• ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ ส่งเสริมพลังเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กเพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง

  ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ ส่งเสริมพลังเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กเพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง

  ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ ส่งเสริมพลังเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กเพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง

  วันนี้ (27 ก.พ 62) เวลา 13:30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมพลังเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กเพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง โดยมีนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา นางสาวธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ครูในสังกัดเมืองพัทยา และในเขตเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง 242

  เมืองพัทยาได้เห็นและเข้าใจถึงสถานการณ์ด้านเด็กในปัจจุบัน จึงได้จัดโครงการส่งเสริมพลังเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือเด็ก เพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยงโดยให้แกนนำเด็กและเยาวชนได้นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรม ไปถ่ายทอดและให้คำปรึกษากับเพื่อนและน้องๆ ในโรงเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ถึงปัญหาและสถานการณ์ของเด็กกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มเด็กเร่ร่อน กลุ่มเด็ก ติดสารเสพติด กลุ่มเด็กขอทาน และกลุ่มเด็กอันธพาล เป็นการส่งต่อประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรม ให้กับเพื่อนและน้องที่อยู่ในช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ปัจจุบันสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนค่อนข้างเสี่ยง และล่อแหลมต่อการใช้ชีวิตในทางที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม และเสี่ยงต่อการกระทำความผิดมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุผลหลายๆ ประการทั้งจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ค่านิยมที่ผิดหรือสิ่งอื่นใดก็ตามล้วนแล้วเกิดจากการขาดความรัก ความเอาใจใส่และขาดการชี้นำไปในทางที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนที่อยู่ในช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ ของชีวิตและถือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมสังคมที่มีแต่ค่านิยมที่ผิดๆ ซึ่งพบอยู่โดยทั่วไปในสังคมไทยในปัจจุบัน

  โดยในที่ประชุม ได้มีการรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมพลังเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กเพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมการอบรมจำนวน 124 คน ได้เข้าใจวิธีการคิดและการตัดสินใจในการดำรงชีวิตที่ดีที่ถูกต้อง และใช้เวลาว่างในกิจกรรมที่เหมาะสมมีเทคนิคการปฏิเสธ เรื่อง การเสพยาเสพติดสามารถเป็นแกนนำในโรงเรียน และให้คำปรึกษาที่ดีจากประสบการณ์ที่ได้อบรมให้กับเพื่อนและน้องๆ ในโรงเรียนซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนในโรงเรียน เพื่อลดปัญหาที่เด็กนักเรียนไปตั้งกลุ่มอันธพาล และช่วยลดปัญหาทางสังคมเมืองพัทยาจัดอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ เพื่อสร้างเด็กแกนนำในโรงเรียนไปทำกิจกรรมที่ลดปัญหาสังคมโดยมีกลไกแกนนำเด็กนักเรียนในโรงเรียนนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ไปเป็นผู้นำกิจกรรมในโรงเรียน เพื่อต่อยอดกิจกรรมจากการอบรมตามโครงการส่งเสริมเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือเด็ก ป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง และเยาวชนกลุ่มนี้จะเป็นพลังอันเข้มแข็ง ที่สามารถขับเคลื่อนประเทศชาติบ้านเมืองให้เดินหน้าต่อไปได้ในอนาคต โดยขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา 1-11 โรงเรียนบางละมุงและโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยา ส่งเด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 8 คน ชาย 4 หญิง 4 และครูผู้ควบคุมจำนวน 1 ท่าน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ ส่งเสริมพลังเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กเพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง ในการอบรมครั้งต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150