• เมืองพัทยาจัดพิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561

  เมืองพัทยาจัดพิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561

  วันนี้(29 มี.ค. 62)เวลา 09:00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนจบหลักสูตรในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ ซึ่งมีนายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนผู้จบหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 พร้อมแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ณ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา

  ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก เน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เสริมสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่งมีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี การจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัยในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมืองพัทยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญกับการศึกษา และการพัฒนาของนักเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กเกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในระดับชั้นสูงต่อไป และเป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ซึ่งยังความปลาบปลื้มใจมาสู่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ทุกคน โดยวันนี้มีนักเรียนที่จะเข้ารับวุฒิบัตรในภาคเช้าประกอบด้วยนักเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียนเมืองพัทยา 1-10 และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุ้ลอิบาดะห์ จำนวน 1,046 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนประพฤติตนเป็นผู้มีความกตัญญูต่อบิดา มารดา ครูอาจารย์ และสถานศึกษา และประสบความสำเร็จในชีวิตตามความตั้งใจ เป็นเยาวชนที่ดีของสังคมต่อไปในอนาคต

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150