• Monthly Archives: ѹ¹ 2018

  ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

  ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
  วันนี้ (28 ก.ย. 61 ) เวลา 09.30 น. เมืองพัทยาจัดประชุมประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากตามที่ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติที่ 15/2561 เรื่อง การแก้ไขปัญหาราชการเมืองพัทยา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาแห่งชาติโดยความเห็นของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง นายสนธยา คุณปลื้มเป็นนายกเมืองพัทยา และให้มีรองนายกเมืองพัทยาไม่เกินสี่คน ตามที่นายกเมืองพัทยา แต่งตั้งตามมาตรา 46 และมาตรา 48 (3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ทั้งนี้จนกว่าจะมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น โดยยกเลิกข้อความในข้อ 2 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสุขแห่งชาติ ที่ 6/2560 เรื่องการแต่งตั้งนายกเมืองพัทยาลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 25 กันยายน 2561 โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ดังนั้นการจัดประชุมสภาเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประธานสภาเมืองพัทยาจึงได้จัดการประชุมฯอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระ
  ซึ่งการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ในวันนี้นั้น นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยาเป็นประธานการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 พร้อมด้วยพล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ สมาชิกสภาเมืองพัทยา เข้าร่วมการประชุมสภาเมืองพัทยา โดยมีคณะผู้บริหาร และข้าราชการเมืองพัทยา นำโดยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมรองนายกเมืองพัทยาทั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีนายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา ทำหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา ซึ่งก่อนเริ่มประชุมสภาเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้แถลงนโยบายชัดเจน ในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาด้วยความยุติธรรม โปร่งใส พร้อมเสริมสร้าง พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล โดยยึดหลักตามรัฐธรรมนูญ และแนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC พร้อมน้อมนำแนวทาง 4 ขาหลักขององค์พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการบริหารราชการเมืองพัทยาอันประกอบด้วยด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และด้านวัฒนธรรม
  สำหรับระเบียบวาระต่างๆ มีดังนี้ วาระที่ 1 นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา แจ้งต่อที่ประชุมสภาเมืองพัทยาว่า หลังจากนั้นในวาระที่ 2และ 3 ได้มีการรับรองรายงานประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1-2 ประจำปี 2561 จากนั้น คณะผู้บริหารได้เริ่มเสนอญัตติในระเบียบวาระประเด็นสำคัญต่างๆ ดังนี้
  วาระที่ 4 ญัตติ เกี่ยวกับ ขออนุมัติกันเงินกรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมติในที่ประชุมเห็นชอบตามญัตติดังกล่าว โดยขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 16 รายการ ไปเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562
  วาระที่ 5 ญัตติ เกี่ยวกับ ขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมติในที่ประชุมเห็นชอบตามญัตติดังกล่าว โดย
  ขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน)ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 31 โครงการ
  วาระที่ 6 ญัตติ เกี่ยวกับ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ไว้ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมติในที่ประชุมเห็นชอบตามญัตติดังกล่าว โดยขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ไว้ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 19 โครงการ
  วาระที่ 7 ญัตติ เกี่ยวกับ การต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งตู้ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) โดยไม่ต้องดำเนินการประมูล ซึ่งมติในที่ประชุมเห็นชอบตามญัตติดังกล่าว เพื่ออำนวยสะดวกให้กับประชาชน บริเวณพื้นที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา
  วาระที่ 8 ญัตติ เกี่ยวกับ ขอรับความเห็นขอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหาดตาแหวน ซึ่งมติในที่ประชุมเห็นชอบตามญัตติดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันอาคารสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมจำนวนหลายจุด ซึ่งมีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้ใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ไว้ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  วาระที่ 9 ขอรับความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างจุดชมวิวพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์หาดตาแหวน เกาะล้าน ซึ่งมติในที่ประชุมไม่เห็นชอบตามญัตติดังกล่าว
  วาระที่ 10 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งมติในที่ประชุมเห็นชอบตามญัตติดังกล่าว
  ส่วนในระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ ซึ่งมีนายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ได้ชี้แจงว่า จากที่คณะผู้บริหารเมืองพัทยาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมออกคำสั่งให้บ้านสุขาวดี เร่งดำเนินการโยกย้าย บันได เก้าอี้ พรมปูพื้น พร้อมติดประกาศคำสั่ง แบบ ค.3 แบบ ค.4 และ คำสั่งแบบ ค.7 ซึ่งมีบริษัทแอลฟู้ดส์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์จำกัด เป็นเจ้าของอาคารคู่ครอง อาคารเลขที่ 228 หมู่ 2 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้ทำการก่อสร้างอาคาร โครงเหล็ก 1 ชั้นขนาดประมาณ 25.00 × 61.00 เมตร จำนวน 1 หลัง ซึ่งใช้เป็นเวทีห้องครัว และป้ายขนาดประมาณ 07.00 × 09.00 เมตร จำนวน 2 ป้าย พร้อมยื่นคำขาดรื้อถอนสิ่งรุกล้ำให้เสร็จสิ้น ภายใน 45 วัน นั้น และล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เมืองพัทยาได้ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอบางละมุง และสถานีตำรวจภูธรบางละมุง พร้อมทั้งคาดหวังเชื่อมั่นในคณะผู้บริหาร สามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพต่อไป
  ก่อนปิดการประชุม นายอนันต์ ประธานสภาเมืองพัทยา กล่าวด้วยว่าถือเป็นความโชคดีที่เมืองพัทยาได้ผู้นำที่เคยผ่านงานระดับประเทศมาแล้ว เชื่อว่าความสามารถของนายสนธยา คุณปลื้ม จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเมืองพัทยาในด้านต่างๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน โดยปิดการประชุมในเวลา 12.15 น.


  สปสช.เปิดรับสมัคร/เสนอขื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นประจำปี 2561

  สปสช.เปิดรับสมัคร/เสนอขื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นประจำปี 2561

  คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 6 จะดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาสังคมและสุขภาพวะดีเด่น ประจำปี 2561 โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่น กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่น บุคลากรดีเด่น และองค์กรดีเด่น ในด้านการพัฒนาสังคมและสุขภาวะ จำนวน 6 สาขา ดังนี้

  1. สาขาความมั่นคงทางอาหาร

  2. สาขาป้องกันการบาดเจ็บเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรและภัยพิบัติ

  3. สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  4. สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

  5. สาขาป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชนและส่งเสริมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

  6. สาขาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะ

  กขป. ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครและเสนอชื่อเพื่อเข้าร่วมการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาสังคมและสุขภาวะดีเด่น ประจำปี 2561 ทั้งนี้ สามารถสมัคร/เสนอชื่อ บุคคล/หน่วยงาน ได้ตั้งแต่บัดนี้ ขยายเวลาจนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 และเปลี่ยนแปลงกำหนดจัดมอบรางวัลจากวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เป็นจัดมอบรางวัลในงานมหกรรมสานพลังสร้างสุข ภาคกลาง วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561 ณ สีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติจัดโดย คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 6 สามารถดาวน์โหลดประกาศ รายละเอียด และแบบเสนอผลงานได้ตามลิ้งค์ QR Code https://drive.google.com/folderview…และสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงที่โทรศัพท์ 0953769983


  พ่อเมืองพัทยาคนใหม่ ชูนโยบายผลักดันพัทยาสู่ความเป็นนานาชาติอย่างแท้จริง สร้างความเข้มแข็งมุ่งสู่ EEC

  พ่อเมืองพัทยาคนใหม่ ชูนโยบายผลักดันพัทยาสู่ความเป็นนานาชาติอย่างแท้จริง สร้างความเข้มแข็งมุ่งสู่ EEC พร้อมน้อมนำแนวทาง 4 ขาหลักขององค์พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการบริหาร
  ตามที่ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติที่ 15/2561 เรื่อง การแก้ไขปัญหาราชการเมืองพัทยา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาแห่งชาติโดยความเห็นของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง นายสนธยา คุณปลื้มเป็นนายกเมืองพัทยา และให้มีรองนายกเมืองพัทยาไม่เกินสี่คน ตามที่นายกเมืองพัทยา แต่งตั้งตามมาตรา 46 และมาตรา 48 (3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ทั้งนี้จนกว่าจะมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น โดยยกเลิกข้อความในข้อ 2 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสุขแห่งชาติ ที่ 6/2560 เรื่องการแต่งตั้งนายกเมืองพัทยาลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 25 กันยายน 2561 โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
  โดยวันนี้ 28 กันยายน 2561 ในการประชุมสภาเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้แถลงนโยบายชัดเจน ในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาด้วยความยุติธรรม โปร่งใส พร้อมเสริมสร้าง พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล โดยยึดหลักตามรัฐธรรมนูญ และแนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มากำกับดูแลเรื่องนี้ เพื่อผลักดันให้เมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของ EEC ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้เมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออก เป็นเมืองเศรษฐกิจของประเทศ
  ทั้งนี้ สิ่งสำคัญคือการสร้างความร่วมมือส่วนกลางกับท้องถิ่น ให้มีความสัมพันธ์กันในทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองพัทยาร่วมกัน โดยกำหนดทีมบริหาร ทีมที่ปรึกษา เพื่อดูแนวทางการพัฒนาต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกด้าน มีการทำงานที่มีแบบแผนชัดเจน เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สอดรับกับการเกิด EEC อีอีซี อาทิ ในเรื่องของปัญหาน้ำท่วม ที่ต้องทำงานร่วมกับส่วนกลาง คือ กรมชลประทานในการแก้ไขปัญหา ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องแผนการจัดการน้ำในองค์รวม จะเป็นภารกิจที่ต้องทำงานร่วมกัน พร้อมน้อมนำแนวทางขององค์พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ทำให้ความสำคัญในเรื่องของ 4 ขา หลักในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ คือ สังคม, เศรษฐกิจ, สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ที่ได้พระราชทานแก่ประชาชนในการที่บ้านเมืองจะเจริญได้ ทุกๆส่วนต้องเดินไปพร้อมๆ กันเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั้น มาบริหารกิจการของแผ่นดินและเมืองพัทยา ทั้งนี้ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกๆฝ่ายที่จะขับเคลื่อนพัทยาก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนและมั่นคงด้วยเช่นกัน

  Mr. Sonthaya Khunpluem was born on 10 December 1963. He is the son of Mr. Somchai Khunpluem and Mrs. Satil Khunoluem from Sansook Sub-district, Muang Chonburi District, Chonburi province. He studied at Assumption College Sriracha with a bachelor degree in law from Sripatum University and master degree in Public Administration from Burapha University. He married to Mrs. Sukumol Khunpluem and has 4 children. On political arena, Mr. Sonthaya Khunpluem was Member of the House of Representatives Chonburi Provice under Justice Unity Party in 1992. And in the September 1992 election, he moved to be under National Development Party as the executive member of the Party and became the Secretary to the Minister of Industry. In the 1995 election, he was elected as the Member of the House of Representatives under Chart Thai Party and then became Deputy Minister in Ministries namely, Industry Ministry, Transport Ministry and Interior Ministry. In the 2001 election, he was the Member of the House of Representatives (Party-List) of Chart Thai Party and was Minister of Science and Technology and the first Mister of Tourism and Sports in 2002. In 2012, he was appointed as the Minister of Culture and then in 2013 he was elected by members of Phalang Chon Party to be the leader of the Party in the general election and political Advisor to the Prime Minister and resigned from the post on 25 September 2018 in order to take the post of Pattaya City mayor under the NCPO order 15/2018.
  The new mayor of Pattaya City highlights the policy to push forward international level by strengthening the EEC with the 4-pillar direction of King Rama 9 as the guideline for pursuing an administration.
  As the government gazette issued the Order of the National Council for Peace and Order (NCPO) number 15/2018 on resolving Pattaya City administration.
  Under the provision of section 265 of the Constitution of Thailand and section 44 of the Constitution of Thailand (Interim) B.E. 2557, the Chief of the NCPO with the recommendations of the NCPO, appointed Mr. Sonthaya Khunpluem as the Pattaya City mayor with not more than 4 deputy mayors to be appointed by the mayor under section 46 and section 48 (3) of the Pattaya City Administrative Organization B.E. 2542 until the next election of mayor or any changes under the NCPO order and the statement in No. 2 of the NCPO order 6/2017 on the appointment of Pattaya City mayor on 16 February 2017 is revoked. Such order came into force since the date of the announcement in the government gazette on 25 September 2018 by Prime Minister Prayut Chan-o-Cha, Chief of NCPO.
  On 28 September 2018, at the meeting of Pattaya City Council, Mr. Sonthaya Khunpluem, mayor of Pattaya City stated the policy in stepping forward to resolve any problems with fairness and transparency and to foster the environmental issue by holding the principle of the Constitution and the Eastern Economic Corridor approach as he has been assigned by the Prime Minister to be the expert committee on this matter in order to boost Pattaya as the center of the EEC in line with national strategy to push forward Pattaya as the center of the East and the economic city of the country.
  The key point is the complementarity between the central and the local administration to boost Pattaya by formulating the team of executives and advisors to oversee the development comprehensively with the explicit plan of action for the growth of EEC such as flooding which need to be coordinated with the Department of Irrigation and all local administrative organizations concerned must discuss together on water
  management as the joint mission. Also the guidelines from King Rama 9 on 4 pillars on social and national development namely social, economic, environmental and cultural matters for the prosperity of the nation must be implemented in administrating Pattaya city by a good cooperation from all concerned in order to push forward sustainable Pattaya.

  新芭堤雅父亲 提出政策旨在促进​​芭堤雅真正的国际化。加强准备EEC同时足迹国王拉玛九世之父的四条主要方向,用于管理方面。
  根据宪报出版关于整顿芭堤雅市问题由国家安全委员会第15/2561号主任勋章。
  凭借“泰王国宪法”第265条与泰王国宪法第44条(临时)2007年国民警卫队主任,任命Sonthaya Khunplum先生为芭堤雅总理并有不超过四人的副总理。根据芭堤雅总理的说法。根据“芭堤雅市泰王国宪法管理法”1999年第46条与第48(3)条的任命。于芭堤雅市未选举总理之前或国家和平委员会未有其他变化,由取消国家和平委员会第二条消息6/2560 根据“关于任命芭提雅总理于2017年2月16日。该政府任命公布日期为2017年9月25日 国家和平队负责人Prayuth Chanocha将军。
  2018年9月28日在芭堤雅市议会会议上,芭堤雅市市长Twilight Khun Plum先生有明确的政策声明。向前迈进,以正义,透明和强化来解决问题。营造均衡的环境。根据宪法。由总理指定的东部经济走廊或欧洲经济共同体发展指南是监督这一点的合格委员会。根据国家战略,芭堤雅是欧洲经济共同体的经济中心。芭堤雅市是东部的中心。这是国家的经济。
  建立中央和地区合作关系非常重要,让所有部门有链接关系一起进行和发展芭堤雅。通过建起助理团队来研究不同的发展方法。涵盖所有方面找个清晰的模式。为了发展地区符合与EEC诞生相匹配,例如洪水问题必须与中央政府合作就是解决问题,地方政府组织谈论整体水管理计划。共同努力是一项使命,使拉玛九世之父指导的方向给民众与国家可发展,社会和国家发展的四个主要支柱的重要性是社会,经济,环境和文化。每个部分都必须一起发展。才可以让国家发展度持续增长。管理国家与芭堤雅市,必须要所有各方的合作,这将推动芭堤雅可持续前进发展并有稳定性。


  ประชาชนหลั่งไหลร่วมแสดงความยินดีกับ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาคนใหม่ พร้อมรองนายกทั้ง 4 ท่าน ในการประเดิมเข้าทำงานเป็นวันแรก

  ประชาชนหลั่งไหลร่วมแสดงความยินดีกับ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาคนใหม่ พร้อมรองนายกทั้ง 4 ท่าน ในการประเดิมเข้าทำงานเป็นวันแรก
  วันนี้ (28 ก.ย.61) เวลา 07.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมรองนายกเมืองพัทยาทั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ร่วมพิธีกราบสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ปู่ตาก) สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพัทยา เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งนายกเมืองพัทยา ก่อนขับเคลื่อนการบริหารราชการเมืองพัทยาอย่างเต็มรูปแบบต่อไป โดยมี นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พลเรือเอกศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา และสมาชิกเมืองพัทยา นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา นายวุฒิพล เจริญผล นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเมืองพัทยา อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้นำชุมชน พนักงานเมืองพัทยา แขกผู้มีเกียรติ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก
  และในเวลาต่อมา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารและการดำเนินงานโรงพยาบาล เมืองพัทยา ซึ่งเป็นผู้ชนะการคัดเลือก ในปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการบริหาร 12 เดือน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 กับ พลโท นพ.นพพร เบี้ยวไข่มุก รองประธานกลุ่มงานบริหารโครงการภาครัฐร่วมกับเอกชน ซึ่งเป็นผู้แทนบริษัทธนบุรี เฮลแคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมีรองนายกเมืองพัทยา ทั้ง 4 ท่าน ดร.เจษฎา ธรรมวณิช ประธานกลุ่มงานบริหารโครงการภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน แขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 132
  ตามที่ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติที่ 15/2561 เรื่อง การแก้ไขปัญหาราชการเมืองพัทยา โดยที่ขณะนี้รัฐบาลอยู่ในระหว่างดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยาเพื่อให้ไม่ขัดหรือแย้งและมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร์ไทย อันจะนำไปสู่การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ที่จะมีขึ้นในอนาคต ในขณะที่เมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ จัดให้มีกิจกรรมภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจร จัดทำโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาเมืองให้ทันสมัยระดับนานาชาติ ด้วยเหตุนี้ในระหว่างรอการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา และการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ตามกฎหมายดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องได้มาซึ่งนายกเมืองพัทยาและผู้บริหารเมืองพัทยาที่มีศักยภาพสูง พร้อมด้วยประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ต่อการสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมทั้งเป็นการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นอันจะส่งผลดีต่อการปฏิรูปประเทศ
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาแห่งชาติโดยความเห็นของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง นายสนธยา คุณปลื้มเป็นนายกเมืองพัทยา และให้มีรองนายกเมืองพัทยาไม่เกินสี่คน ตามที่นายกเมืองพัทยา แต่งตั้งตามมาตรา 46 และมาตรา 48 (3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ทั้งนี้จนกว่าจะมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น โดยยกเลิกข้อความในข้อ 2 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสุขแห่งชาติ ที่ 6/2560 เรื่องการแต่งตั้งนายกเมืองพัทยาลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 25 กันยายน 2561 โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
  นายสนธยา คุณปลื้ม เกิดเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2506 เป็นบุตรของนายสมชาย และนางสติล คุณปลื้ม ที่ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา นิติศาสตรบัณฑิต จาก ม.ศรีปทุม และรัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ม.บูรพา ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางสุกุมล คุณปลื้ม มีบุตรด้วยกัน 4 คน ด้านกิจกรรมทางการเมือง นายสนธยาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี สังกัดพรรคสามัคคีธรรม ปี พ.ศ. 2535 ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 ได้ย้ายมาสังกัดพรรคชาติพัฒนา ได้รับตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายสนธยา ต่อมาในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2538 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคชาติไทย ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย การเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 จึงลงสมัครและเป็น ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทย และได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (คนแรก) พ.ศ. 2545 ในปี พ.ศ. 2555 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ต่อมาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ได้รับเลือกจากสมาชิกพรรคพลังชล ให้เป็นหัวหน้าพรรคพลังชลในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป และตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและได้ลาออกเมื่อวันที่ 25 ก.ย.2561 เพื่อดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติที่ 15/2561
  28 September 2018 Numbers of peoples has congratulated Mr. Sonthaya Khunpluem as the new Pattaya City mayor including four deputy mayors at their first day of office. On 28 September, 2018 Mr. Sonthaya Khunpluem, the new Pattaya City mayor including four deputy mayors together with four deputy mayors namely, Mr. Porames Ngampichet, Mr Ranakit Ekasing, Mr. Pattana Boonyasawasdee and Mr. Banlue Kullawanich paid a respect to King Taksin the Great at Pattaya city on the occasion of taking the new post as the Mayor to administer the city. Joining a moment of congratulation are Mr. Anan Ungkanavisul, Pattaya City Council Chairman, Admiral Srivisuthi Ratarun, Deputy Pattaya City Council Chairman and Members of Pattaya City Council, Mr.Chanutpong Sriviseth, Pattaya Officer and Pattaya Assistant Officers encompassing Mr. Wuttippol Charoenphon, Mr.Sutham Phetchgeat, Mr.Athphat Yingsiritanyarat together with Heads of Pattaya City Offices, former Members of Pattaya City Council, Members of Chonburi Provincial Administration Organization , representatives from public and private agencies, leaders of communities, Pattaya City officials and distinguished guests. Mr. Sonthaya Khunpluem, Mayor of Pattaya City signed Memorandum of Understanding (MOU) of the project on the expenditures for an administration of Pattaya City hospital, as the winner for the fiscal year 2019 within the 12-month administrative term from 1 October until 30 September 2019 with Lieutenant General Dr. Nopporn Beokhaimook, vice-chairman of public private administration project as the representative of Thonburi Healthcare Group PCL witnessed by four deputy mayors, Dr. Jessada Thummavanich, chair of public private administration project as well as all honor guests at the meeting room 132.
  As the government gazette issued the Order of the National Council for Peace and Order (NCPO) number 15/2018 on resolving Pattaya City administration, the government, at present, is on the process of amending the law on Pattaya City administration in order to be consistent with the provision of the Constitution of the Kingdom of Thailand which leading to the election of Pattaya Mayor in the future.
  Whereas Pattaya City is the special local administration with a key role to boost Eastern Economic Corridor (EEC) so as to strengthening tourism, trade and investment and develop economic activities with the holistic public activities, the efficiency of infrastructure and public utility as well as a development into international modern city. Therefore, due to such legal amendment process on Pattaya administration, the election under such law is essential in order to have high potential Mayor of Pattaya City with high horizons beneficial to activities and processes within the EEC as well as to the local administration for a sake of reforming the country.
  Under the provision of section 265 of the Constitution of Thailand and section 44 of the Constitution of Thailand (Interim) B.E. 2557, the Chief of the NCPO with the recommendations of the NCPO, appointed Mr. Sonthaya Khunpluem as the Pattaya City mayor with not more than 4 deputy mayors to be appointed by the mayor under section 46 and section 48 (3) of the Pattaya City Administrative Organization Act B.E. 2542 until the next election of mayor or any changes under the NCPO order and the statement in No. 2 of the NCPO order 6/2017 on the appointment of Pattaya City mayor on 16 February 2017 is revoked. Such order came into force since the date of the announcement in the government gazette on 25 September 2018 by Prime Minister Prayut Chan-o-Cha, Chief of NCPO.

  公众称赞新任芭堤雅市总理Sonthaya先生 Khun Plum 与四位副总理,于工作日第一天。
  今天(2018年9月28日)上午7点半。芭堤雅市总理Sonthaya Khunplum先生与芭堤雅市四位副总理包含Porames Ngampichet先生,Ronnakij Akasingh先生,Pattana Boonsawat先生,Banlue kullavanich先生 参加塔克辛国王(塔克辛祖父)城市的神圣致敬仪式,为了芭堤雅总理繁荣于芭堤雅市管理政府之前。由芭堤雅市议会主席 Anan Angkanawisal先生芭堤雅市议会副主席Sriwisut Ratalunt海军上将与芭堤雅市委员Chanatpong Sriwisith先生,芭堤雅市常秘长Vudthiphon Charoenpol先生,Sutham Petchket先生,Suchart Yingsirithanrat先生副常任秘书长与芭堤雅高官政府负责人,前任芭堤雅市议员春武里府行政组织成员 政府和私营部门,社区领导,芭堤雅市工作人员 名誉嘉宾 共同恭喜送礼大量鲜花。后来芭堤雅市总理Sonthaya Khunplum先生为管理和营业芭堤雅市医院(MOU)签署仪式。由2019年获得财政年度进行期间共12个月 2018年10月1日至2019年9月30日。与政府私营合集项目管理副总裁Nopporn Beawkaimook中将医生Thonburi健康集团有限公司(泰国)与芭堤雅四位副总理 Jadesada Thamwanich博士总裁管理政府与私营合作项目部门主席代表,名誉嘉宾见证于会议室132。根据宪报出版,关于整顿芭堤雅市问题国家安全委员会第15/2561号主任勋章。政府目前正在按照规则修改管理行政法律。避免芭堤雅冲突或矛盾问题,符合泰国宪法规定。将导致芭堤雅市的未来选举,而芭堤雅是一个政府组织特殊管理地方,并可支持东部特别开发区(EEC)。为了增强旅游促销潜力,贸易与投资发展经济活动组织全面综合政府活动。建立基础架构和高效实用并发展国际现代化的城市。此外等待修改法律期间必须随着芭堤雅市政府规定所以还是必须有能力有关于工作经验与知识的芭提雅总理。为了可支持与进行东部特别开发区活动,包括地方行政改革将有利于国家改革。凭借“泰王国宪法”第265条与泰王国宪法第44条(临时)2007年国民警卫队主任,任命Sonthaya Khunplum先生为芭堤雅总理并有不超过四人的副总理。根据芭堤雅总理的说法。根据“芭堤雅市泰王国宪法管理法”1999年第46条与第48(3)条的任命。于芭堤雅市未选举总理之前或国家和平委员会未有其他变化,由取消国家和平委员会第二条消息6/2560,关于任命芭提雅总理于2017年2月16日。该政府任命公布日期为2017年9月25日 国家和平队负责人Prayuth Chanocha将军。于2001年的选举中,他被任命为国家统计局的成员,并被任命为科学技术与环境部长,而旅游和体育部长(第一位),于2012年被任命为文化部长。 2013年3月,被选举由Palangchol党,成为Palangchol党的领导者为议会员选举与总理政治助理,并于2018年9月25日辞职,因国家安全委员会主席指挥下担任芭堤雅总理 第15/2561。


  มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯร่วมกับเมืองพัทยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา และทุกภาคส่วน เตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลกินเจประจำปี 2561

  มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯร่วมกับเมืองพัทยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา และทุกภาคส่วน เตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลกินเจประจำปี 2561

  วันนี้ (27 ก.ย. 61) เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุม 251 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมจัดงานเทศกาลกินเจประจำปี 2561 โดยมี นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายกฤษณ์ จิระมงคล นายกสมาคมผู้ผสมเครื่องดื่มและบริการ สมาคมเชฟสมาคมเชฟมืออาชีพและการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันออก นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา นายมานะ ยา ประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ผู้แทนมูลนิธิฯ สภ.เมืองพัทยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมพร้อมกาจัดงาน ซึ่งมีนายประสิทธิ์ ทองทิตย์เจริญ ประธานหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา นำเสนอรูปแบบการจัดงานครั้งนี้
  เทศกาลกินเจ หรือประเพณีถือศีลกินผัก ถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญของคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยการกินเจจะเริ่มต้นตั้งแต่ในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 (ตามปฏิทินจีน) ของทุกปี ซึ่งมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา ได้กำหนดจัดงาน เทศกาลกินเจ เมืองพัทยา ประจำปี 2561 ขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 18 ตุลาคม 2561 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีของประชาชนในพื้นที่ๆ ดำเนินกิจกรรมการกุศลนี้ และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกทางหนึ่ง โดยวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 จะเป็นพิธีอันเชิญ “กิ้วอ้วงฮุกโจ้ว” และ “พระโพธิสัตว์” เวลา 14.29 น. เริ่มเคลื่อนขบวนแห่ออกจากโรงเจสว่างบูรณ์ฯ นาเกลือ เลี้ยวซ้ายผ่านสี่แยกโพธิ์งาม มุ่งหน้าสู่ถนนสุขุมวิท และเลี้ยวขวา (ย้อนศร) เข้าสู่ถนนวัดสว่างฟ้า ผ่านตลาดใหม่นาเกลือ ถึงสามแยกนำชัย เลี้ยวขวามุ่งหน้าสู่สวนสาธารณะลานโพธิ์ เพื่อทำพิธีอันเชิญ “กิ้วอ้วงฮุกโจ้ว” และ “พระโพธิสัตว์” ไปสถิตย์ ณ โรงเจสว่างบูรณ์ฯ นาเกลือ ขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมงานทุกท่านแต่งกายด้วยชุดสีขาว
  สำหรับสาธุชนที่มีความประสงค์จะตั้งโต๊ะบูชา “ท่าโป๊ยเซียนโจ่วซือ” ควรเตรียมของบูชาต่างๆ ดังนี้ น้ำเปล่า น้ำชา 5 ถ้วย กระถางธูป 1 ใบ พร้อมกิมฮวย-อั่งติ้ว เทียนเหลือง 1 คู่ พร้อมเชิงเทียน ดอกไม้ 2 กำใส่แจกัน ผลไม้ 3 อย่าง หรือ 5 อย่าง 1 ถาด (ตามแต่ศรัทธา) น้ำสะอาดใส่ขัน 1 ขัน ใบชา 3 ห่อ หรือ 5 ห่อ (ตามศรัทธา) และจุดธูปปักที่กระถาง 3 ดอก เมื่อขบวนแห่มาถึง และจุดธูปเตรียมไว้ 3 ดอก เพื่อแลกธูปกับกระถางธูปเซียนซือ
  ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงาน มหากุศล อิ่มบุญ อิ่มใจ “เทศกาลกินเจเมืองพัทยา ประจำปี 2561” ระหว่างวันที่ 8 – 18 ตุลาคม 2561 ณ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน โรงเจนาเกลือ จ.ชลบุรี เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเทศกาลไหว้เจ้า และการถือศีลกินเจ ส่งเสริมสุขภาพประชาชนจากการบริโภคอาหารเจที่สะอาด ปลอดภัย เพื่อเป็นสิริมงคล
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯ นาเกลือ หมายเลขโทรศัพท์ 038-221380, 038-222380

  On 27 September, 2018 Sawang Boriboon Foundation in association with Pattaya City, Tourism Authority of Thailand (Pattaya Office) and all agencies concerned prepared to organize Vegetarian Festival 2018 during 8 – 18 2018 in order to promote local tradition.

  于(2018年9月27日)Sawangsomboon慈善基金会与芭堤雅市 泰国旅游局芭堤雅分部和所有部门。筹备2018年素食节将于2018年10月8日至18日举行,以促进当地市民的良好文化。


  วันนี้ (27 ก.ย.61) ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ รักษาการ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา

  วันนี้ (27 ก.ย.61) ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ รักษาการ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปการบริหารจัดการเมืองพัทยา พร้อมตอบข้อซักถามคณะจาก Center for Education and Community Development ประเทศบังคลาเทศ ภายใต้การทำงาน Vietnam Association of Science Psychology Education โดยการนำของ Mr.Abdul Karim Managing Director ในโอกาสมาศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 5 และการแพทย์ ณ โรงพยาบาลเมืองพัทยา นอกจากนี้ยังได้นำคณะดังกล่าวดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ๆห้อง Control&Command Room และสำนักทะเบียนเมืองพัทยาอีกด้วย

  On 27 September, 2018 Pattaya City welcomed the delegation of Center of Education and Community Development from Bangladesh on the occasion of visiting the education of Pattaya City 5 School and the medication of Pattaya City Hospital.

  于(9月27日)芭提雅市迎接来自孟加拉国教育和社区发展中心代表团参观教育政策于芭堤雅市第5中学与医疗于芭堤雅市医院。

   


  “เกษียณอย่างภาคภูมิ ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง” เมืองพัทยาจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2561

  “เกษียณอย่างภาคภูมิ ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง”
  เมืองพัทยาจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2561

  วันนี้ (26 ก.ย. 61) เวลา 16.30 น. ที่ห้องประชุมทัพพระยา นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการเมืองพัทยา ประจำปี 2561 และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมกล่าวอวยพร โดยมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้แทนนายสนธยา
  คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายวุฒิพล เจริญผล นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารสถานศึกษา อดีตสมาชิกเมืองพัทยาแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

  เมืองพัทยาร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการสังกัดเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2561 มีข้าราชการ พนักงานครู และลูกจ้างประจำ จำนวน 36 คน ซึ่งได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างไม่ท้อถอย สามารถผ่านพ้นอุปสรรค จนทำให้การปฎิบัติหน้าที่ราชการบรรลุความสำเร็จ เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร  อันก่อให้เกิด คุณประโยชน์โดยส่วนรวม แก่เมืองพัทยา โดยภายในงานยังมีการแสดงจากนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา สร้างความประทับใจต่อผู้เกษียณอายุราชการ
  ในการนี้ นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้แทนนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เข้าร่วมงานก็ได้ร่วมกันมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิต  พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะผู้เกษียณอายุราชการ

  On 26 September, 2018 Pattaya City arranged the farewell ceremony for those who retired this year (2016) and presented the certificates of retirement with best wishes.

  于(9月26日)“高傲退休 持续前进”芭堤雅市举行2018年给退休者并给退休人员颁发证书与祝福。


  เมืองพัทยาให้การต้อนรับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไปรุ่นที่ 73

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไปรุ่นที่ 73
  วันนี้ (26 ก.ย. 61) เวลา 09.00 น. นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานให้การต้อนรับนาย ช โชคชัย คำแหง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พร้อมคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไปรุ่นที่ 73 โดยมีนายสุรศักดิ์ จันทร์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุป เกี่ยวกับการบริหารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ CCTV และพ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา บรรยายสรุปเกี่ยวกับเรื่อง การบริหารจัดการด้านการจัดระเบียบการสาธารณะของเมืองพัทยา ณ ห้องประชุม ทัพพระยา อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา
  โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดให้มีการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไปรุ่น 73 ระหว่างวันที่ 25 – 27 กันยายน 2561 ณสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งการศึกษาอบรมหลักสูตรดังกล่าวได้กำหนดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มเสริมความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการทำงานและงานหน้าในหน้าที่ของผู้เข้ารับการอบรม
  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า เมืองพัทยามีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในการนำไปปรับใช้ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่จึงได้นำ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไปรุ่นที่ 73 จำนวน 80 คนและวิทยากรโครงการจำนวน 2 คนรวม 82 คน เข้ารับฟังการ การบรรยายสรุปการบริหารการจัดการด้านต่างๆของเมืองพัทยา เพื่อนำความรู้ที่ได้รับนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

  On 26 September, 2018 Pattaya City welcomed Local Personnel Development Institution of Department of Local Administration, the participants attending the 73th Executives Training Course for their horizons improvement.

  于(2018年9月26日)芭堤雅市迎接促进行政部当地人员发展研究所,第73代综合管理培训增强知识 加深理解与工作经验和培训者的职责。


  เมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจสอบ หลังมีคลิปคล้ายมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงทะเล พบเป็นน้ำที่สะสมภายในท่อ พร้อมส่งสำนักสิ่งแวดล้อมตรวจสอบคุณภาพ สร้างความมั่นใจแก่ประชาชน

  เมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจสอบ หลังมีคลิปคล้ายมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงทะเล พบเป็นน้ำที่สะสมภายในท่อ พร้อมส่งสำนักสิ่งแวดล้อมตรวจสอบคุณภาพ สร้างความมั่นใจแก่ประชาชน

  จากกรณีที่มีประชาชน ถ่ายคลิปวิดีโอคล้ายมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงทะเล แล้วส่งคลิปไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี โดยที่ภาพคลิปได้แสดงให้เห็นถึงช่วงที่น้ำทะเลลดลงจนสามารถมองเห็นปลายท่อน้ำ 2 ท่อ ที่กำลังปล่อยน้ำเสียออกมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ที่ถ่ายคลิปยังได้บรรยายว่าอยู่ใกล้โรงแรมชื่อดัง ที่ตั้งอยู่บริเวณชายหาดวงอำมาตย์นาเกลือ ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาเสียหาย

  วันนี้ ( 26 ก.ย. 61) เวลา 10.00 น. นายอนุวัตร ทองคำ นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง รก.ผอ.สำนักการช่างสุขาภิบาล พร้อมด้วย นายณัฐพัชร์ เปลี่ยนวงษ์ ผู้ดูแลระบบบำรุงบำบัดน้ำเสีย บริษัทพรอสเพอร์ โซลูชั่นจำกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบ จุดเกิดเหตุ บริเวณชายหาดวงศ์อมาตย์ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ท่อดังกล่าวเป็นท่อของเมืองพัทยา น้ำที่ทะลักลงสู่ทะเลนั้นเป็นน้ำที่สะสมภายในท่อระบายน้ำ เนื่องจากท่อระบายน้ำกับท่อระบายน้ำเสียที่บำบัดใช้ระบบท่อเดียวกัน เมื่อเวลามีฝนตกหนัก ก็จะส่งผลให้น้ำในท่อมีจำนวนมาก เกิดการทะลักสู่บนผิวน้ำทะเลตามภาพในคลิป ทั้งนี้เมืองพัทยาได้ประสานงานไปยังสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนต่อไป

  Pattaya City has carried out onsite to examine since there was a video clip of releasing waste water into the sea and found out that they are the waste water accumulated in the tube. This matter will be submitted to Bureau of Environment for further examination for the public trust
  .
  芭堤雅市前往该地区检查!!! 有类似排污水入海视频后,发现水积聚于管道中,并派出环境局检验水质量为市民确保。


  กองเรือยุทธการ ร่วมกับหน่วยราชการทุกภาคส่วนและเมืองพัทยา จัดงาน “250 ปี ตามรอยกองเรือ ยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา บอกเล่าตำนานวีรบุรุษผู้กล้า

  กองเรือยุทธการ ร่วมกับหน่วยราชการทุกภาคส่วนและเมืองพัทยา จัดงาน “250 ปี ตามรอยกองเรือ ยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา บอกเล่าตำนานวีรบุรุษผู้กล้า

  วันนี้ (26 ก.ย. 2561) เวลา 09.00 น. นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการสนับสนุนโครงการ “250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมีนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา นางปิ่นนาถ เจริญผล ผอ.ททท.สำนักงานพัทยา นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานรำลึก 250 ปีแห่งการสถาปนากรุงธนบุรีครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 โดยมีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการเห็นชอบให้กองทัพเรือจัดโครงการ 250 ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยา โดยมอบหมายให้กองบัญชาการกองเรือยุทธการร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชดำเนินการจัดโครงการและให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดโครงการเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงมีพระปรีชาสามารถและทรงเสียสละเพื่อปกป้องชาติบ้านเมืองอีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยในห้วงที่ทรงกอบกู้อิสรภาพจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 โดยใช้กำลังทางเรือยกพลขึ้นบก  เสริมสร้างให้คนไทยมีความรักชาติ สามัคคีปรองดอง และเสียสละ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการสนับสนุนโครงการฯ เพื่อวางแผน ประสานงาน พิจารณาและดำเนินการจัดกิจกรรมทางบกและกิจกรรมทางน้ำจำลองประวัติศาสตร์ เส้นทางการยาตรากำลังทางเรือยกพลขึ้นบกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจังหวัดจันทบุรีถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกิจกรรมอื่นๆเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในพื้นที่ต่างๆดังนี้ พื้นที่สัตหีบในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 พื้นที่อำเภอบางละมุงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 และพื้นที่อำเมืองชลบุรีในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2561

  สำหรับรูปแบบการจัดงานในส่วนของเมืองพัทยาและอำเภอบางละมุงนั้น ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่จะนำมาเสนอในโอกาสต่อไป

  On 26 September, 2018, Royal Thai Fleet in cooperation with all public agencies concerned and Pattaya City organized the event of “250 Years: Amphibious Squadron: King Taksin the Great From Chantaburi to Ayutthaya”, presenting the legend of the heroes.

  于(2018年9月26日)战斗中队与所有政府部门和芭堤雅市举办“250周年足迹塔克辛国王军队移防从尖竹汶府到大城府告诉传奇勇敢英雄。


  คลังเก็บ

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150