน้ำตามธรรมชาติเดิมทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ที่ระบบสูบน้ำออกไป ซึ่งปัจจุบันก็ประสบปัญหาน้ำล้นตลิ่ง และต้องมีการเสริมคันคลองอยู่แล้ว เมืองพัทยาจึงได้ขอความร่วมมือไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการศึกษาและออกแบบพื้นที่รองรับน้ำท่วมเพื่อจัดการระบายน้ำในพื้นที่
  และเมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา เมืองพัทยาได้ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเจ้าท่า การรถไฟแห่งประเทศไทย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบริเวณถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออกผ่านใต้ถนนพัทยากลาง และระบายลงสู่ทะเล ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการออกแบบ แล้วเสร็จประมาณร้อยละ 90 แล้ว และให้กรมโยธาฯ ไปดำเนินการออกแบบให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ซึ่งในครั้งนี้เมืองพัทยา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเจ้าท่า กรมควบคุมมลพิษ การรถไฟแห่งประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกองบำรุงเขตฉะเชิงเทรา จึงได้มานำเสนอรายละเอียดของโครงการดังกล่าวเข้าหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย
  เกี่ยวกับการจัดสร้างอุโมงค์ระบายน้ำผ่านพื้นที่เมืองพัทยา ระบายน้ำลงสู่ทะเลโดยใช้ระบบแรงโน้มถ่วง และไม่ต้องใช้พลังงาน (ไฟฟ้า) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่มากกว่า โดยรวมพื้นที่บางส่วนของถนนสุขุมวิท-พัทยาด้วย รวมพื้นที่ประมาณ 5.2 ตารางกิโลเมตร โดยใช้งบประมาณ จำนวน 1,600 – 1,800 ล้านบาท โดยการจำแนกงบประมาณและงานจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 1.งบประมาณจากงบกลางปี 2560 ที่ได้รับอนุมัติตามมติครม. จำนวน 665 ล้านบาท และเมืองพัทยาตั้งงบประมาณปี 2562 อีกจำนวน 145 ล้านบาท รวมเป็น 810 ล้านบาท เมืองพัทยาเป็นผู้ตั้งงบประมาณและดำเนินการเอง 2. งบประมาณในส่วนที่เกินจากระยะที่ 1 นั้น ทางกรมโยธาฯ จะเป็นผู้ตั้งงบประมาณและดำเนินการเอง
  ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการดังกล่าว มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายของทางราชการที่เกี่ยวข้อง จึงได้นำเรื่องเข้าเสนอต่อ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับแนวคิดต่างๆนี้ เพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป ..

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150