• ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา ปีงบประมาณ 2562

  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา ปีงบประมาณ 2562

  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา ปีงบประมาณ 2562

  วันนี้ (27 มิ.ย.62) เวลา 10.00 น. นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการเมืองพัทยาโดยมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นางสาวธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามที่ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา พ.ศ.2553 ซึ่งในข้อ 5 บัญญัติ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และข้อ 7 บัญญัติให้กรรมการมีอำนาจหน้าที่ต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์จึงได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ขึ้น โดยในวันนี้เป็นการรายงานการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ของหน่วยงานต่างๆในปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562 ประกอบด้วยสำนักปลัดเมืองพัทยา กองการเจ้าหน้าที่ สำนักการช่าง สำนักสาธารณสุข สำนักพัฒนาสังคม และสำนักการศึกษา รวม 8 โครงการ นอกจากนี้ในที่ประชุม ยังได้มีการเสนอโครงการฉบับร่าง ที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ ปี 2563-2564 เพื่อสนับสนุนพัฒนาคนพิการทั้งสิ้น จำนวน 17 โครงการ อย่างไรก็ตามโครงการฉบับร่างดังกล่าว คณะกรรมการมีมติในที่ประชุมให้แต่ละหน่วยงานไปจัดลำดับความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วน โดยจะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณา หลังจากนั้นจะนำเสนอเข้าแผนพัฒนาเมืองพัทยาต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150