• Monthly Archives: Ҥ 2018

  พัทยา..พุทธศาสนิกชนรวมพลังลดละอบายมุข ใส่ใจสุขภาพ เข้าร่วมเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะเป็นพุทธบูชา ประจำปี 2561

  วันนี้(29 พ.ค.61) เวลา 16.00 น. บริเวณหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเดิน – วิ่ง สมาธิ วิสาขพุทธบูชา ประจำปี 2561 โดยมีนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยานายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายอนุพงษ์ อุดมรัตนกุลชัย ประธานชมรมวิ่งเมืองพัทยา (พัทยาทีม) และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ซึ่งมีนักกีฬาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง สมาธิ วิสาขพุทธบูชา ประจำปี 2561 ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

  ด้วยวันวิสาขะบูชา เป็นวันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลก โดยองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติประกาศให้เป็นวันพระพุทธเจ้า ถือเป็นวันสำคัญของโลก ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 ดังนั้นเมืองพัทยา ร่วมกับสมาคมชมรมวิ่งพัทยาทีม กำหนดจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง สมาธิ วิสาขบูชา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นความสัมพันธ์ของกายและจิตที่ต้องมีการออกกำลังกายควบคู่กันไปอย่างสมดุล ดังคำกล่าวที่ว่า “จิตที่แข็งแกร่ง อยู่ในร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งจิตจะแข็งแรงได้ต้องสงบนิ่ง ส่วนกายจะแข็งแรงได้ต้องเคลื่อนไหว” จึงเป็นที่มาของการเดิน วิ่ง สมาธิ วิสาขะบูชา และกิจกรรมนี้ ยังมุ่งหวังที่จะให้มวลชนที่รักการออกกำลังกาย ได้ถือศีล ฟังธรรม บำเพ็ญทาน พร้อมทั้งร่วมเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สร้างแรงยึดเหนี่ยวจิตใจตามหลักคำสอนทางพุทธศาสนา และปฏิบัติบูชาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อีกทั้งยังเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมโดยรวมอีกด้วย
  โดยกิจกรรมแบ่งออก 3 ส่วน กิจกรรมวิ่ง 5 กิโลเมตร กิจกรรมเดิน 3 กิโลเมตร และกิจกรรมเวียนเทียน ซึ่งเส้นทางที่ใช้ในกิจกรรมเดิน-วิ่งนั้นใช้บริเวณหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา เป็นจุดปล่อยตัว มุ่งหน้าใช้เส้นทางขึ้นเขาพระใหญ่ จากนั้นวิ่งตามเส้นทางที่ได้กำหนดไว้ และกลับเข้าเส้นชัยที่หน้าสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานพัทยา รวมระยะทาง การวิ่ง 5 กิโลเมตร และเดิน 3 กิโลเมตร แบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทประชาชนชาย อายุ ไม่เกิน 25 ปีขึ้นไป,ประเภทประชาชนชาย อายุ26 -45 ปี,ประเภทประชาชนชาย อายุ 46 ปีขึ้นไป, ประเภทประชาชนหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี,ประเภทประชาชนหญิง อายุ 26 – 45 ปี,ประเภทประชาชนหญิง อายุ 46 ปีขึ้นไป
  ทั้งนี้หลังจากทำการปล่อยตัวนักกีฬาเป็นที่เรียบร้อย คณะสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนา และหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม เดิน – วิ่ง เป็นพิธีมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ที่เข้าเส้นชัยใน 5 อันดับแรกของแต่ละประเภท จากนั้นคณะสงฆ์ พร้อมทั้งนักกีฬาทั้งหมดร่วมตั้งริ้วขบวน เพื่อเคลื่อนไปยังวัดชัยมงคล พระอารามหลวง เพื่อประกอบพิธีเวียนเทียนร่วมกับพุทธศาสนิกชนเนื่องในวันวิสาขบูชาต่อไป


  พัทยา…จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนเมืองพัทยา กีฬาต้านยาเสพติด

  วันนี้ (28 พ.ค.61) เวลา 13.30 น. นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนเมืองพัทยา กีฬาต้านยาเสพติด โดยมีนายคมกริช นิราพันธ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยคณะอาจารย์จากโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 242 โดยพร้อมเพรียงกัน
  ด้วยสำนักการศึกษา โดยฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน จะดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนเมืองพัทยา กีฬาต้านยาเสพติด ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองพัทยาและศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในเมืองพัทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน อนึ่งเป็นการคัดเลือกนักกีฬาของสังกัดเมืองพัทยา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ประจำปี 2561
  โดยในวันนี้เป็นหารือร่วมกัน เพื่อพิจารณา ระเบียบการแข่งขันกีฬาเมืองพัทยาประจำปี 2561 โดยแบ่งเป็นประเภทการแข่งขัน 1. ประเภทเยาวชนเมืองพัทยา (ชาย,หญิง) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ไม่เกิดก่อนปี 2549)
  2. ประเภทเยาวชนเมืองพัทยา (ชาย,หญิง) รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (ไม่เกิดก่อนปี 2547)
  3. ประเภทเยาวชนเมืองพัทยา (ชาย,หญิง) รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (ไม่เกิดก่อนปี 2545) โดยสามารถส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ 1 คน ใน 1 รุ่นอายุเท่านั้น พร้อมส่งเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครซึ่งประกอบด้วย
  1. รูปถ่ายนักกีฬาขนาด 1 นิ้วติดลงในแผนรูปและประทับตราโรงเรียน
  2. บัญชีรายชื่อ นักกีฬารองรับการเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
  3. สำเนาบัตรประชาชนนักกีฬาหรือเอกสารทางราชการออกให้มีรูปถ่ายและวันเดือนปีเกิด
  4. บัตรประชาชนตัวจริงแสดงก่อนลงทำการแข่งขัน
  พร้อมทั้งกำหนดรางวัลการแข่งขัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ดังนี้
  รางวัลชนะเลิศ
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  รางวัลรองชนะอันดับ 2
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 (ทีมร่วม) ซึ่งทุกรางวัลจะรับเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรแต่ละชนิดกีฬา
  โดยกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาของฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชนประจำปี 2561 แบ่งออกเป็นวันและเวลาสถานที่การจัดการแข่งขันดังนี้
  1 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล จัดขึ้นที่โรงเรียนเมืองพัทยา 2 แข่งขันระหว่างวันที่ 15 – 22 มิถุนายน 2561
  2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ จัดขึ้นที่โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) ระหว่างวันที่ 25 – 28 มิถุนายน 2561
  3 กิจกรรมการแข่งขันเปตอง จัดที่โรงเรียนเมืองพัทยา 7 วันที่ 28 มิถุนายน 2561
  4 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล จัดขึ้นที่ศูนย์กีฬาเยาวชนเมืองพัทยาและโรงเรียนเมืองพัทยา 7 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 13 กรกฎาคม 2561
  5 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล จัดที่ศูนย์กีฬาเยาวชนเมืองพัทยาและโรงเรียนเมืองพัทยา 7 ระหว่างวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2561
  6 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมมัธยม จัดขึ้นที่โรงเรียนเมืองพัทยา 2 ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2561
  7 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดจัดขึ้นที่บริเวณลานอเนกประสงค์ชายหาดจอมเทียน ระหว่างวันที่ 14 – 17 สิงหาคม 2561
  8 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับอนุบาล จัดขึ้นที่อาคารกรีฑาในร่มแห่งชาติภาคตะวันออก (ซอยชัยพฤกษ 2) วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อปรับเปลี่ยนสถานที่จัดการแข่งขันให้หมุนเวียนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ศึกษาอยู่สถานที่จัดแข่งขันได้รู้ได้เห็นในประเภทกีฬาการแข่งขัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวของชาติ มีใจรักในการกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีการพัฒนา ทั้งสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์ มีการฝึกฝน พัฒนาฝีมือ อีกทั้งยังเป็นส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ประจำปี 2561 และก้าวสู่ระดับการแข่งขันในระดับต่อไป….

  ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
  ภาพ : นายอภิรักษ์ เพ็งกลา
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  “คิงพาวเวอร์”มอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้ร.ร.เมืองพัทยา 9 ส่งเสริมเยาวชนไทย ให้มีสุขภาพแข็งแรงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  “คิงพาวเวอร์”มอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้ร.ร.เมืองพัทยา 9 ส่งเสริมเยาวชนไทย ให้มีสุขภาพแข็งแรงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  วันนี้ (28 พ.ค.61) เวลา 11.00 น. ที่ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานรับมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จำนวน 1 สนาม ให้กับโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) จากนายทศพร เอี่ยมวัฒน์ผู้อำนวยการส่วนงานพัฒนาองค์กร กลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์ ซึ่งมีนายเดชา โชคโสภณกูล ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายอุฤทธิ์ นันทสุรศักดิ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักศึกษา นายศรชัย เข้มแข็ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานครั้งนี้ และหลังจากนั้นทางคณะผู้บริหาร นำโดยนายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา ได้เดินตรวจเยี่ยมโรงเรียน พร้อมพูดคุยทักทายครูอาจารย์ นักเรียน เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคด้านการเรียนการสอนเพื่อนำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

  ตามที่กลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์มีนโยบายดำเนิน โครงการเพื่อสังคมไทยภายใต้ “โครงการ King Power Thailand Power พลังคนไทย”โดยในปี 2560 บริษัทฯได้ดำเนินการสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมระดับสากลตามมาตรฐานฟีฟ่า ให้แก่โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) จำนวน 1 สนาม ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จไปเมื่อเดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งกลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์เล็งเห็นถึงความสำคัญการพัฒนาของเด็กและเยาวชนให้มีศักยภาพที่ดีด้านกีฬา ส่งเสริมเยาวชนคนไทย ให้มีสุขภาพแข็งแรง และรู้จักใช้เวลาที่ว่างให้เป็นประโยชน์สูงสุด จึงได้ดำเนินการจัดทำสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมขึ้นในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กได้ใช้ประโยชน์จากสนามได้อย่างเต็มที่ สร้างสรรค์สิ่งดีๆ มีประโยชน์ให้กับสังคมไทย ผ่านการสร้าง และการส่งผ่านพลังความดีให้กับคนในสังคมทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “เยาวชน” ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาขับเคลื่อนประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป


  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2

  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
  วันนี้ (23 พ.ค.61) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุม251 ศาลาว่าการเมืองพัทยานายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2โดยมีนายเดชา โชคโสภณกูล ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และสมาชิกสภาเมืองพัทยา นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา นางสุภาพรณ์ เชิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุข และคณะกรรมการบริหารกองทุน หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันพิจารณาทิศทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมกองทุน โดยร่วมกันพิจารณาคัดกรองงบประมาณโครงการและกิจกรรมของหน่วยงาน องค์กร กลุ่มคน ตามโครงการประเภทที่ 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณะสุขในพื้นที่  ได้แก่ โครงการอาหารเกาะล้านปลอดภัย และโครงการประเภทที่ 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ได้แก่ โครงการชมรม Health Club Pattaya Beach รักษ์สุขภาพ และโครงการเสริมสร้างสุขภาพกีฬาตะกร้อสมาคมชาวอีสานพัทยา เพื่อให้โครงการต่างๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของกองทุนและตามความพร้อม ความเหมาะสมของประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา จึงจัดประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อกำหนดกลุ่มงานด้านต่างๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพต่อไป


  สมาคมชุมชนเมืองพัทยาจัดสัมมนาเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ EEC

  สมาคมชุมชนเมืองพัทยาจัดสัมมนาเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ EEC
  เมื่อวันที่(25 พ.ค.61) เวลา 09.30 น.นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ EECโดยมีนางสาววารุณี ช้างม่วง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาชุมชน  นางอรวรรณ สุขอนันต์วงศ์ นายกสมาคมชุมชนเมืองพัทยา ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมสัมมนาฯ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  สมาคมชุมชนเมืองพัทยา กำหนดจัดสัมมนาเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ EEC โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจแนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งมีประธานชุมชนและคณะกรรมชุมชนเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 100 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้แทนสำนักงาน EEC มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

   


  สถานีตำรวจภูธรพัทยา ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเนื่องในวันวิสาขบูชา

  สถานีตำรวจภูธรพัทยา ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเนื่องในวันวิสาขบูชา

  ด้วยในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 เป็นวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาของประชาชนชาวไทยที่สืบทอดประเพณีมาแต่โบราณกาล ประกอบกับได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2558 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

  สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาจึงขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึงเวลา 24.00 น. ทั้งนี้หากตรวจพบว่าสถานที่ใดมีการฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายที่บัญญัติไว้สูงสุดต่อไป


  กรี๊ดทะลักแหลมบาลีฮาย ค่ำคืนที่ 2 กับมหกรรมดนตรีพื้นบ้าน Thailand Culture Music Festival สัมผัสโป๊ป ธนวรรธน์ พระเอกที่มาแรงที่สุดตอนนี้

  กรี๊ดทะลักแหลมบาลีฮาย  ค่ำคืนที่ 2 กับมหกรรมดนตรีพื้นบ้าน Thailand Culture Music Festival สัมผัสโป๊ป ธนวรรธน์ พระเอกที่มาแรงที่สุดตอนนี้

  (26 พ.ค. 61) เวลา 19.30 น. ณ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวแหลมบาลีฮาย  พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนาง ศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป  ร่วมงานมหกรรมดนตรีพื้นบ้าน Thailand Culture Music Festival ในคืนที่ 2 โดยมี น.ส.ยุพา ปานรอด ผอ.ฝ่ายกิจกรรม นายวัชรพล สารสอน รอง ผอ.ททท.สำนักงานพัทยา แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานฯท่ามกลางฝูงชนแฟนเพลงและนักท่องเที่ยวในลานกิจกรรมแหลมบาลีฮายแห่งนี้แน่นขนัด

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับเมืองพัทยากำหนดจัดงานมหกรรมดนตรี Thailand Culture Music Festival ขึ้นระหว่างวันที่ 25 -26 พฤษภาคม 2561 ณ ถนนเลียบชายหาดและท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย เพื่อสร้างปรากฏการณ์ทางดนตรีครั้งยิ่งใหญ่ของเมืองไทย ที่ผสมผสานวัฒนธรรมทางดนตรีท้องถิ่นกับดนตรีสมัยใหม่ไว้อย่างลงตัว เพื่อส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ก่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น เป็นการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยอาศัย ศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางและยังเป็นการส่งเสริมดึงดูด การท่องเที่ยวทางการแสดงดนตรีพื้นบ้าน ช็อป แชะ แชร์ รูปภาพ 3 มิติ พร้อมชิมอาหารไทย 4 ภาค พร้อมร่วมสนุกกับบูธกิจกรรมเพ้นท์  Tattoo สร้างสีสันความสนุกภายในงานและพิเศษสุดๆ รับของที่ระลึกเสื้อกันฝนเมื่อถ่ายรูปภายในงานแล้วแชร์ในโซเชียลมีเดีย ติด Hashtag#THAILANDCULTURALMUSICFESTIVAL และกิจกรรมสนุกสนานมากมาย มีศิลปินดาราชั้นนำที่ยกขบวนพาเหรดมาร่วมกันสร้างสุขสนุกสนานกันอย่างเต็มอิ่ม ถึง 4 เวที คือ เวทีหลักบริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย) และอีก 3 เวที เริ่มตั้งแต่ถนนเลียบชายหาดพัทยาเหนือถึงพัทยาใต้

  สำหรับบรรยากาศในวันนี้ พบว่ามีนักท่องเที่ยวต่างทยอยเข้ามาภายในงาน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เพื่อชมคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องชั้นนำ โดยเริ่มจากการแสดงคอนเสิร์ตของวง ฉอย อันดามัน Sawasdee ปะทะคู่กับ ปุ้ย เปิงมาง ลานนา คัมมิน ปะทะ ETC ต่อด้วย นักร้องหนุ่มลูกทุ่งก้อง ห้วยไร่ ปะทะ เบลล์ เสียงอีสาน และวง Infinity Band มาพร้อมกับโป๊ป(หมื่นสุนทรเทวา) หลุยส์(ออกหลวงสุรสาคร) และนักแสดงนำจากละครบุพเพสันนิวาสอีกมากมายที่ทุกคนรอคอย  ต่อด้วยการแสดงคอนเสิร์ตจาก วง Bangkok Paradise Molam และไชยา มิตรชัย ปิดท้ายด้วย Urboy TJ & เดย์ ไทเทเนียม ที่มาร่วมกันส่งมอบความสุขดนตรีไทยร่วมสมัย สร้างความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเยี่ยม

  สอบถามรายละเอียดได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชม.


  เทศบาลตำบลนาจอมเทียน…แจงน้ำเสียไหลลงทะเลจอมเทียนย่านร้านปูเป็น เพราะยังบำบัดไม่ได้ เหตุตู้ควบคุมไฟฟ้าช็อตไหม้ ทต.นาจอมเทียนเร่งประสานผู้รับจ้างและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ดำเนินการแล้ว คาดแล้วเสร็จสัปดาห์หน้า

  เทศบาลตำบลนาจอมเทียน…แจงน้ำเสียไหลลงทะเลจอมเทียนย่านร้านปูเป็น เพราะยังบำบัดไม่ได้ เหตุตู้ควบคุมไฟฟ้าช็อตไหม้ ทต.นาจอมเทียนเร่งประสานผู้รับจ้างและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ดำเนินการแล้ว คาดแล้วเสร็จสัปดาห์หน้า

  ตามที่ภาพการปล่อยน้ำเน่าเสียในพื้นที่ใกล้ร้านอาหารปูเป็นเขตจอมเทียนที่ปรากฏในเฟซบุ๊คนั้น นายจีรศักดิ์ สุภารส รักษาการ.ผอ.กองช่าง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ชี้แจงว่าเป็นภาพเมื่อวันศุกร์ที่ 24 พ.ค.61 เป็นช่วงเวลาที่ทางเทศบาลฯกำลังลอกล้างตะกอนในท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายดังกล่าวและพื้นที่ใกล้ จึงทำให้น้ำล้างท่อบางส่วนไหลล้นข้ามกระสอบทรายที่บล็อคไว้ในบ่อพักลงทะเล ซึ่งประเด็นดังกล่าวนั้นได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างนายกเทศมนตรีนาจอมเทียน นายกเมืองพัทยาและผู้บริหารเมืองพัทยา เพื่อหาวิธีการจัดการน้ำเสียร่วมกัน เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดต่อกันและเป็นชายหาดเดียวกัน โดยนายกเมืองพัทยาและผู้บริหารเมืองพัทยาได้อนุโลมให้ทางทต.นาจอมเทียนปล่อยน้ำเสียเข้าระบบบำบัดซอยบุณย์กัญจนารามมาก่อนในระหว่างที่มีการพิจารณาการจัดเก็บค่าธรรม เนียมการบำบัดน้ำเสียของกลุ่มกฎหมาย ซึ่งขณะนี้ทางทต.นาจอมเทียนยังไม่สามารถปล่อยน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยาที่ซอยบุณย์กัญจนาได้ เนื่องจากระบบสายเมนไฟฟ้าของตู้ควบคุมไฟฟ้าของปั๊มที่บ่อสูบน้ำเสียบริเวณปากซอยนาจอมเทียน2 ที่ทำหน้าที่สูบส่งน้ำเสียมาที่ระบบบำบัดน้ำเสียบุณย์กัญจนาเกิดช็อตไหม้ และสายเมนไฟฟ้า ตู้ควบคุมไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าที่บ่อสูบตรงบริเวณร้านอาหารปูเป็นเกิดการช็อตไหม้ ทำให้ระบบปั๊มไม่สามารถทำงานและทำการสูบส่งมายังระบบบำบัดน้ำเสียซอยบุณย์กัญจนาได้

  ทั้งนี้ทางทต.นาจอมเทียนได้ประสานผู้รับจ้างและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ดำเนินการแล้ว แต่ผู้รับจ้างต้องสั่งสายไฟเมนไฟฟ้าจากโรงงานขณะนี้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวยังไม่มาทางโรงงานจะส่งของให้ได้ในสัปดาห์หน้า และ คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าทางผู้รับจ้างและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำการซ่อมแซมแล้วเสร็จใช้งานได้ต่อไป โดยในระยะนี้จะเข้าไปแก้ไขสถานการณ์นี้ให้ดีขึ้น โดยเทคนิคอื่นไปพลางก่อน…


  คืนแรกชื่นมื่น… แหลมบาลีฮายพัทยามหกรรมดนตรีพื้นบ้าน Thailand Culture Music Festival พบลำไยไหทองคำ แซ๊ค ชุมแพ ปะทะ เจมส์ จิรายุ ณ เวทีถนนเลียบชายหาดพัทยาเหนือ-ใต้และแหลมบาลีฮาย

  คืนแรกชื่นมื่น…
  แหลมบาลีฮายพัทยามหกรรมดนตรีพื้นบ้าน Thailand Culture Music Festival พบลำไยไหทองคำ แซ๊ค ชุมแพ ปะทะ เจมส์ จิรายุ ณ เวทีถนนเลียบชายหาดพัทยาเหนือ-ใต้และแหลมบาลีฮาย

  วันนี้ (25 พ.ค. 61) เวลา 18.00 น. ณ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวแหลมบาลีฮาย นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย พลตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา นางสุจิตรา จงชาณสิทโท รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมดนตรีพื้นบ้าน Thailand Culture Music Festival โดยมี น.ส.ยุพา ปานรอด ผอ.ฝ่ายกิจกรรม นายณัฐ ครุฑสูตร ผอ.กองสร้างสรรกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายวัชรพล สารสอน รอง ผอ.ททท.สำนักงานพัทยา นายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา พลตำรวจตรีพินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายเอกสิทธ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา พ.ต.ท.กรณ์ สมคะเนย์ รอง ผกก.สภ.พัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผอ.สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผอ.ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา ร่วมพิธี

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับเมืองพัทยากำหนดจัดงานมหกรรมดนตรี Thailand Culture Music Festival ขึ้นระหว่างวันที่ 25 -26 พฤษภาคม 2561 ณ ถนนเลียบชายหาดและท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย เพื่อสร้างปรากฏการณ์ทางดนตรีครั้งยิ่งใหญ่ของเมืองไทย ที่ผสมผสานวัฒนธรรมทางดนตรีท้องถิ่นกับดนตรีสมัยใหม่ไว้อย่างลงตัว เพื่อส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ก่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น เป็นการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยอาศัย ศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางและยังเป็นการส่งเสริมดึงดูด การท่องเที่ยวทางการแสดงดนตรีพื้นบ้าน ช็อป แชะ แชร์ รูปภาพ 3 มิติ พร้อมชิมอาหารไทย 4 ภาค พร้อมร่วมสนุกกับบูธกิจกรรมเพ้นท์  Tattoo สร้างสีสันความสนุกภายในงานและพิเศษสุดๆ รับของที่ระลึกเสื้อกันฝนเมื่อถ่ายรูปภายในงานแล้วแชร์ในโซเชียลมีเดีย ติด Hashtag#THAILANDCULTURALMUSICFESTIVAL และกิจกรรมสนุกสนานมากมาย มีศิลปินดาราชั้นนำที่ยกขบวนพาเหรดมาร่วมกันสร้างสุขสนุกสนานกันอย่างเต็มอิ่ม ถึง 4 เวที คือ เวทีหลักบริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย) และอีก 3 เวที เริ่มตั้งแต่ถนนเลียบชายหาดพัทยาเหนือถึงพัทยาใต้ โดยในวันนี้ 25 พฤษภาคม 2561 เวทีหลักบริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย) ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ประเดิมความสนุกด้วยฉอย อันดามัน The Rube แซ๊ค ชุมแพ ปะทะ เจมส์ จิรายุ ต่อด้วยวงพัทลุง มหาลัยวัวชน และ มโนราห์ ไข่เหลี้ยม วง Rasmee isan Soul วง GA-PI Dub ปิดท้ายการแสดงคอนเสิร์ตด้วยนักลูกทุ่งเสียงใส ลำไย ไหทองคำ ของค่ำคืนแรก

  ส่วนในวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไปจะประเดิมด้วยศิลปินในพื้นที่แต่ละภาค ศิลปินนักร้องชั้นนำ โดยเริ่มจากการแสดงคอนเสิร์ตของวง ฉอย อันดามัน Sawasdee ปะทะคู่กับ ปุ้ย เปิงมาง ลานนา คัมมิน ปะทะ ETC ต่อด้วย นักร้องหนุ่มลูกทุ่งก้อง ห้วยไร่ ปะทะ เบลล์ เสียงอีสาน และวง Infinity Band มาพร้อมกับ โป๊ป(หมื่นสุนทรเทวา) หลุยส์(ออกหลวงสุรสาคร) และนักแสดงนำจากละครบุพเพสันนิวาสอีกมากมาย ต่อด้วยการแสดงคอนเสิร์ตจาก วง Bangkok Paradise Molam และไชยา มิตรชัย ปิดท้ายด้วย Urboy TJ & เดย์ ไทเทเนียม ที่มาร่วมกันส่งมอบความสุขดนตรีไทยร่วมสมัย

  สอบถามรายละเอียดได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชม.

   


  เมืองพัทยาจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการข่าวสารเมืองพัทยา รองรับการให้บริการแก่สื่อมวลชนและประชาชนได้อย่างเต็มรูปแบบ

  เมืองพัทยาจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการข่าวสารเมืองพัทยา รองรับการให้บริการแก่สื่อมวลชนและประชาชนได้อย่างเต็มรูปแบบ

  วันนี้ (25 พ.ค.61) เวลา 14.30 น. พลตำรวจตรี พินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา เป็นประธาน ประชุมชี้แจงข้อปฏิบัติการใช้ศูนย์ปฏิบัติการข่าวสารเมืองพัทยา โดยมีนางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นางสาวสุพินดา ทองเจริญ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ นายปฏิวัติ อารีย์รัตนพิทักษ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เข้าร่วมและให้การต้อนรับ นายสามารถ ทองรอด นายกสมาคมสื่อมวลชนพัทยา พร้อมสมาชิกสื่อมวลชน ทุกแขนง จำนวน 10 คน ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและมารับทราบข้อปฏิบัติการใช้ศูนย์ปฏิบัติการข่าวสารเมืองพัทยา เมื่อสื่อมวลชนเข้าใช้บริการห้องศูนย์ปฏิบัติการฯ ได้อย่างถูกวิธี และเป็นสถานที่พักและปฏิบัติงาน ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามที่เมืองพัทยาได้ดำเนินโครงการจัดทำศูนย์ปฎิบัติการข่าวสารเมืองพัทยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีอาคารที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวสารเชิงรุกและการประชาสัมพันธ์ของเมืองพัทยาที่มีความปลอดภัยเรียบร้อยสะอาดพร้อมสื่อมวลชนประชาชนและนักท่องเที่ยวสร้างความพึงพอใจและประทับใจในสถานที่ที่ให้บริการและเกิดความเข้าใจอันดีต่อองค์กร ซึ่งขณะนี้โครงการดังกล่าวเมืองพัทยาได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถใช้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. ในวันจันทร์-ศุกร์ พร้อมรองรับการให้บริการแก่สื่อมวลชนและประชาชนได้อย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150