• Monthly Archives: Ҿѹ 2018

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะดูงานจาก อบจ.สุโขทัย ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ เมืองพัทยา

  ฉบับที่ 104 /61 ประจำวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะดูงานจาก อบจ.สุโขทัย ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ เมืองพัทยา
  วานนี้ (27 ก.พ.61) เวลา 14.30 น.  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุม 241 ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดย พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ จันทร์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นผู้ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริการสาธารณะของเมืองพัทยา พร้อมกันนี้มีนางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว ร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายภาพรวมด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองพัทยาแก่คณะ ก่อนพาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ Pattaya Contact Center 1337 และห้องสั่งการและควบคุมเมืองพัทยา (CCR) ทั้งนี้ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานด้านการบริการสาธารณะของเมืองพัทยา โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 45 คน ประกอบด้วย สมาชิกสภา อบจ. ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีนางพรรณสิริ  กุลนาถสิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้นำคณะ ด้วยเล็งเห็นว่าเมืองพัทยามีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตลอดจนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในหลายด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย จึงได้นำคณะฯ มาศึกษาดูงาน ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยาในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรระหว่างกัน อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง และเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยต่อไป


  ภาพ : นายอภิรักษ์  เพ็งกลา
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จ.ปทุมธานี ในโอกาสศึกษาดูงาน ณ พื้นที่เมืองพัทยา

  ฉบับที่ 102 /61 ประจำวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จ.ปทุมธานี ในโอกาสศึกษาดูงาน ณ พื้นที่เมืองพัทยา

  (27 ก.พ.61) วันนี้ เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายไพจิตร บุญนาจเสวี นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ หัวหน้าเทศกิจ เขตนาเกลือ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปด้านการบริหารงานของเมืองพัทยาแก่คณะดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จ.ปทุมธานี ณ ห้องประชุม 241 ศาลาว่าการเมืองพัทยา พร้อมกันนี้มีนางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายภาพรวมด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ Pattaya Contact Center 1337 และห้องสั่งการและควบคุมเมืองพัทยา (CCR) อีกด้วย
  สำหรับการมาเยี่ยมเยือนศึกษาดูงาน ณ เมืองพัทยาในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จ.ปทุมธานี ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ และวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์  2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้ศึกษาหาประสบการณ์จากหน่วยงานภายนอก มาพัฒนาปรับปรุงหาแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานประสบความสำเร็จและสามารถนำมาปรับใช้ในหน่วยงานและพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ ตลอดจนศึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเทศบาลตำบลบ้านใหม่เล็งเห็นว่าเมืองพัทยามีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จึงนำคณะผู้บริหาร นำโดยนายสมบูรณ์  ปานย้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง จำนวน 90 คน เข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริหารงานของเมืองพัทยาในครั้งนี้ เพื่อนำไปปรับใช้ในหน่วยงานและพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรส่วนท้องถิ่นร่วมกันอีกด้วย


  ภาพ : นายอภิรักษ์  เพ็งกลา
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  เมืองพัทยาขอเชิญร่วมกิจกรรม “รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2561

  ฉบับที่ 103 /61 ประจำวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

  เมืองพัทยาขอเชิญร่วมกิจกรรม “รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2561

  เมืองพัทยา โดยกลุ่มสัตวแพทย์ ส่วนสุขาภิบาลอนามัย สำนักการสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา ประจำปี 2561 โดยมีแผนดำเนินการในทุกชุมชนภายในเขตเมืองพัทยา จำนวน 42 ชุมชน และวัด จำนวน 14 แห่ง ในระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2561 – 6 สิงหาคม 2561 ในการนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันในสัตว์เลี้ยงเพศผู้และเพศเมีย ฟรี! ณ ชุมชนสุเหร่าต้นกระบก ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.
  เมืองพัทยาจึงขอเชิญผู้ประชาชนในชุมชนสุเหร่าต้นกระบก และพื้นที่ใกล้เคียง นำสัตว์เลี้ยงของท่านเข้าร่วมรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันในสัตว์เลี้ยงเพศผู้และเพศเมีย ฟรี! ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสัตวแพทย์ ส่วนสุขาภิบาลอนามัย สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3811 1826 ในวัน และเวลาราชการ

  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา

  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา

  วันนี้ (28 ก.พ.61) เวลา 13.30 น. นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยาโดยมี นายศักดิ์สิทธ์ แย้มศรี นายชาคร กัญจนวัตตะ พร้อมด้วยนายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง รักษาการหัวหน้านายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ตามที่ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา พศ.2553 ซึ่งในข้อที่5 ได้บัญญัติไว้ให้มีคณะกรรมการและในข้อที่7 บัญญัติไว้ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ต่างๆ ในการบริการจัดการดูแล ในเรี่องงบประมาณในโครงการต่างๆ ที่ได้อนุมัติจัดสรรไป ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้พิการ ซึ่งการประชุมในวันนี้ เป็นการติดตามคณะทำงานด้านคนพิการ โดยในที่ประชุมได้ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกสำนักที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ในโครงการต่างๆ ที่ได้ผ่านการอนุมัติจากสภาเมื่อปีงบประมาณ 2560 เสนอต่อที่ประชุมให้ทราบโดยทั่วกัน ซึ่งหน่วยงานหลักที่จัดสรรงบประมาณไปในปีที่แล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการได้แก่สำนักปลัด สำนักกองช่าง สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุข สำนักการศึกษา สำนักยุทธศาสตร์และสำนักพัฒนาสังคม ด้วยงบประมาณอุดหนุนกว่า 12,489,000บาท โดยแบ่งจัดสรรไปตามมูลนิธิต่างๆ สำหรับผู้พิการในเขตเมืองพัทยา เพื่อให้ผู้พิการได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยในปีนี้การให้บริการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ได้มาลงทะเบียนถูกต้องของเมืองพัทยารวมทั้งสิ้น 232 ราย..  1 มี.ค. นี้ มพย.ปิดการจราจรบริเวณปากซอยนาเกลือ 16 ชั่วคราว…

  1 มี.ค. นี้ มพย.ปิดการจราจรบริเวณปากซอยนาเกลือ 16 ชั่วคราว…

  เนื่องจากรางระบายน้ำ บริเวณถนนปากซอยนาเกลือ 16 ด้านเชื่อมต่อกับถนนพัทยานาเกลือ ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เมืองพัทยาจะดำเนินการปิดจราจร บริเวณถนนปากซอยนาเกลือ 16 เป็นการชั่วคราว เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรางระบายน้ำดังกล่าว ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จ
  ในการนี้เมืองพัทยาต้องขออภัยผู้ใช้รถ ใช้ถนนบริเวณข้างต้น และโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว

   


  ขอเชิญร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” พร้อมศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561

  ขอเชิญร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” พร้อมศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยงานราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561 โดยเปิดเข้าชมฟรี…ไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้รู้แก่เห็นถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด อีกทั้งเสริมสร้างให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมสืบสานและสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ตลอดจนผู้ร่วมงานได้รับความรู้ด้านประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง และได้ร่วมกันทำบุญนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนต่างๆ ในทุกภูมิภาค โดยเป็นการจัดงานในลักษณะแบบย้อนยุค ซึ่งภายในงานได้แบ่งออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย
  1.โซนพระลานพระราชวังดุสิต เป็นการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ ที่แสดงออกถึงความรักความผูกพันของประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองราชย์
  2.โซนสนามเสือป่า จัดร้านค้าในลักษณะสถาปัตยกรรมอาคารสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญมาร่วมออกร้าน เช่น ร้านศิลปาชีพ 902 ร้านภูฟ้า ร้านจิตรลดา ฯลฯ กิจกรรมจับสลากชิงรางวัลจากต้นกัลปพฤกษ์ นอกจากนี้จะมีการแสดงดนตรีและการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านท้องถิ่นวิถีไทยของชุมชนต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การฉายหนังกลางแปลงโดยนำภาพยนตร์ยุคเก่ามาฉาย และโซนสุดท้าย
  3.โซนร้านอาหารและร้านค้าในแนวคิด “ใต้ร่มพระโพธิสมภาร สืบสานชุมชนวิถีไทย” ซึ่งจะมีซุ้มร้านอาหารไทยโบราณรสชาติอร่อยให้เลือกชิมเลือกซื้อกันอย่างมากมาย
  สำหรับจุดไฮไลท์ของงานฯ คือการแต่งกายชุดไทยย้อนยุคของนักท่องเที่ยว พ่อค้าแม่ค้า และยังมีร้านสตูดิโอย้อนยุคให้ผู้ร่วมงานได้เก็บภาพบรรยากาศในงานอย่างสวยงาม
  เมืองพัทยาขอเชิญผู้ที่สนใจในศิลปวัฒนธรรม ร่วมสืบสานประเพณีของไทยเข้าชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561 โดยเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 10.30 น. – 21.00 น. ในวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี สำหรับวันศุกร์และวันเสาร์เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 10.30 น. – 22.00 น. โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู


  สถาบันพระปกเกล้าร่วมเมืองพัทยาและภาคีเครือข่าย เปิดตัวโครงการ Zero Trash เพื่อแก้ปัญหาขยะทะเลอย่างยั่งยืน..!!

  สถาบันพระปกเกล้าร่วมเมืองพัทยาและภาคีเครือข่าย เปิดตัวโครงการ Zero Trash เพื่อแก้ปัญหาขยะทะเลอย่างยั่งยืน..!!

  (24 ก.พ. 61) เวลา 09:30 น. พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ร่วมเปิดงานแถลงข่าวแนวทางการดำเนินโครงการ Zero Trash เพื่อแก้ปัญหาขยะทะเลอย่างยั่งยืน โดยมี นายอำนาจ เจริญศรี ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยนายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม ภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า นายพงศ์พล เมฆะวรากุล กรรมการผู้จัดการผู้บริหาร โรงแรมเคปดารา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชน เข้าร่วมแถลงข่าวฯ เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมดารา บอร์ดรูม โรงแรมเคปดารา รีสอร์ท ซึ่ง ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 7 (ปนป.7) สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการต้นแบบ ‘Zero Trash’ แก้ไขปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืน เป็นสะพานเชื่อมต่อทุกภาคส่วน กระตุ้นจิตสำนึกสาธารณะต่อการแก้ปัญหาขยะด้วยแนวคิด “We clean, we educate, we change” ชูภาพลักษณ์ที่ดีและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประเดิมที่แรก ที่ชายหาดวงศ์อมาตย์ พัทยา จ.ชลบุรี


  เมืองพัทยามอบประกาศเกียรติบัตรผู้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ด้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า

  เมืองพัทยามอบประกาศเกียรติบัตรผู้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ด้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า

  24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. สำนักสาธารณสุขเมืองพัทยาทำการมอบประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ด้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ในงานเดินกินถิ่นนาเกลือ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ในทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ โดยมีนางบุปผา ส่งสกุลชัย  หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค และฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักการสาธารณสุข เป็นผู้มอบประกาศเกียรติบัตรฯ และมีผู้ประกอบการร้านค้ากว่า 30 ร้านค้า เข้ารับมอบเกียรติบัตรฯ ในครั้งนี้  ณ เวทีหลัก หน้าธนาคารออมสิน


  พัทยาคึกคัก.. แข่งขันเพาะกาย Thailand Muscle and Physique Champions เริ่มแล้ว คนแห่ชมเพียบ..

  พัทยาคึกคัก..
  แข่งขันเพาะกาย Thailand Muscle and Physique Champions เริ่มแล้ว คนแห่ชมเพียบ..

  (24 ก.พ.61 ) เวลา 18.00 น. ณ ศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเพาะกาย Thailand Muscle and Physique Championps พร้อมกล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าบ้าน โดยมีนายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)และอดีตรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมกันนี้มี
  นายศุกรีย์ นายกสมาคมเพาะกาย และฟิตเนตแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานการจัดงาน
  นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย อุปนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

  สำหรับการแข่งขันกีฬาเพาะกาย Thailand Muscle and Physique Championps กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา เพื่อเป็นการยกระดับนักกีฬามหาวิทยาลัยเข้าสู่กีฬานานาชาติ และเปิดโอกาสให้นักกีฬานานาชาติเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้อีกด้วย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมชม การแข่งขันกีฬาเพาะกายได้ตามวันและเวลาดังกล่าว


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150