• เมืองพัทยาบูรณาการองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่เชื่อมโยง รับทราบแนวทางศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนเมืองพัทยา ครั้งที่ 1

  เมืองพัทยาบูรณาการองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่เชื่อมโยง รับทราบแนวทางศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนเมืองพัทยา ครั้งที่ 1

  เมืองพัทยาบูรณาการองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่เชื่อมโยง รับทราบแนวทางศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนเมืองพัทยา ครั้งที่ 1

  วันนี้ 27 ก.พ. 62 เวลา 13.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียด ระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โดยมี ดร.มรุพงษ์ ตันสัจจา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กล่าวรายวัตถุประสงค์ของการจัดโครงฯ ซึ่งมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา ผู้นำชุมชนเมืองพัทยา และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นเชื่อมโยง อาทิ เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลห้วยใหญ่ เทศบาลนาจอมเทียน และเทศบาลโป่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากมีน้ำไหลหลากและท่วมขังของพื้นที่ดำเนินการ และรูปแบบระบบตามโครงสร้างพื้นฐานจำเป็นที่เกี่ยวกับระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ

  สืบเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยปี พ.ศ.2558 และ 2559 พัทยาเป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาน้ำท่วมรุนแรงและมีมูลค่าความเสียหายสูง​ รัฐบาลได้เล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและความเสียหายที่เกิดขึ้นของพื้นที่ จึงได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองทำการศึกษาและออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ชุมชนที่จำเป็นเร่งด่วนของเมืองพัทยา โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2561-2563 ในการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
  ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้คัดเลือกที่ปรึกษาและลงนามสัญญาว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาคือ บริษัท วอเตอร์ ดีเวลลัฟเม็นท์ คอนซัลแท็นส์กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ เลขที่ มท. 57/2561 ให้ดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยให้ถือวันเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 17 เมษายน 2561 และสิ้นสุดวันที่ 8 ตุลาคม 2552 รวมระยะเวลาดำเนินโครงการ 540 วัน เพื่อวางแผนการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมให้สอดคล้องกับการใช้ที่ดินของพื้นที่ชุมชนเพื่อเป็นการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศและเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในภาพรวมของพื้นที่ชุมชนที่จำเป็นเร่งด่วนของเมืองพัทยา​ โดยให้สอดคล้องและประสานกับแผนหลักการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระดับลุ่มน้ำ
  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานศึกษาสำรวจและออกแบบแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยาและพื้นที่ต่อเนื่อง สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการและสอดคล้องกับสภาพชุมชนกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยความร่วมมือของจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นโครงการครั้งที่ 1 ขึ้น
  ซึ่งในวันนี้ได้มีการนำเสนอแผนรวมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่ต่อเนื่อง โดยแบ่งออกเป็นพื้นที่การระบายน้ำ 3 กลุ่มหลัก คือ
  กลุ่มที่ 1 เป็นพื้นที่ชุมชนเมืองที่หนาแน่นมากของเมืองพัทยา ประกอบด้วย เมืองพัทยาและเทศบาลเมืองหนองปรือ ซึ่งตั้งอยู่ในที่ลุ่มน้ำย่อยเมืองพัทยา
  กลุ่มที่ 2 เป็นพื้นที่ชุมชนเมืองหนาแน่นปานกลางและชุมชนชาวเมืองของเมืองพัทยา ประกอบด้วย เมืองพัทยา เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลหนองปลาไหล ซึ่งตั้งอยู่ในที่ลุ่มน้ำย่อย คลองนาเกลือ – ห้วยมาบประชัน และรูปน้ำย่อยของกระทิงลาย
  กลุ่มที่ 3 เป็นพื้นที่ชุมชนเมืองหนาแน่นน้อยและชุมชนชานเมืองของเมืองพัทยา ประกอบด้วย เมืองพัทยาและเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ในลุ่มน้ำย่อยห้วยใหญ่

  ทั้งนี้เพื่อนำโครงการดังกล่าว​ รวมทั้งขอบเขตของการศึกษา ขั้นตอนการดำเนินโครงการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมมานำเสนอ​ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง​ ในการนำไปปรับปรุงแก้ไขแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้ขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากท้องถิ่นต่างๆในการเข้าไปสำรวจศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างดำเนินโครงการ เพื่อนำไปสรุปและทำการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นในครั้งที่ 2 ต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150