• เกาะล้านเฮ..!! สภาเมืองพัทยา…ผ่านงบ95ล้าน จัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างบนพื้นที่เกาะล้าน แถมให้มีการศึกษาเพื่อสานฝันโครงการระบบอุโมงค์ระบายน้ำเมืองพัทยาอย่างยั่งยืนอีกด้วย..!!!

  เกาะล้านเฮ..!! สภาเมืองพัทยา…ผ่านงบ95ล้าน จัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างบนพื้นที่เกาะล้าน แถมให้มีการศึกษาเพื่อสานฝันโครงการระบบอุโมงค์ระบายน้ำเมืองพัทยาอย่างยั่งยืนอีกด้วย..!!!

  ฉบับที่ 950/60 ประจำวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560

  เกาะล้านเฮ..!!
  สภาเมืองพัทยา…ผ่านงบ95ล้าน  จัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างบนพื้นที่เกาะล้าน แถมให้มีการศึกษาเพื่อสานฝันโครงการระบบอุโมงค์ระบายน้ำเมืองพัทยาอย่างยั่งยืนอีกด้วย..!!!

  พลตำรวจตรี พินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า
  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ที่ห้องตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา  มีการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีนายอนันต์  อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม ซึ่งที่ประชุมประกอบด้วย พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์  รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา คนที่ 1 และ พล.ต.ภพอนันฒ์  เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา คนที่ 2 และสมาชิกสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วย พล.ต.ต.อนันต์  เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยาทั้ง 4 ท่าน เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีนายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา ทำหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา
  สำหรับกระทู้สำคัญในการประชุมครั้งนี้ เป็นการพิจารณาการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในการแก้ปัญหาการกำจัดขยะบนเกาะล้าน และการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ โดย พล.ต.ต.อนันต์  เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาการกำจัดขยะบนเกาะล้านว่า ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างบนพื้นที่เกาะล้านเป็นปัญหาที่สั่งสมมานานและเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้างที่บ่อฝังกลบมูลฝอยเกาะล้าน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณมากถึง 50,000 ตัน สะสมอยู่ที่บ่อฝังกลบมูลฝอยบริเวณเขานม หาดแสม จำนวนเนื้อที่ 12 ไร่ 95 ตารางวา จนเกือบเต็มจำนวนพื้นที่ โดยคณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาหาแนวทางในการจ้างเหมากำจัดมูลฝอยตกค้างบนพื้นที่เกาะล้าน และมีมติให้นำวิธีการกำจัดมูลฝอยแต่ละประเภทตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการกำจัดมูลฝอย พ.ศ.2560 ส่วนที่ 3 การกำจัดมูลฝอยข้อ 12 ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการได้ 5 วิธี คือ 1. การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  2. การหมักทำปุ๋ยหรือทำก๊าซชีวภาพ  3. การกำจัดด้วยพลังงานความร้อน  4. การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน และ 5. วิธีอื่นตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดหรือคณะกรรมการจังหวัดให้คำแนะนำ มาประกอบการพิจารณาเลือกแนวทางดำเนินการ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ทำการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความเป็นจริงของปัญหา อีกทั้งได้สอบถามความต้องการของชาวบ้านบนพื้นที่เกาะล้าน พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องการให้เมืองพัทยานำขยะมูลฝอยออกไปจากพื้นที่ ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงได้มาดูในข้อกฎหมาย อำนาจหน้าที่ต่างๆ ที่เมืองพัทยาจะสามารถกระทำได้ และเห็นสมควรขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นจำนวน 95 ล้านบาทถ้วน เพื่อดำเนินการจัดการขยะตกค้างบนพื้นที่เกาะล้าน ด้วยวิธีขนถ่ายขยะออกจากพื้นที่เกาะล้าน โดยการนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อไม่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความเดือดร้อน ซึ่งหากล่าช้าอาจเกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวได้
  ด้านสภาเมืองพัทยาได้ร่วมกันพิจารณาหลักการและเหตุผลแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินการดังกล่าว พร้อมทั้งมีความเป็นห่วงในเรื่องระยะเวลาในการดำเนินการ และความยากง่ายในวิธีการ จึงได้เสนอแนวทาง RDF (การนำขยะมูลฝอยที่ผ่านการคัดแยกแล้ว มาผ่านกระบวนการแปรรูปและจัดการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงขยะ) แก่ฝ่ายบริหารเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาอีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นจะการกำจัดขยะให้หมดจากเกาะล้านด้วยวิธีที่เป็นไปได้ง่ายมากกว่า และจะเหลือเป็นปุ๋ยบ้าง ก็ให้นำไปจำหน่าย ยังถือว่ามีประโยชน์และประหยัดงบประมาณไปได้อีก จึงขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่ง พล.ต.ต.อนันต์  เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ได้รับไปพิจารณา และดำเนินการอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
  โฆษกเมืองพัทยายังได้เสริมอีกว่
  สำหรับในส่วนของการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำนั้น พล.ต.ต.อนันต์  เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลว่า เมืองพัทยาได้ขอความอนุเคราะห์จากกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อดำเนินการสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเมืองพัทยา บริเวณถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออกถึงแยกพัทยากลาง ถนนเลียบชายหาดพัทยา เพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวได้ออกแบบให้มีการระบายน้ำลงสู่ชายหาดพัทยาบริเวณแยกพัทยากลาง ประกอบกับเมืองพัทยาได้ถูกกำหนดให้เป็นเขตควบคุมมลพิษและพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด โดยต้องจัดทำมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ รวมทั้งพิจารณาผลกระทบที่สำคัญทางระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการตามแนวทางของประกาศกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่อขอความเห็นชอบก่อนดำเนินโครงการ และเนื่องจากสำนักการช่างสุขาภิบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) นี้ไว้ จึงจำเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ซึ่งตั้งไว้  20,566,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ของโครงการดังกล่าว จำนวน 3,000,000 บาท
  ทั้งนี้ สภาเมืองพัทยาพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากสามารถดำเนินโคการได้สำเร็จ จะเป็นการแก้ปัญหาระบบระบายน้ำเมืองพัทยา ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  อย่างไรก็ตาม นายอนันต์  อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา ได้เน้นย้ำให้ฝ่ายบริหารเร่งดำเนินการ ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ และให้คำนึงถึงประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งสิ่งไหนที่ทำแล้วเกิดประโยชน์ สภาเมืองพัทยายินดีอนุมัติสนับสนุนอย่างเต็มที่ และขอให้ทำงานอย่างรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า เลือกสรรวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพทุกโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวพัทยา และพัฒนาบ้านเมืองได้อย่างเห็นผลยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม…


  ภาพ : นายสมประสงค์  โภชน์พันธุ์
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ  สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150