• นายกเมืองพัทยาเตรียมกลยุทธระบบสารสนเทศ มุ่งสู่ smart City เพื่อรองรับ EEC

  นายกเมืองพัทยาเตรียมกลยุทธระบบสารสนเทศ มุ่งสู่ smart City เพื่อรองรับ EEC

  นายกเมืองพัทยาเตรียมกลยุทธระบบสารสนเทศ มุ่งสู่ smart City เพื่อรองรับ EEC
  วันนี้ (29 พ.ย. 61) เวลา 13.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมระบบสารสนเทศ ในพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อรองรับ EEC โดยมีนายสุทธิศักดิ์ เจริญเรืองทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ จันทร์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร นายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมชี้แจงระบบสารสนเทศ ในส่วนพื้นที่เมืองพัทยา ได้ดำเนินการระบบบริหารจัดการในปัจุบัน ซึ่งมีดร.อภิชาติ ทองอยู่ ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) พร้อมคณะ ร่วมหารือแนวทางการปรับเปลี่ยนปรับปรุงระบบสารสนเทศ โดยพร้อมเพียงกันที่ ห้องประชุม 242 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา
  ซึ่งมติในที่ประชุมวันนี้เป็นการหารือเพื่อเป็นการร่วมกันในการพัฒนาปรับปรุงปรับเปลี่ยนระบบสารสนเทศเทคโนโลยีระบบดิจิตอลของเมืองพัทยาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเป็นหลักเพื่อยกระดับด้านเศรษฐกิจสังคม นำสู่รายได้ท้องถิ่น เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม รวมถึงเรื่องความปลอดภัย และการอนุรักษ์ รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้เดินหน้าไปด้วยกัน โดยเน้นวิถีชีวิตบริบทของผู้อายุในชุมชนท้องถิ่น ให้สอดคล้องผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เข้าสู่ระบบ Smart City อย่างยั่งยืน
  พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประสานงานในบูรณาการร่วมกันในการบริหารจัดการของเมืองพัทยาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยใช้นวัตกรรมดิจิตอลเข้ามาบริหารจัดการให้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

  The Mayor of Pattaya City has pushed towards Smart City to serve the EEC with potential information technology and digital system of Pattaya, focusing on tourism in order to boost the economy and generate local income with an aim to lessen criminal cases including safety measures and local culture preservation.

  芭堤雅市总理正在发展为智慧城市准备战略信息系统,以支持EEC为了共同体共同开发和完善芭堤雅市的数字信息技术系统更加有效,以旅游业为重点增强经济和社会,导致当地收入。减少犯罪 包括安全性和保护保持当地文化让我们继续存在。重点是当地社区的背景生活方式将当地文化融入可持续发展智慧城市。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150