• เมืองพัทยาจัดอบรมซักซ้อมและแนะนำการเขียนหนังสือราชการ เสริมสร้างศักยภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  เมืองพัทยาจัดอบรมซักซ้อมและแนะนำการเขียนหนังสือราชการ เสริมสร้างศักยภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  เมืองพัทยาจัดอบรมซักซ้อมและแนะนำการเขียนหนังสือราชการ เสริมสร้างศักยภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  วันนี้ (22 ธ.ค.60) นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดอบรมซักซ้อมและแนะนำการเขียนหนังสือราชการ โดยมีข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง ในสังกัดเมืองพัทยา เข้ารับอบรมโดยพร้อมเพรียง ที่ห้องประชุม 241 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นำโดย ว่าที่ร้อย ธนกฤต สิริปัญญาโสภณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน อบรมเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
  ด้วยสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน เล็งเห็นถึงความสำคัญการเขียนหนังสือราชการ เพราะการเขียนหนังสือราชการถือเป็นวิชาหนึ่งที่พนักงานเมืองพัทยาทุกคนต้องศึกษาและเรียนรู้ ซึ่งที่ผ่านมาพนักงานเมืองพัทยาแต่ละคนต้องเรียนรู้การเขียนหนังสือราชการด้วยวิธีเรียนรู้จากหัวหน้าจากเพื่อนร่วมงานและศึกษาจากเรื่องเดิม ปัจจุบันการเขียนหนังสือราชการนั้นไม่ใช่เรื่องยากเพราะมีเอกสาร มีตำราให้ศึกษาถึงหลักและวิธีการใช้คำ โดยมีแนวทางการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้องตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 พระราชฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้างมีหลักและแนวทางการเขียนหนังสือทั้งภายในและภายนอกได้ถูกต้องระเบียบงานสารบัญ ดังนั้นสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน จึงได้ทำหนังสือเชิญหน่วยงานในสังกัดเมืองพัทยา และผู้สนใจเข้ารับอบรมซักซ้อมและแนะนำเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลากรในสังกัดเมืองพัทยา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเขียนหนังสือราชการได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ในการปฎิบัติงานได้ยิ่งขึ้นต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150