• เมืองพัทยาจัดอบรมหลักสูตร “การสร้างหลักคิดในการบริหารการสร้างความเข้าใจในตนเองและชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง”

  เมืองพัทยาจัดอบรมหลักสูตร “การสร้างหลักคิดในการบริหารการสร้างความเข้าใจในตนเองและชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง”

  เมืองพัทยาจัดอบรมหลักสูตร “การสร้างหลักคิดในการบริหารการสร้างความเข้าใจในตนเองและชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง”

  วันนี้ ( 26 มิ.ย.62) เวลา 09.30 น. นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การสร้างหลักคิดในการบริหารการสร้างความเข้าใจในตนเอง และชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง” ตามโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แก่คณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2562 โดยมีนางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรมฯ ซึ่งมีนางสาววารุณี ช้างม่วง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาชุมชน ผู้เข้าอบรมและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดฯ เป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมเดอะกรีนพาร์ค รีสอร์ท พัทยา

  สำนักพัฒนาสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชนและกิจการประชาคม จัดโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2562 อบรมหลักสูตร “การสร้างหลักคิดในการบริหารการสร้างความเข้าใจในตนเองและชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ เสริมสร้างภาวะผู้นำ ให้มีหลักคิดในการดำเนินงานภายใต้ความเข้าใจ บริบทของชุมชน และสังคมเพื่อให้เกิดการบริหารชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถแก้ไขปัญหาและปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับหน่วยงานราชการต่อไป โดยรับเกียรติจาก ดร.ไข่มุก เหล่าพิพัฒน์ และคณะ ซึ่งเป็นวิทยากรอิสระ มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการทำงานเป็นทีม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำองค์ความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน ไปพัฒนาตนเองและการทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150