• อบรมการเสริมพลังอำนาจและเห็นคุณค่าในตนเองของคนพิการ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

  อบรมการเสริมพลังอำนาจและเห็นคุณค่าในตนเองของคนพิการ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

  อบรมการเสริมพลังอำนาจและเห็นคุณค่าในตนเองของคนพิการ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

  วันนี้ (28 มี.ค. 62) เวลา 10.00 น. นางพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดพิธีอบรมการเสริมพลังอำนาจและเห็นคุณค่าในตนเองของคนพิการ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีนางสาวธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยผู้เข้ารับการอบรมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่อาศัยอยู่ในเมืองพัทยาอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพร้อมที่จะยกระดับให้เป็น“ เมืองศูนย์กลางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระดับชาติและนานาชาติ” ในอนาคต เมืองพัทยาจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตั้งแต่ปี พ. ศ. 2551 และได้จัดทำข้อบัญญัติเมืองพัทยาเรื่อง“ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา พ.ศ. 2553” ขึ้นเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยาให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพื่อให้คนพิการมีศักยภาพในการดำรงชีวิตอิสระด้วยตนเองและอยู่ในสังคมอย่างยั่งยืน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ. ศ. 2550 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพโดยมีหลักการสำคัญในการสร้างสังคมที่บูรณาการเพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม ให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีบริการ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายและตอบสนองความจำเป็นของคนพิการแต่ละประเภท สร้างสภาพแวดล้อมพัฒนาเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้รวมถึงการสร้างพลังอำนาจให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ทั้งด้านการแพทย์การศึกษาอาชีพและการมีงานทำกีฬาและการท่องเที่ยวรวมถึงการปรับปรุงกลไกด้านการเงินการคลังและงบประมาณ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีประสิทธิภาพ และกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นภาคประชาสังคมและภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิผล สร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคนพิการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดบริการให้แก่คนพิการได้อย่างมีมาตรฐาน รวมถึงการสร้างเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ ให้ตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมในสังคม โดยได้รับเกียรติจากนายนิทิทธันต์ คาดหมาย นักสังคมสงเคราะห์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การเสริมพลังอำนาจและเห็นคุณค่าในตนเองของคนพิการ จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จังหวัดขอนแก่น เพื่อหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง และเผยแพร่ไปยังคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ สิทธิต่างๆ ตามกฎหมายต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150