• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะดูงานจาก อบจ.สุโขทัย ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ เมืองพัทยา

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะดูงานจาก อบจ.สุโขทัย ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ เมืองพัทยา

  ฉบับที่ 104 /61 ประจำวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะดูงานจาก อบจ.สุโขทัย ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ เมืองพัทยา
  วานนี้ (27 ก.พ.61) เวลา 14.30 น.  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุม 241 ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดย พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ จันทร์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นผู้ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริการสาธารณะของเมืองพัทยา พร้อมกันนี้มีนางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว ร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายภาพรวมด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองพัทยาแก่คณะ ก่อนพาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ Pattaya Contact Center 1337 และห้องสั่งการและควบคุมเมืองพัทยา (CCR) ทั้งนี้ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานด้านการบริการสาธารณะของเมืองพัทยา โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 45 คน ประกอบด้วย สมาชิกสภา อบจ. ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีนางพรรณสิริ  กุลนาถสิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้นำคณะ ด้วยเล็งเห็นว่าเมืองพัทยามีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตลอดจนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในหลายด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย จึงได้นำคณะฯ มาศึกษาดูงาน ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยาในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรระหว่างกัน อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง และเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยต่อไป


  ภาพ : นายอภิรักษ์  เพ็งกลา
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150