• ประชุมพร้อมนำเสนอรูปแบบและราคาบริการเช่าสัญญาณ ต่อคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ชุดใหม่ เพื่อพิจารณาบูรณาการให้เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

  ประชุมพร้อมนำเสนอรูปแบบและราคาบริการเช่าสัญญาณ ต่อคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ชุดใหม่ เพื่อพิจารณาบูรณาการให้เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

  ประชุมพร้อมนำเสนอรูปแบบและราคาบริการเช่าสัญญาณ ต่อคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ชุดใหม่ เพื่อพิจารณาบูรณาการให้เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

  วันนี้ (28 มี.ค.62) เวลา 13.30 น. นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ประธานคณะกรรมการการโยธาและสาธารณูปโภค และประธานคณะทำงานประชุมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) เป็นประธานในการประชุมครั้งที่ 4/2562 โดยมีนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา นายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นายจักรินทร์ หินอ่อน ผู้จัดการบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (CAT) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามคำสั่งเมืองพัทยาที่ 1072/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 โดยพลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา ประธานคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 มาพัทยาได้รายงานผลการประชุมโครงการโดยคณะทำงานตามคำสั่งเมืองพัทยาที่ 107 2/2560 โดยสรุปผลที่เมืองพัทยาเปิดโอกาสให้ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับเมืองพัทยาในการวางโครงข่ายการสื่อสารทั้งเมืองพัทยาเพียงรายเดียวเพื่อสนับสนุนภารกิจของเมืองพัทยาทั้งหมด และให้ผู้ประกอบการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมในเมืองพัทยาทั้งหมดเช่าใช้สายสื่อสารของโครงข่ายสื่อสาร แต่ราคาการให้เช่าบริการของ บริษัท กสท.ฯ ยังสูงกว่าความเห็นชอบของคณะทำงานตามคำสั่งมาพัทยาที่ 1072/2560 คณะทำงานจึงนำเรียนนายกเมืองพัทยาว่าการสรรหาภาคเอกชนรายอื่น ร่วมกับเมืองพัทยาในการจัดทำโครงข่ายการสื่อสารของเมืองพัทยา เกินอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) จึงนำเรียนนายกเมืองพัทยาพิจารณาดำเนินการต่อไป ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) เกิดความต่อเนื่องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 นายกเมืองพัทยาจึงมีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานพิจารณาโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 เมืองพัทยาโดยมีนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานคณะทำงาน

  สำหรับการประชุมในวันนี้นั้น บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) ดังนี้

  1. บมจ. กสท โทรคมนาคม จำกัด (CAT Model)
   เสนอให้ท่อร้อยสาย Air Blow Fiber และมีข้อเสนอดังนี้
  • ค่าเช่า 120 บาทต่อ Core ต่อเดือน (Last Mile) และ 1,500 บาทต่อ Core ต่อเดือน (Node to Node / Node to Small cell / Node to Backbone ของ Operator) ไม่จำกัดระยะทาง
  • กรณี Splitter อยู่นอกบ่อ CAT คิดค่าเช่า 1, 500 บาทต่อ core ต่อเดือน (ไม่คิด Last Mile เพิ่ม)
  • กรณี operator เลือกค่าเช่าที่ 120 บาท พิจารณา SLA ที่ 24 ชม.
  • กรณี operator เลือกค่าเช่าที่ 1, 500 บาท พิจารณา SLA ที่ 4 ซม.
  • การคิดค่าปรับกรณีไม่สามารถดำเนินการตาม SLA ให้คิด 5 เท่า ของค่าบริการรายเดือน (เฉพาะบริการ Core Network)
  1. ผู้ประกอบการ ได้เสนอข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอของ บมจ.กสท โทรคมนาคม (CAT MODEL) ท่อร้อยสาย Air Blow Fiber ดังนี้
  • Node to Business ขอเช่าในราคา 280 บาทต่อ core ต่อเดือนที่ SLA 4 ชม. (ไม่จำกัดระยะทาง)
  • Node to Node / Node to Small cell / Node to Backborne จากราคา 1, 500 บาทเป็นราคา 280 บาท
  • Operator ที่มี volume ในการเช่ากับ CAT โดย Last Mile ขอราคา 80 บาท / User
  • ขอให้เมืองพัทยาขยายเวลาสัมปทานเป็น 15 – 20 ปี
   3.ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการเพิ่มเติม
  • Model เพิ่มเติมของผู้ประกอบการเสนอ:ท่อร้อยสายแบบเดิม ดังนี้
  • CAT สร้างท่อพร้อมบ่อพัก (Spec เดิม) / Operator blow Fiber / Operator ขอเช่า Subduct 33 mm. ในราคา CAT อยู่ที่ 1,800 บาทต่อ 100 เมตรต่อเดือน
  • ในส่วนของ Access Last Mile ขอให้ CAT ลงทุนสร้างและให้เช่า Core Fiber (โดยจะมีการตกลงราคากันอีกครั้ง)

  นอกจากนี้ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยขอให้คงตู้ Cabinet ไว้บนทางเท้า เพื่อลดต้นทุนและเป็นการบริหารจัดการที่ง่ายและสะดวก รวมทั้งผู้ประกอบการประมาณ 2-3 ราย สามารถเช่าท่อร่วมกันได้ ทั้งนี้ในที่ประชุมจะนำรูปแบบที่เสนอในวันนี้ พิจารณา เพื่อนำเสนอตามขั้นตอนต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150