• ประชุมคณะที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

  ประชุมคณะที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

  ประชุมคณะที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

  วันนี้ (26 ก.พ.62) เวลา 13.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค ตะวันออก EEC นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการสายงานนโยบายและแผน ร่วมเป็นประธานประชุมคณะที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) โดยมี ดร.อภิชาต ทองอยู่ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค พร้อมคณะจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) นางสาวจริยาพร จิตต์ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค และคณะกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ที่ ห้องประชุมทัพพระยา อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา

  นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวในการประชุมว่า สิ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเมืองพัทยาก็ คือ การจัดทำผังเมืองให้สอดรับกับการเจริญเติบโต เพื่อรองรับในส่วนของ EEC ทั้ง 12 อุตสาหกรรมหลัก รวมทั้งการที่เมืองพัทยาจะเป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและในภูมิภาคนี้ด้วย โดยในวันนี้เป็นการหารือในการจัดทำผังเมืองให้สอดรับกับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวชุมชน อุสาหกรรม พื้นที่ในด้านของสิ่งแวดล้อม และการบริหารการจัดการ ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.) และกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) ได้มาร่วมประชุมหารือแนวทาง ตลอดจนในเรื่องการนำเสนอโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเมืองพัทยา อาทิ โครงการ Pattaya On Pier ซึ่งหวังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีสีสันแห่งใหม่ใจกลางเมืองพัทยา บริเวณด้านหลังอาคาร 101 ราย พัทยาใต้ โครงการจัดทำท่าเรือสำราญ Cruise Terminal เพื่อรองรับเรือสำราญที่ขนนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนเป็นจำนวนมากบริเวณปลายแหลมบาลีฮาย ซึ่งทั้ง 2 โครงการจะสอดคล้องกัน และโครงการสุดท้ายคือโครงการจัดทำรถไฟฟ้ารางเบาหรือ Tram เพื่อใช้ในการรองรับผู้โดยสารจากรถไฟฟ้าความเร็วสูงบริเวณสถานีรถไฟพัทยา เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและมาตรฐานด้านการขนส่งมวลชน รวมไปถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำเสียของเมืองพัทยา การบริหารจัดการในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือว่าเป็นผลดีที่จะต้องมีแผน ในการดำเนินงาน พร้อมทั้งมีการประสานงานต่อคณะกรรมการที่ได้รับการตรวจสอบ เพราะว่าเมืองพัทยาเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจ ที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยว อีกทั้งเมืองพัทยาเป็นหนึ่งในพื้นที่หลักที่จะรองรับ ทั้ง 12 อุตสาหกรรมหลักๆ เพื่อเป็นการรองรับการเจริญเติบโต ของ EEC เพื่อให้เป็นพื้นที่เกษตร พื้นที่ผลิตรองรับตามยุทธศาสตร์ในด้านของการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการประชุมได้ร่วมกันเพื่อพิจารณา ในการนำเสนอต่อการประชุมอีกครั้งต่อไป โดยประสานงานระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) และคณะที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อร่วมกันพิจารณาให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับปัจจุบัน ภายใต้คอนเซ็ปต์ NEO Pattaya ที่จะใช้เป็นพลังข้ามผ่านสู่โลกยุคดิจิทัล เปลี่ยนภาพลักษณ์ชายหาดที่ทอดตัวยาวนานกว่า 60 ปีให้เป็นพื้นที่ปราศจากขยะปรับภูมิทัศน์ให้สอดรับกับโครงการ EEC สู่ เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมยุคใหม่ในการที่จะดำเนินการ ตามแผน EEC ทางด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการดูแลคุณภาพชีวิต ของชุมชน การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยดำเนินการตามยุทธศาสตร์หลัก เพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองพัทยา ให้รองรับการพัฒนา EEC ที่จะเป็นศูนย์กลาง ด้านการท่องเที่ยว ที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ พร้อมดำเนินการยุทธศาสตร์ให้มีแผนงานที่ชัดเจนต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150