• Monthly Archives: ¹ 2019

  ประชุมพิจารณาโครงการในร่างเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมโครงการแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่ 4 /พ.ศ. 2562 ของคณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา

  ประชุมพิจารณาโครงการในร่างเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมโครงการแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่ 4 /พ.ศ. 2562 ของคณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา

  วันนี้ (29 เม.ย. 62) เวลา 13.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาโครงการในร่างเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ 2561 – 2564) ครั้งที่ 4 /พ.ศ.2562 ของคณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา ประกอบด้วย นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษาเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา และกรรมการชุมชน ทั้ง 6 ชุมชน โดยมีนายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 242 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 (2) กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยาและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาเมืองพัทยาที่เพิ่มเติมและข้อ 22/1 กำหนดให้การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเมืองพัทยา ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา เมื่อแผนฯ ได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงเสนอให้นายกเมืองพัทยาประกาศใช้ พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนรับทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน นับจากวันที่นายกเมืองพัทยาประกาศใช้

  โดยในวันนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การพิจารณาโครงการในร่างเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมโครงการแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ 2561 – 2564) ครั้งที่ 4/พ.ศ. 2562 เพื่อนำเข้าเวทีประชาคมตามระเบียบต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และให้เป็นรูปธรรมต่อไป โดยปิดประชุมเวลา 15.30 น.


  ปลัดกระทรวงมหาดไทย เผยประชาชน จิตอาสา และหน่วยงานทุกภาคส่วนทั่วประเทศ พร้อมใจกันปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

  วันนี้ (29 เม.ย.62) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรี นำคณะผู้ว่าราชการจังหวั​​​​​​​​​ดทั้ง 76 จังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเข้ารับพระราชทานต้นไม้มงคล เมื่อวันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เพื่อเชิญไปปลูกบนถนนเฉลิมพระเกียรติ ทั้งกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ใน “โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
  นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวว่า ในวันนี้ (29 เม.ย.62) เวลา 10:00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน จิตอาสา และทุกภาคส่วน พร้อมใจกันปลูก “ต้นรวงผึ้ง” ต้นไม้มงคลพระราชทาน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมกันนี้ ทุกจังหวัดได้จัดทำป้ายชื่อต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดบริเวณสถานที่ปลูก เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาคุณที่ทรงพระราชทานต้นไม้มงคลพระราชทาน อันเป็นต้นไม้ประจำรัชกาล ด้วยความเรียบร้อย สง่างาม และสมพระเกียรติ
  นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกำหนดแนวทางการบำรุงและดูแลรักษาต้นไม้เพื่อเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโต อีกทั้งต้นไม้ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนเข้าชื่นชมต้นไม้มงคลพระราชทานได้ ณ ศาลากลางจังหวัด ทุกจังหวัด

  กองสารนิเทศ สป.มท.
  ครั้งที่ 63/2562
  วันที่ 29 เมษายน 2562


  ประชุมพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา

  วันนี้ (29 เม.ย. 62) เวลา 10.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยนายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ นายพงศ์สรณ์ บวรสุขวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 221

  ปัจจุบันสังคมไทยต้องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบในมิติการขาดแคลนของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากผลสำรวจของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศพบว่าความต้องการในตลาดแรงงานระดับล่างหรือแรงงานที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีจำนวนมากถึง 27 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 72.3 ของการจ้างงานทั้งหมด แต่มีแรงงานระดับล่างที่เข้าสู่ตลาดแรงงานเพียง 2-3 หมื่นคน และในส่วนแรงงานระดับกลางหรือแรงงานที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา มีความต้องการการจ้างแรงงานสูง 168, 837 อัตรา แต่มีผู้สมัครงานเพียง 9 1, 9 7 5 คน และได้รับการจ้างงานจริงเพียง 49,941 คน และกว่าร้อยละ 80 ของผู้ที่จบการศึกษาในระดับนี้ต้องการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ในขณะที่แรงงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทยมีจำนวนสูงถึงปีละ 304,000 คน มีการขาดแคลนในบางสาขา 2.9 หมื่นคน แต่มีอัตราการว่างงานสูงถึง 114,800 คน ขณะเดียวกันผลสำรวจข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียน สถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 โรงเรียน พบว่าร้อยละ 68.12 ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ศึกษาต่อในสายอาชีพ รองลงมาคือศึกษาต่อในสายสามัญร้อยละ 31.88 และมีนักเรียนที่ไม่ศึกษาต่อเพียงร้อยละ 0.13 จากข้อมูลดังกล่าว สำนักการศึกษา เมืองพัทยา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกำลังคนของประเทศ จึงได้ศึกษาถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในการเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาถึงความสำคัญด้านอาชีวศึกษามากขึ้น สอดรับกับการปรับโครงสร้างกระบวนการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการจากหน่วยฐานความรู้ เป็นฐานสมรรถนะความรู้ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบกระบวนการ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและสมรรถนะงาน สามารถค้นพบความถนัดของตน นำไปสู่การตัดสินใจวางเส้นทางการศึกษาต่อ สู่เป้าหมายการประกอบอาชีพ ฝ่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมตามความถนัดและความต้องการของตลาดแรงงาน ตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่รูปแบบ Thailand 4.0 มิติการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนที่มีศักยภาพ มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติสิทธิของประชาชนในด้านการศึกษาและการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจจัดการศึกษาและฝึกอบรม จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด เมืองพัทยาขึ้น

  โดยในวันนี้เป็นการประชุมพิจารณาร่างการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา เพื่อทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยจะมีพิธีเปิดโครงการประชุมจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา และพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนงนุชเทรดดิชันฮอลล์ สวนนงนุชพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเห็นช่องทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สามารถพัฒนาตนเองเข้าสู่เส้นทางการประกอบอาชีพตรงกับความถนัด และความต้องการ ตามนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับการพัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0 มิติการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับเขตพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการศึกษาไปสู่การพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ


  เมืองพัทยาขอเชิญผู้ที่สนใจเลิกบุหรี่ เข้ารับบริการ ฟรี..ที่ คลินิกอดบุหรี่ ทุกวันพฤหัสบดี 09.00 -12.00 น. ณ อาคารสาธารณสุขซอย 6 (ยศศักดิ์)

  บุหรี่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพครอบครัวและสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูบและบุคคลใกล้เคียง จากข้อมูลมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่พบว่าร้อยละ 40.7 ของเด็กอายุ 1 ขวบ ตรวจพบสารพิษจากควันบุหรี่ ซึ่งเป็นสารพิษที่ได้จากควันบุหรี่มือสอง และมือสามในบ้านนอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ที่สูบบุหรี่มีโอกาสเกิดโรคต่างๆ มากกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคมะเร็งปอด โรคถุงลมโป่งพอง เป็นต้น

  ดังนั้นฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข เล็งเห็นถึงความสำคัญในปัญหาและผลกระทบดังกล่าว จึงได้ดำเนินการให้บริการคลินิกอดบุหรี่ ขึ้น โดยใช้โปรแกรมการเลิกบุหรี่แบบกาย จิต สังคมบำบัด ตามรูปแบบของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นวิธีการที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยผู้ที่สูบบุหรี่ ให้เลิกบุหรี่ได้ หรือลดการสูบบุหรี่ลง โดยเปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ อาคารสาธารณสุขซอย 6 (ยศศักดิ์) เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพสร้างความตระหนักในโทษและพิษภัยของบุหรี่ ตลอดจนการช่วยเหลือให้คำปรึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้สูบบุหรี่ที่ต้องการเลิกบุหรี่ หันมาใส่สุขภาพ ตอนนี้ช่วยยืดอายุให้ยืนยาว ปราศจากโรคภัย

  สำหรับผู้ที่สนใจเลิกบุหรี่ สามารถเข้ารับบริการเลิกบุหรี่ ฟรี..!!! ได้ที่ คลินิกอดบุหรี่ ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ส่วนควบคุมโรค ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ อาคารสาธารณสุขซอย 6 (ยศศักดิ์) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038 429738 , 038 429166 ในวันและเวลาราชการ


  เมืองพัทยาขยายเวลาส่งผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) 60 ปี ของการท่องเที่ยว เมืองพัทยา ชิงรางวัลเงินสดรวมมูลค่า 1 แสนบาท ถึงวันที่ 8 พ.ค. 62 นี้ เฉพาะส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตัวเองเท่านั้น

  เมืองพัทยาขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) 60 ปี ของการท่องเที่ยว เมืองพัทยา เพื่อให้มีตราสัญลักษณ์ (Logo) 60 ปี ของการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม ทันสมัย และบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองพัทยา อีกทั้งเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อสาธารณชน และเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับรู้และรับทราบถึงความเป็นมาของการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบัน
  ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวด สำหรับส่งทางไปรษณีย์ (ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เมืองพัทยา 171 ม.6 ถนนพัทยาเหนือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150) ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยถือวันประทับตราเป็นสำคัญ กรณีส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตัวเอง สามารถส่งได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ในวันและเวลาราชการ ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นี้
  โดยในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 251 อาคาร 2 ชั้น 5 ศาลาว่าการเมืองพัทยา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด จำนวน 5 รางวัล ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ลงเผยแพร่ผลงานให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการโหวตเพื่อเลือกรางวัล The Best Popular vote ผ่านหน้าแฟนเพจ PR PATAYA เพื่อชิงเงินรางวัลเงินสด 50,000 บาท โดยเปิดรับการโหวตผ่านทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Page) prpattaya มีกำหนดโหวตตั้งแต่วันที่ 11 – 21 พฤษภาคม 2562 ปิดโหวตเวลา 23.59 น.
  ท่านสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ PR PATTAYA https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2459500634060666&id=259115847432500&tn=K-R หรือโทรสอบถามได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 038 253100 ต่อ 3131 หรือ 4116 ในวันและเวลาราชการ


  ชายหาดพัทยาคึกคัก คนแห่ร่วมลงศึก แข่งขันเกม PUBG Mobile King of The Hill

  วันนี้ (27 เม.ย. 62) เมื่อเวลา 16.45 น. บริเวณลานอเนกประสงค์ชายหาดพัทยากลาง นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดแข่งขันเกม PUBG Mobile ในรายการ​ King of The Hill พร้อมด้วยนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมนายดำรงค์เกียรติ​ พินิจการ​ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา พ.ต.ต.จีรวัฒน์​ สุคนธทรัพย์​ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ​ แขกผู้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันฯ โดยมีนายแอนดรูส์ คริสโตเฟอร์ มานู Head of gaming operation Tencent thailand มอบช่อดอกไม้ ขอบคุณเมืองพัทยาที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีพร้อมอำนวยความสะดวกในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีประชาชน นักท่องเที่ยว สื่อมวลชน ให้ความสนใจการแข่งขันครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

  การแข่งขันกีฬา Esports ถือว่าเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่มีการฝึกซ้อมควบคู่ไปกับการแข่งขันเล่นเกมส์ในมือถือ ที่ผ่านมาบริษัท อินเวท เเจนซี่ จำกัด ได้จัดการแข่งขันกีฬา Esport เกมส์ Pubg Mobile รายการ King of The Hill ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาแล้ว และผู้เข้าแข่งขันชาวไทยสามารถคว้าแชมป์ มาได้ 8 คน สำหรับในประเทศไทยนั้นได้กำหนดจัดการแข่งขันออกเป็น 5 ภาคสำหรับภาคตะวันออก ได้เล็งเห็นว่าเมืองพัทยามีหาดทรายโฉมใหม่ที่ทอดยาว 2.8 กิโลเมตร บริษัท อินเวท เเจนซี่ จำกัด จึงได้เลือกเมืองพัทยาเป็นหนึ่งในสถานที่จัดการแข่งขันสำหรับภาคตะวันออก โดยความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยา สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และบริษัท เทนเซน ประเทศไทย จัดกิจกรรมการแข่งขันเกม PUBG Mobile King of The Hill ขึ้น ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ชายหาดพัทยากลาง เพื่อให้พี่น้องและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสสัมผัสถึงบรรยากาศการแข่งขันและที่สำคัญในครั้งนี้ได้เชิญ Pro Player นักกีฬามืออาชีพระดับแชมป์โลกและรองแชมป์โลกมาร่วมแข่งขันกับทุกคนด้วย ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยาก ที่ผู้เล่นทั่วไปจะได้ร่วมแข่งขันกับผู้เล่นในระดับมืออาชีพ

  โดยภายในงานมีประชาชนและนักท่องเที่ยว แห่ต่อแถวยาว เพื่อรอคิวร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันฯ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. พร้อมร่วมเล่นเกมส์รับของแจกตามบูธต่างๆ มากมาย สร้างความคึกคักสนุกสนานมาก สำหรับผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันที่ชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลเงินสดจำนวน 10,000 บาท และผู้ที่สามารถยิงเพื่อนในเกมส์ได้มากที่สุด รับรางวัลเงินสดจำนวน 10,000 บาท โดยแบ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น จำนวน 5 รอบ โดยมีแชมป์ประเทศไทยจำนวน 8 คนเข้าร่วมการแข่งขันฯ ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ นอกจากเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน ที่สนใจเกมมือถือได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการแข่งขันกีฬา Esport และประชาสัมพันธ์ชายหาดพัทยาให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้เห็นถึงความสวยงามของชายหาดพัทยา เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เมืองพัทยา รวมทั้งเป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ​ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการร่วมกันจัดงานและประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น


  เริ่มแล้ว! ลดราคาทั้งงาน…!! งานแสดงสินค้าระดับภูมิภาค” One stop shopping Expo at Pattaya “

  วันนี้(27 เม.ย. 62) เวลา 16.30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดงาน One stop shopping Expo at Pattaya โดยมีนางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว
  พร้อมด้วยนายประดิษฐ์ ทองฉาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
  ดร.วีระเดช จิตศักดานนท์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ยูเนี่ยน แพนเอ็กซิบิชั่นส์ จำกัด นางสาววชิรา จิตศักดานนท์กรรมการบริหารบริษัท ยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบิชั่นส์ จำกัด แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2

  บริษัท ยูเนียน แพน เอ็กซิบิชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าระดับภูมิภาค และระดับสากล มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 41 ปี และตามนโยบายของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) มีนโยบายส่งเสริมให้มีการจัดงานแสดงสินค้าในภาคธุรกิจไมช์ต่างๆในจังหวัดที่เป็นไมช์ซิตี้ และนำงานแสดงสินค้าในกรุงเทพฯ ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมายกระจายไปสู่ภูมิภาคต่างๆเน้นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ภาคตะวันออก รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการซื้อ-ขาย และพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่น ดังนั้น ทางบริษัทจึงได้กำหนดจัดงาน One stop shopping Expo at Pattaya ขึ้นระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยเป็นงานที่รวบรวมผู้ประกอบการ หลากหลายแขนงอาทิ
  งานเฟอร์นิเจอร์,งานแฟชั่น จิวเวลลี่ แอนด์ บิ้วตี้,งานมอเตอร์เซลล์,งานตลาดน้ำตำนานอร่อย,งานมหกรรมพันธุ์ไม้และสัตว์เลี้ยง,งานสัปดาห์หนังสือภาคตะวันออก,งานเกษตรเอ็กซ์โปภาคตะวันออก,และสินค้าอื่นๆอีกมากมายภายในงาน ที่ลดราคาพิเศษตลอดงาน

  เมืองพัทยาขอเชิญประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าชมสินค้าต่างๆในงานงาน One stop shopping Expo at Pattaya ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 5 พฤษภาคม นี้ ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2


  ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้ร่วมทำบุญ กับมูลนิธิสวนแก้ว “สร้างบุญบารมี อิ่มบุญช่วยชาติลดโลกร้อน”

  สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยาร่วมกับมูลนิธิสวนแก้ว จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยของเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมการลดปริมาณขยะ โดยการใช้ซ้ำ แปรรูป การทำให้มีมูลค่าโดยเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน คือ บ-ว-ร ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน โดยยึดแนวทางตามหลัก 3RS
  เมืองพัทยาขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้หรือที่ชำรุดทุกชนิด เช่น เสื้อผ้า ผ้าห่ม หมอนมุ้ง หนังสือเรียน นวนิยาย กระเป๋า เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ วัสดุก่อสร้าง เช่น เศษหิน ไม้ กระเบื้อง อิฐ และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ซ.ชัยพรวิถี 1 (ซอยถั่วงอก) และนำสิ่งของบริจาคมอบให้กับมูลนิธิสวนแก้ว (มูลนิธิพระพะยอม) ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ต่อไป
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล ส่วนควบคุมมลพิษ สำนักสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3276 และ 08 1949 5418


  พัทยา..เที่ยวได้ทั้งปี พร้อมนำเสนอกิจกรรมและส่งมอบความสุข สนุกสนาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

  พัทยา..เที่ยวได้ทั้งปี พร้อมนำเสนอกิจกรรมและส่งมอบความสุข สนุกสนาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

  เมืองพัทยา เมืองท่องเที่ยว น่าอยู่ของคนทั้งโลก เดินหน้าพัฒนาไม่หยุดยั้ง เริ่มจากการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจของเมืองพัทยา ความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อต้อนรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ปัจจุบันเมืองพัทยาได้มีการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ชายหาดพัทยาขยายให้กว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิม เหมาะแก่การพักผ่อนและกิจกรรมการกีฬาหลากหลาย จึงทำให้พัทยามีความโดดเด่นในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสมดังคำที่ว่า พัทยา…เมืองท่องเที่ยวน่าอยู่ของคนทั้งโลก
  นอกจากการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านอื่นๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว ในด้านการท่องเที่ยว เมืองพัทยาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี เพื่อสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นและประเทศ สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำเดือนพฤษภาคม 2562 นี้ มีกิจกรรมเด่นๆ มากมาย ดังนี้
  วันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2562 เชิญชมการแข่งขันเรือใบ Top of The Gulf Regatta 2019 การแข่งขันสุดยอดเรือใบนานาชาติ ณ โอเชี่ยนมารีน่า ยอร์ช คลับ จอมเทียน
  วันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2562 เชิญร่วมช็อป ชิม แชะ อาหารทะเลสด ติดริมชายหาดในงาน Amazing Pattaya Seafood Festival 2019 มหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเลพัทยา 2562 ณ ชายหาดพัทยา
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เชิญร่วมกิจกรรม Running Living in the moment เดินวิ่งวิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข ณ แหลมบาลีฮาย
  วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2562 เชิญชมความสวยงามของพลุไฟยามค่ำคืน กลางอ่าวพัทยา ในงานเทศกาลพลุนานาชาติ International Fireworks Festival 2019 ณ ชายหาดพัทยากลาง
  วันที่ 24 – 29 เชิญร่วมและเป็นกำลังใจให้นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ 12th Pattaya Futsal Cup 2019 การแข่งขันฟุตซอลพัทยาคัพ ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค)
  วันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2562 เชิญร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิ 7th Intemational Yoga โยคะนานาชาติ ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัธยานุกูล)
  วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 เชิญร่วมสนุกสนานกับเหล่าศิลปินชั้นนำ ในงาน Pattaya Cultural Music 2019 เทศกาลดนตรี ณ เมืองพัทยา

  ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมเมืองพัทยาตามช่องทางต่างๆ เพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter Weibo (เวยป๋อ โซเชียลที่ชาวจีนนิยมมากที่สุด) YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ที่หมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง


  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา (Pattaya International Fireworks Festival 2019)

  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา (Pattaya International Fireworks Festival 2019)

  วันนี้(26 เม.ย. 62) เวลา 13:30 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา ซึ่งมีนางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา สภ.เมืองพัทยา สภ.บางละมุง ร้อย รส.อ.บางละมุง สหกรณ์เดินรถสองแถวพัทยา หน่วยทัพพระยา2310 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมทัพพระยา อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมีนายสมชาย ชีวสุทธานนท์ ผู้บริหารบริษัท ตี๋ เอนเตอร์เทนท์เม้นท์ จำกัด นำเสนอรูปแบบการจัดงาน

  ด้วยเมืองพัทยากำหนดจัดงานเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา (PATTAYA INTERNATIONAL FIREWORKS FESTIVAL 2019) ในวันศุกร์ที่ 24 และวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณถนนสายชายหาดเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเวลานอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Low season) และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีตามแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี (พ. ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลกและมหานครศูนย์กลางภูมิภาค (Innovation) และให้งานเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยาเป็นกิจกรรมระดับประเทศสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้นส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจให้กับเมืองพัทยาแบบยั่งยืน โดยในวันนี้ได้มีการพิจารณาเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ โดยเน้นในเรื่องการรักษาความปลอดภัย เรือที่สามารถใช้ในการดับเพลิง พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่รถดับเพลิงแผนฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่การรักษาความปลอดภัย EOD ประตูตรวจจับโลหะ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านการจราจร บริเวณภายในงาน และการอำนวยความสะดวก ด้านรถพยาบาล รถฉุกเฉิน การรักษาความสะอาด ในพื้นที่โดยรวมของพื้นที่จัดงาน

  โดยในปีนี้รับรองความยิ่งใหญ่ เจิดจรัส ตระการตากับสุดยอดปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่อลังการระดับโลกบนชายหาดพัทยา ภายใต้แนวคิด “The Grand Magnificent Spectacular Celebration”สร้างความจดจำกับความสวยงามที่แต่งแต้มบนท้องฟ้าชายหาดพัทยายามค่ำคืน ด้วยความเจิดจรัส ตระการตา กับพลุไฟหลากสี ประกอบเสียงดนตรี โดยปีนี้พบกับการแสดงพลุจากหลากหลายประเทศ พร้อมกับกิจกรรมความบันเทิงต่างๆ ตลอดแนวชายหาด มีบูธจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มมากมาย นอกจากนี้ยังมีบูธเล่นเกมส์ และมุมถ่ายรูปสวยๆ เพื่อบันทึกภาพเป็นความทรงจำดีๆ หนึ่งปี มีครั้งเดียว ที่ชายหาดพัทยา โดยกำหนดการในการจัดงานมีดังนี้
  วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
  เวลา 17.00 น. กิจกรรมบนถนนเลียบชายหาด
  เวลา 19.30 น. พิธีเปิดงานเทศกาลพลุนานาชาติ Pattaya International Fireworks Festival 2019
  เวลา 20.00 น. การแสดงพลุนานาชาติ รอบที่ 1 ประเทศไทย ในชุดเทิดไท้องค์ราชัน ด้วยรักและภักดี
  เวลา 20.15 การแสดงพลุนานาชาติ รอบที่ 2 ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ในชุด living in Color
  เวลา 20.30 น. การแสดงคอนเสิร์ต Retrospect
  เวลา 21.35 น. การแสดงพลุนานาชาติ รอบที่ 3 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในชุด The Color Of Art
  เวลา 21.50 น. การแสดงพลุนานาชาติ รอบที่ 4 ประเทศสหรัฐอเมริกา ในชุด Over the Horizon
  เวลา 22.05 น. พบกับการแสดงคอนเสิร์ตจาก Paradox

  วันที่ 25 พฤษภาคม 2562
  เวลา 17.00 น. กิจกรรมบนถนนเลียบชายหาด
  เวลา 19.30 น. พิธีเปิดงานเทศกาลพลุนานาชาติ Pattaya International Fireworks Festival 2019
  เวลา 20.00 น. การแสดงพลุนานาชาติ รอบที่ 1 ประเทศสหราชอาณาจักร ในชุด The Grand Celebration
  เวลา 20.15 น. การแสดงพลุนานาชาติ รอบที่ 2 ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ในชุด Color Expression
  เวลา 20.30 น. พบกับการแสดงคอนเสิร์ตจาก The Mousses
  เวลา 21.35 น. การแสดงพลุนานาชาติ รอบที่ 3 ประเทศสหรัฐอเมริกา ในชุด Rhythm & Color
  เวลา 21.50 น. การแสดงพลุนานาชาติ รอบที่ 4 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในชุด Endless Happiness
  เวลา 22.05 น. พบกับการแสดงคอนเสิร์ต Instinct

  เมืองพัทยาขอเชิญชมความงดงามพลุนานาชาติ ในงาน เทศกาลพลุนานาชาติ Pattaya International Fireworks Festival 2019 ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.30 เป็นต้นไป ท่ามกลางความบันเทิงใจ การแสดงพลุนานาชาติ ประกอบแสง สี เสียง ตระการตา พร้อมชมการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นตลอด 2 วัน 2 คืน ณ ชายหาดพัทยา ที่จะมาสร้างความประทับใจมิรู้ลืมอย่างแน่นอน


  คลังเก็บ

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150