• เมืองพัทยาจัดอบรมเทคนิคและทักษะในการปฏิบัติงานเบื้องต้นของอาสาสมัครสังคมสงเคราะห์

  เมืองพัทยาจัดอบรมเทคนิคและทักษะในการปฏิบัติงานเบื้องต้นของอาสาสมัครสังคมสงเคราะห์

  เมืองพัทยาจัดอบรมเทคนิคและทักษะในการปฏิบัติงานเบื้องต้นของอาสาสมัครสังคมสงเคราะห์

  วันนี้ (27 ก.พ 62) เวลา 10:00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดอบรมเทคนิคและทักษะในการปฏิบัติงานเบื้องต้นของอาสาสมัครสังคมสงเคราะห์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาสังคม เมืองพัทยา โดยมีนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมกันนี้มีนางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นางสาวธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม และผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาได้เห็นความสำคัญ และตระหนักถึงปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาการใช้แรงงานเด็กและปัญหาอื่นๆ อีกมากมายแต่บางครั้งผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้ ไม่อาจเปิดเผยข้อเท็จจริงให้เจ้าหน้าที่ทราบได้ ดังนั้นในฐานะเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ จะต้องมีเทคนิค ทักษะว่าจะทำอย่างไรจึงจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อจะนำไปสู่การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาได้ตรงจุด จึงมีนโยบายส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือกับภาคประชาชน และเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในทุกกลุ่มเพื่อให้สามารถเข้าถึงในการจัดสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ จากภาครัฐอย่างทั่วถึงเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึ่งเมืองพัทยาไม่สามารถทำงานด้านการแก้ไขปัญหาสังคมแบบเบ็ดเสร็จได้โดยลำพัง จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ช่วยกันดูแล และช่วยกันแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาเมืองพัทยา ให้กลายเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน

  ซึ่งการจัดอบรมฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการทำงานด้านสังคมและแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกัน ระหว่างเมืองพัทยากับเครือข่ายที่ทำงานด้านพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เมืองพัทยา รวมถึงการพัฒนาศักยภาพการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ด้านเด็กสตรีและครอบครัว ด้านการจัดสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมรับการอบรมประกอบด้วย องค์กรเครือข่ายพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาสาสมัครช่วยเหลืองานสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัครในชุมชน ผู้แทนชุมชน ครูอาจารย์ในเขตเมืองพัทยา ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายที่เข้มแข็งในพื้นที่เมืองพัทยาให้ได้รับความรู้และทราบถึงการทำงาน เพื่อสังคมของอาสาสมัครกับบริบททางสังคมปัจจุบัน การทำงานในชุมชน การสร้างเครือข่ายเพื่อการแก้ปัญหาสังคมทักษะเบื้องต้น ในการให้ความช่วยเหลือทางสังคมและการขับเคลื่อนกลไกเครือข่ายอาสาสมัคร เพื่อการแก้ปัญหาทางสังคม และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นประโยชน์ต่อเครือข่ายในการทำงานร่วมกันในเชิงบูรณาการ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ. ดร. ศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร อ. ดร. นราเขต ยิ้มสุข อ.ธัญญาภรณ์ จันทรเวช จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่องเทคนิคและทักษะในการปฏิบัติงานเบื้องต้น ของอาสาสมัครสังคมสงเคราะห์ ในครั้งนี้ โดยหวังว่าที่ผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150