• รองนายกเมืองพัทยา ใส่ใจสถานศึกษา เดินหน้าลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร.ร มพย.9

  รองนายกเมืองพัทยา ใส่ใจสถานศึกษา เดินหน้าลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร.ร มพย.9

  รองนายกเมืองพัทยา ใส่ใจสถานศึกษา เดินหน้าลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร.ร มพย.9

  วันนี้ (24 ก.พ.62) เวลา 11.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองพัทยา 9 โดยมีนายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ พร้อมด้วยนางรำพึง ศุภราศรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 9 และคณะครูอาจารย์ นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินการในด้านต่างๆ ของโรงเรียน ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นหนึ่งในแผนกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา ทั้ง 11 โรงเรียน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค รวมทั้งความต้องการของโรงเรียน เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรม

  โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์)
  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2498 เป็นโรงเรียนที่อำเภอจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา ด้วยความอุปการะของพระครูโพธิสารประสาธน์ (หลวงพ่อบุญมี) อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิสัมพันธ์ พร้อมทั้งประชาชนได้ขอจัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้น โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัด เปิดเรียนเป็นครั้งแรก และทางราชการให้นามโรงเรียนนี้ว่า “โรงเรียนวัดโพธิสัมพันธ์” ตั้งอยู่หมู่ที่ 152 หมู่ 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
  โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาได้โอนไปขึ้นอยู่กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เมื่อ พ.ศ.2509 และในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2521 ทางราชการได้ยกฐานะสุขาภิบาลนาเกลือเป็นเมืองพัทยา โรงเรียนจึงโอนมาสังกัดสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันคือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ได้นามโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์)” ซึ่งดำรงอยู่ได้ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน และด้วยความอุปการะของเจ้าอาวาสวัดโพธิสัมพันธ์จนถึงปัจจุบัน คือ ท่านพระครูปัญญาพัฒนาภรณ์ ในปัจจุบัน
  โดยเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวน นักเรียน 1,724 คน มีผู้บริหาร 3 คน ครู 60 คน นักการภารโรง 6 คน โดยมี
  นางรำพึง ศุภราศรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบัน
  โดยในวันนี้ คณะผู้บริหารเมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆของโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้ขอให้ติดตามเรื่องซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนทั้ง 4 หลัง ซึ่งอยู่ระหว่างออกแบบโครงสร้างต่างๆ รวมทั้งบุคลากรครู และครูสอนภาษาอังกฤษ มีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน​ โดยขอให้ทางเมืองพัทยาพิจารณาและดำเนินการจัดหาบุคลากรที่เหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่​ในส่วนที่ขาดแคลน​ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการศึกษาให้มีมาตรฐาน โดยรองนายกเมืองพัทยาได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปรายละเอียดเพื่อนำเสนอเมืองพัทยาพิจารณาต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150