• Monthly Archives: չҤ 2019

  31​ มี.ค.นี้ เวลา 16.45 – 18.00 น. เมืองพัทยาจะปิดการจราจรตลอดแนวถนนเลียบชายหาดพัทยา ถึงซอย 9 จัดกิจกรรม “วันอนุรักษ์มรดกไทย โขนไทย วัฒนธรรมไทย มรดกโลก”

  31​ มี.ค.นี้ เวลา 16.45 – 18.00 น. เมืองพัทยาจะปิดการจราจรตลอดแนวถนนเลียบชายหาดพัทยา ถึงซอย 9 จัดกิจกรรม “วันอนุรักษ์มรดกไทย โขนไทย วัฒนธรรมไทย มรดกโลก”

  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา และเมืองพัทยา ได้เล็งเห็นว่าวันอนุรักษ์มรดกไทยเป็นวันที่สำคัญยิ่งของประเทศ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี รวมทั้งในปี 2562 กระทรวงวัฒนธรรมเสนอให้เป็นปีวัฒนธรรมอาเซียน และเฉลิมฉลองในโอกาสที่นาฏกรรมโขนไทย ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก ดังนั้นจึงได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัด โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย โขนไทย วัฒนธรรมไทย มรดกโลก ขึ้น ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2562 ณ บริเวณชายหาดพัทยากลาง ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมวัฒนธรรม 5 ภาค พร้อมชมการแสดงโขนไทย นาฏศิลป์ไทย 5 ภาค การเดินแบบผ้าไทยอันวิจิตรงดงาม จากนางแบบกิตติมศักดิ์ การแสดงพื้นบ้าน พร้อมชมบูธนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโขนไทย และกิจกรรมสาธิตด้านศิลปวัฒนธรรม และจำหน่ายสินค้าผ้าไทย อีกมากมาย
  โดยในวันที่ 31​ มี.ค. นี้ ตั้งแต่เวลา 16.45 น. – 18.00 น. เมืองพัทยาจะดำเนินการปิดการจราจรตั้งแต่วงเวียนปลาโลมา ตลอดแนวถนนเลียบชายหาด ถึงซอย 9 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้เข้าร่วมงาน เมืองพัทยาจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง  เมืองพัทยาจัดพิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561

  วันนี้(29 มี.ค. 62)เวลา 09:00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนจบหลักสูตรในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ ซึ่งมีนายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนผู้จบหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 พร้อมแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ณ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา

  ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก เน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เสริมสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่งมีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี การจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัยในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมืองพัทยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญกับการศึกษา และการพัฒนาของนักเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กเกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในระดับชั้นสูงต่อไป และเป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ซึ่งยังความปลาบปลื้มใจมาสู่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ทุกคน โดยวันนี้มีนักเรียนที่จะเข้ารับวุฒิบัตรในภาคเช้าประกอบด้วยนักเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียนเมืองพัทยา 1-10 และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุ้ลอิบาดะห์ จำนวน 1,046 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนประพฤติตนเป็นผู้มีความกตัญญูต่อบิดา มารดา ครูอาจารย์ และสถานศึกษา และประสบความสำเร็จในชีวิตตามความตั้งใจ เป็นเยาวชนที่ดีของสังคมต่อไปในอนาคต


  แถลงข่าวประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนเมืองพัทยา ประจำปี 2562 ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ เพื่อสืบสานอนุรักษ์ความเป็นไทย

  วันนี้ (29 มี.ค. 62) เวลา 16.30 น. ณ ลานด้านหน้าห้องอาหาร อาคารใหม่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานงานแถลงข่าวโครงการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งเยาวชนเมืองพัทยา ประจำปี 2562 โดยมีนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม หัวหน้าส่วนราชการ น้องเยาวชนที่เข้าร่วมประกวด และแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวฯ พร้อมจับสลากการประกวดการแข่งขันร้องเพลงครั้งนี้

  เมืองพัทยาโดยสำนักพัฒนาสังคม เล็งเห็นถึงความสำคัญที่ให้เยาวชนรุ่นใหม่ มีรักในเสียงเพลงลูกทุ่ง และร่วมสืบสานอนุรักษ์การร้องเพลงลูกทุ่ง จึงได้จัดโครงการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งเยาวชนเมืองพัทยา ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในเขตเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีได้มีการพัฒนาศักยภาพทางด้านการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งที่ดีขึ้น โดยจัดหาสถานที่ๆดีและเหมาะสมให้เยาวชนที่มีความสามารถทางด้านการร้องเพลงลูกทุ่ง ได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ ใช้เวลาว่างจากการเรียนหรือการทำงานให้เกิดประโยชน์ พัฒนาศักยภาพทางด้านการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้นจำนวน 20 คน และจะดำเนินการประกวดในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ณ สวนสาธารณะลานโพธิ์ นาเกลือ

  เมืองพัทยาขอเชิญประชาชนร่วมชมและเชียร์ผู้เข้าประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งเยาวชนเมืองพัทยา ประจำปี 2562 ในวันและเวลาดังกล่าว


  เมืองพัทยาสืบสานประเพณีไทย เชิญร่วมงานประเพณีกองข้าว สนุกสนานไปการละเล่นพื้นบ้าน และชมการแสดงคอนเสิร์ตศิลปินนักร้องลูกทุ่งชั้นนำ

  เมืองพัทยากำหนดจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว งานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา ในวันที่ 17 เมษายน 2562 และวันที่ 20 เมษายน 2562 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น และสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยววิถีไทยให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาพื้นที่บ้านและการละเล่นพื้นบ้านให้คนในท้องถิ่นได้รักษาไว้ โดยกำหนดจัดกิจกรรมและการละเล่นประเพณีไทย จำนวน 2 แห่ง คือ
  ณ สวนสาธารณะลานโพธิ์ นาเกลือ วันที่ 20 เมษายน 2562 พบกับกิจกรรมการแข่งขันพื้นบ้านต่างๆ มากมาย อาทิ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการละเล่นพื้นบ้าน การแข่งขันยิงหนังสติ๊ก การแข่งขันชกมวยทะเล การแข่งขันตระกร้อลอดห่วง การแข่งขันหมากรุก การแข่งขันปริศนาคำกลอน ทายโจ๊ก การสาธิตการละเล่นพื้นบ้าน และในช่วงเย็น เชิญร่วมงานพิธีบวงสรวงประเพณีกองข้าว พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องลูกทุ่งชั้นนำเสียงใส อาม ชุติมา มาพร้อมกับหนุ่มมาดเท่ห์ ก้อง ห้วยไร่ ปะทะเสียงกับนักร้องเพลงลูกทุ่งจากจังหวัดสุพรรณบุรี จ่อย ไมค์ทองคำ ที่จะมาร่วมสร้างสีสันบนเวที
  ณ วัดหนองใหญ่ วันที่ 17 เมษายน 2562 เชิญร่วมสืบสานประเพณีไทยขนทรายเข้าวัด ก่อเจดีย์ทรายทำบุญ สรงน้ำพระ เนื่องวันปีใหม่ไทย และวันที่ 20 เมษายน 2562 เชิญร่วมงานประเพณีกองข้าว พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย รำวง ย้อนยุค และการละเล่นพื้นบ้านอีกมากมาย
  ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมเมืองพัทยาตามช่องทางต่างๆ เพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter Weibo (เวยป๋อ โซเชียลที่ชาวจีนนิยมมากที่สุด) YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ที่หมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง


  ททท.สำนักงานพัทยาร่วมกับอบจ.ชลบุรีและเมืองพัทยา นำผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ร่วมงาน Pattaya Variety Roadshow Hong Kong

  วันนี้ (28 มี.ค.62) ณ โรงแรม Kimberly Hongkong ททท.สำนักงานพัทยาร่วมกับอบจ.ชลบุรีและเมืองพัทยา นำผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรม Pattaya Variety Roadshow Hong เพื่อส่งเสริมการขายตลาดท่องเที่ยวชลบุรี-พัทยา โดยมีนางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพัทยา ได้นำเสนอข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีและเชิญชวนแก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของฮ่องกง ที่เข้าร่วมในงาน Road Show To Taiwan & Hong Kong 2019 พร้อมกันนี้มีนางดารัตน์ สุรักขกะ ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมีนางสาวสาริมา จินดามาตย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฮ่องกง ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของฮ่องกงแก่ผู้ประกอบการของจังหวัดชลบุรี และนางอรวรากรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ดร.ภคมล วงศ์ใหญ่ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายกฤษณ์ จิระมงคล เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี ผู้ประกอบการจากด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นผู้ขาย (Seller) จำนวน 25 ราย และผู้ซื้อ (Buyers) จากฮ่องกงจำนวน 42 ราย เข้าร่วมกิจกรรม Table Top Sales (B2B) ส่งเสริมการขายในต่างประเทศ ร่วมงานในครั้งนี้

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเมืองพัทยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยาและองค์กรภาคีเครือข่ายภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Road Show) งาน Road Show to Taiwan & Hong Kong 2019 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม -29 มีนาคม 2562 ณ กรุงไทเป เมืองไถจง ประเทศไต้หวัน และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นศูนย์กลางพาณิชย์นานาชาติ มี ประชากร 7.4 ล้านคน มีการเดินทางท่องเที่ยว 12.4 ครั้ง ต่อคนต่อปี รวมทั้งฮ่องกงยังเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ช่วงหลายสิบปีมานี้ เศรษฐกิจของจีนแผ่นดินใหญ่กำลังขยายตัว ฮ่องกงจึงต้องปรับตัว โดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นเส้นทางสำคัญสู่ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งในปี 2518 นักท่องเที่ยวจากฮ่องกงได้เดินทางเข้ามายังประเทศไทย จำนวน 1,010,568 คน ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี จึงได้เลือกฮ่องกง จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในต่างประเทศ โดยการเปิดโต๊ะเจรจาธุรกิจ ผู้ซื้อ (Buyers) ผู้ขาย (Seller) Table Top Sales (B2B) นำเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว พบปะเจรจาธุรกิจกับตัวแทนบริษัทนำเที่ยวและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รวมทั้งประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์จังหวัดชลบุรีในมุมมองใหม่ ตอกย้ำตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิมและขยายฐานการตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ให้ได้รับทราบสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของพัทยา จังหวัดชลบุรี ในมุมมองที่หลากหลาย เพื่อใช้สำหรับวางแผนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีในอนาคต
  ซึ่งภายในงานดังกล่าวได้มีการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ การแสดงมวยไทย การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย (Contemporary Dance) เพื่อสร้างสีสันและภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้สร้างความประทับใจ ให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก


  ประชุมพร้อมนำเสนอรูปแบบและราคาบริการเช่าสัญญาณ ต่อคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ชุดใหม่ เพื่อพิจารณาบูรณาการให้เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

  ประชุมพร้อมนำเสนอรูปแบบและราคาบริการเช่าสัญญาณ ต่อคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ชุดใหม่ เพื่อพิจารณาบูรณาการให้เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

  วันนี้ (28 มี.ค.62) เวลา 13.30 น. นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ประธานคณะกรรมการการโยธาและสาธารณูปโภค และประธานคณะทำงานประชุมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) เป็นประธานในการประชุมครั้งที่ 4/2562 โดยมีนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา นายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นายจักรินทร์ หินอ่อน ผู้จัดการบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (CAT) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามคำสั่งเมืองพัทยาที่ 1072/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 โดยพลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา ประธานคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 มาพัทยาได้รายงานผลการประชุมโครงการโดยคณะทำงานตามคำสั่งเมืองพัทยาที่ 107 2/2560 โดยสรุปผลที่เมืองพัทยาเปิดโอกาสให้ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับเมืองพัทยาในการวางโครงข่ายการสื่อสารทั้งเมืองพัทยาเพียงรายเดียวเพื่อสนับสนุนภารกิจของเมืองพัทยาทั้งหมด และให้ผู้ประกอบการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมในเมืองพัทยาทั้งหมดเช่าใช้สายสื่อสารของโครงข่ายสื่อสาร แต่ราคาการให้เช่าบริการของ บริษัท กสท.ฯ ยังสูงกว่าความเห็นชอบของคณะทำงานตามคำสั่งมาพัทยาที่ 1072/2560 คณะทำงานจึงนำเรียนนายกเมืองพัทยาว่าการสรรหาภาคเอกชนรายอื่น ร่วมกับเมืองพัทยาในการจัดทำโครงข่ายการสื่อสารของเมืองพัทยา เกินอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) จึงนำเรียนนายกเมืองพัทยาพิจารณาดำเนินการต่อไป ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) เกิดความต่อเนื่องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 นายกเมืองพัทยาจึงมีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานพิจารณาโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 เมืองพัทยาโดยมีนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานคณะทำงาน

  สำหรับการประชุมในวันนี้นั้น บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) ดังนี้

  1. บมจ. กสท โทรคมนาคม จำกัด (CAT Model)
   เสนอให้ท่อร้อยสาย Air Blow Fiber และมีข้อเสนอดังนี้
  • ค่าเช่า 120 บาทต่อ Core ต่อเดือน (Last Mile) และ 1,500 บาทต่อ Core ต่อเดือน (Node to Node / Node to Small cell / Node to Backbone ของ Operator) ไม่จำกัดระยะทาง
  • กรณี Splitter อยู่นอกบ่อ CAT คิดค่าเช่า 1, 500 บาทต่อ core ต่อเดือน (ไม่คิด Last Mile เพิ่ม)
  • กรณี operator เลือกค่าเช่าที่ 120 บาท พิจารณา SLA ที่ 24 ชม.
  • กรณี operator เลือกค่าเช่าที่ 1, 500 บาท พิจารณา SLA ที่ 4 ซม.
  • การคิดค่าปรับกรณีไม่สามารถดำเนินการตาม SLA ให้คิด 5 เท่า ของค่าบริการรายเดือน (เฉพาะบริการ Core Network)
  1. ผู้ประกอบการ ได้เสนอข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอของ บมจ.กสท โทรคมนาคม (CAT MODEL) ท่อร้อยสาย Air Blow Fiber ดังนี้
  • Node to Business ขอเช่าในราคา 280 บาทต่อ core ต่อเดือนที่ SLA 4 ชม. (ไม่จำกัดระยะทาง)
  • Node to Node / Node to Small cell / Node to Backborne จากราคา 1, 500 บาทเป็นราคา 280 บาท
  • Operator ที่มี volume ในการเช่ากับ CAT โดย Last Mile ขอราคา 80 บาท / User
  • ขอให้เมืองพัทยาขยายเวลาสัมปทานเป็น 15 – 20 ปี
   3.ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการเพิ่มเติม
  • Model เพิ่มเติมของผู้ประกอบการเสนอ:ท่อร้อยสายแบบเดิม ดังนี้
  • CAT สร้างท่อพร้อมบ่อพัก (Spec เดิม) / Operator blow Fiber / Operator ขอเช่า Subduct 33 mm. ในราคา CAT อยู่ที่ 1,800 บาทต่อ 100 เมตรต่อเดือน
  • ในส่วนของ Access Last Mile ขอให้ CAT ลงทุนสร้างและให้เช่า Core Fiber (โดยจะมีการตกลงราคากันอีกครั้ง)

  นอกจากนี้ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยขอให้คงตู้ Cabinet ไว้บนทางเท้า เพื่อลดต้นทุนและเป็นการบริหารจัดการที่ง่ายและสะดวก รวมทั้งผู้ประกอบการประมาณ 2-3 ราย สามารถเช่าท่อร่วมกันได้ ทั้งนี้ในที่ประชุมจะนำรูปแบบที่เสนอในวันนี้ พิจารณา เพื่อนำเสนอตามขั้นตอนต่อไป


  เตรียมพบกับปรากฏการณ์เฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ กับเทศกาลพลุนานาชาติ Pattaya International Fireworks Festival 2019 ณ ชายหาดพัทยากลาง

  เตรียมพบกับปรากฏการณ์เฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ กับเทศกาลพลุนานาชาติ Pattaya International Fireworks Festival 2019 ณ ชายหาดพัทยากลาง

  เมืองพัทยา กำหนดจัดงานเทศกาลพลุนานาชาติ Pattaya International Fireworks Festival 2019 ณ ชายหาดพัทยากลาง ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2562 ณ ชายหาดพัทยากลาง ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป รับรองความยิ่งใหญ่เจิดจรัส ตระการตากับสุดยอดปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่อลังการระดับโลกบนชายหาดพัทยา ภายใต้แนวคิด “The Grand Magnificent Spectacular Celebration”สร้างความจดจำกับความสวยงามที่แต่งแต้มบนท้องฟ้าชายหาดพัทยายามค่ำคืน ด้วยความเจิดจรัส ตระการตา กับพลุไฟหลากสี ประกอบเสียงดนตรี โดยปีนี้พบกับการแสดงพลุจากจากหลากหลายประเทศ อาทิ ประเทศไทย รัสเซีย จีน สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ พร้อมชมการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำ Paradox, Retrospect, The mousses และ Instinct ที่จะมามอบความมันส์ให้สนุกประทับใจมิรู้ลืม

  ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมเมืองพัทยาตามช่องทางต่างๆ เพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter Weibo (เวยป๋อ โซเชียลที่ชาวจีนนิยมมากที่สุด) YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ที่หมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง


  สวนนงนุชพัทยาจัดแถลงข่าว “BLOEMENCORSO BOLLENSTREEK 2019” เพื่อร่วมขบวนพาเหรดดอกไม้ประจำปี ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 13 เมษายน นี้

  สวนนงนุชพัทยาจัดแถลงข่าว “BLOEMENCORSO BOLLENSTREEK 2019” เพื่อร่วมขบวนพาเหรดดอกไม้ประจำปี ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 13 เมษายน นี้

  วันนี้ (28 มี.ค.62) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินานาชาติ สวนนงนุชพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว “BLOEMENCORSO BOLLENSTREEK 2019” การจัดขบวนพาเหรดดอกไม้ประจำปี ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีนายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี นายสิทธิพร อิทธิวิบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ รองอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ฯ ผู้แทนบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และแขกผู้เกียรติก่อนที่จะเดินทางไปร่วมขบวนพาเหรดดอกไม้ ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในนามตัวแทนของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9 – 16 เมษายน 2562 ภายใต้คอนเซปท์ “THAILAND IN THE MOVEMEAT” ซึ่งความหมายสื่อถึงการพัฒนาของประเทศไทยบนรากฐานของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในขบวนพาเหรดดอกไม้ประกอบด้วย นกยูง ธงชาติไทย วัดอรุณ พญานาคยักษ์ รถตุ๊กตุ๊ก ที่สื่อถึงภูมิปัญญาไทย เพื่อประจักรสู่สายตาชาวเนเธอร์แลนด์

  งาน BLOEMENCORSO BOLLENSTREEK 2019 จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2483 และจัดเรื่อยมาทุก ๆ ปี ซึ่งงานจะจัดขึ้นในช่วงเวลาเดิม เนื่องจากเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาเดียวที่ทิวลิปออกดอก ซึ่งเป็นจุดเด่นของงานนี้ สำหรับปีนี้จะมีรถขบวนพาเหรดร่วมขบวนจำนวน 50 คัน มีรถจำนวน 12 คัน ที่ถูกตกแต่งไปด้วยดอกทิวลิและดอกไม้สดหลากหลายสายพันธุ์ ขบวนรถจะเริ่มเคลื่อนเวลา 09.15 น. จนถึง 21.30 น. เป็นระยะทาง 40 กิโลเมตร ผ่านทั้งหมด 8 เมือง โดยเริ่มจากเมืองแรก คือ เมืองวู้ดนิค ไปจบที่เมืองสุดท้าย คือ เมืองฮาเร็ม ในระหว่างทางที่ขบวนรถเคลื่อนผ่านนั้นจะมีผู้คนร่วมชื่นชมความสวยงามของขบวนรถหลายแสนคน
  สำหรับสวนนงนุชพัทยาได้เข้าร่วมงานในปีนี้เป็นครั้งที่ 3 โดยครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559 และครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งปีนี้ใช้ Theme ขบวนรถบุพชาติของไทยว่า “THAI IN THE MOVEMENT” สื่อถึงการพัฒนาของประเทศไทยบนรากฐานของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางภูมิปัญญาของตนไทย ในบรรยากาศการแสดงออกถึงความสุข สนุกสนาน รักและสามัคคีกัน เพื่อนำประเทศไทยพัฒนาเข้าไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงถาวรในทุกด้าน “นกยูง”สัญลักษณ์ของศาสนา พระมหากษัตริย์ ความรักสามัคคี ความสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ธงชาติไทย” สัญลักษณ์ของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คนไทย วัดอรุณ สัญลักษณ์ของศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี และสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ “พญานาค” สัญลักษณ์ของการสืบต่อศาสนา คุณงามความดี “น้ำ” ความอุดมสมบูรณ์ “ยักษ์” สัญลักษณ์ของการปกปักษ์คุ้มครองป้องกันภัยอันตราย “ตุง” ลักษณ์ของการเฉลิมฉลองชัยชนะความสำเร็จ “ตุ๊กตุ๊ก” สัญลักษณ์ของภูมิปัญญาไทยการท่องเที่ยว (นั่งรถตุ๊กตุ๊กรอบเที่ยวชมสถานที่สำคัญๆ) โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ในการออกแบบรถที่ใช้ในการร่วมขบวนพาเหรดด้วย การตกแต่งรถทำโดยนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง จากสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศฮอลแลนด์ โดยวันที่ 10 – 12 เมษายน 2552 มีการเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างและขั้นตอนการตัดตกแต่งรถร่วมขบวน ในวันที่ 12 เมษายน 2542 เวลา 10.10 น. – 12.00 น. มีงานแถลงข่าว ซึ่งรถร่วมขบวนพาเหรดเริ่มเคลื่อนย้ายออกจากสถานที่ก่อสร้าง เพื่อไปจัดแถวเตรียมเปิดงานในช่วงเย็น รถทุกคันที่ถูกตกแต่งด้วยดอกไม้จะได้รับการฉีดพ่นน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย และช่วงเย็นของการเปิดงานจะมีการนำเสนอรถร่วมขบวนของแต่ละคัน และในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2552 เวลา 09. 15 น. ซึ่งท่านนายกเมืองวู้ดนิค เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศฮอนแลนด์ และคุณกัมพล ตันสัจจา จะร่วมตัดริบบิ้นเปิดงานอย่างเป็นทางการ แล้วขบวนรถจึงเริ่มเคลื่อนตัวออกจากเมืองวู้ดนิคอย่างช้าๆ เพื่อโชว์ความสวยงามจากดอกไม้นานาพันธุ์ และเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้ประจักรสู่สายตาชาวเนเธอร์แลนด์ อีกทางหนึ่งด้วย


  อบรมการเสริมพลังอำนาจและเห็นคุณค่าในตนเองของคนพิการ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

  อบรมการเสริมพลังอำนาจและเห็นคุณค่าในตนเองของคนพิการ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

  วันนี้ (28 มี.ค. 62) เวลา 10.00 น. นางพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดพิธีอบรมการเสริมพลังอำนาจและเห็นคุณค่าในตนเองของคนพิการ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีนางสาวธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยผู้เข้ารับการอบรมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่อาศัยอยู่ในเมืองพัทยาอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพร้อมที่จะยกระดับให้เป็น“ เมืองศูนย์กลางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระดับชาติและนานาชาติ” ในอนาคต เมืองพัทยาจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตั้งแต่ปี พ. ศ. 2551 และได้จัดทำข้อบัญญัติเมืองพัทยาเรื่อง“ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา พ.ศ. 2553” ขึ้นเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยาให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพื่อให้คนพิการมีศักยภาพในการดำรงชีวิตอิสระด้วยตนเองและอยู่ในสังคมอย่างยั่งยืน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ. ศ. 2550 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพโดยมีหลักการสำคัญในการสร้างสังคมที่บูรณาการเพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม ให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีบริการ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายและตอบสนองความจำเป็นของคนพิการแต่ละประเภท สร้างสภาพแวดล้อมพัฒนาเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้รวมถึงการสร้างพลังอำนาจให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ทั้งด้านการแพทย์การศึกษาอาชีพและการมีงานทำกีฬาและการท่องเที่ยวรวมถึงการปรับปรุงกลไกด้านการเงินการคลังและงบประมาณ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีประสิทธิภาพ และกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นภาคประชาสังคมและภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิผล สร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคนพิการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดบริการให้แก่คนพิการได้อย่างมีมาตรฐาน รวมถึงการสร้างเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ ให้ตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมในสังคม โดยได้รับเกียรติจากนายนิทิทธันต์ คาดหมาย นักสังคมสงเคราะห์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การเสริมพลังอำนาจและเห็นคุณค่าในตนเองของคนพิการ จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จังหวัดขอนแก่น เพื่อหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง และเผยแพร่ไปยังคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ สิทธิต่างๆ ตามกฎหมายต่อไป


  12-21​ เม.ย.นี้ เชิญมาเล่นน้ำให้ชุมฉ่ำ พร้อมชมการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำมากมาย​ ณ​ เซ็นทรัล​ เฟสติวัล​ พัทยาบีช

  12-21​ เม.ย.นี้ เชิญมาเล่นน้ำให้ชุมฉ่ำ พร้อมชมการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำมากมาย​ ณ​ เซ็นทรัล​ เฟสติวัล​ พัทยาบีช

  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จัดมหากรรมบันเทิงใจ เทศกาลสาดน้ำชุ่มฉ่ำ แห่งปี PATTAYA SONGKRAN FESTIVAL 2019 อัศจรรย์สงกรานต์ กลางเมืองพัทยา สุดยิ่งใหญ่ ที่เตรียมพร้อม เชิญทุกท่านมาร่วมระเบิดความสนุกสุดมันส์แบบ Non Stop เต็มอิ่มตลอด 10 วัน 10 คืน ระหว่างวันที่ 12 – 21 เมษายน 2562 ณ ลานกิจกรรมซันเคน ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
  วันที่ 16 เมษายน 2562 พบกับ นักร้องหน้ากากอีกาดำ เอ๊ะ จิรากร
  วันที่ 17 เมษายน 2562 พบกับ วงป๊อปอันมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ที่จะมาสร้างความสนุกกันตลอดงาน อย่าง ETC
  วันที่ 18 เมษายน 2562 พบกับ วงที่มีเอกลักษณ์ทางการแสดงสด แนวร็อค PARADOX
  วันที่ 19 เมษายน 2562 วันไหลเมืองพัทยา เชิญมาร่วมสนุกสนามไปพร้อมๆ กับศิลปินชั้นนำมากมาก อาทิ JSR / D GERRARD Feat. Wonder Frame / TWOPEE / LOMOSONIC
  วันที่ 20 เมษายน 2562 พบกับนักร้องเสียงใส ก้องกังวาน นิว จิ๋ว
  วันที่ 21 เมษายน 2562 พบกับ ศิลปินแนวคลาสสิกร็อก COCKTAIL

  พลาด!! ไม่ได้ รับรองความมันส์แบบจุใจ สนุกให้สุดไปพร้อมๆ กัน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช แล้วมาเจอกัน 12 – 21 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มที่ได้ เพจ CentralFestival Pattaya Beach


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150