• Monthly Archives: áҤ 2019

  เชิญร่วมสมัคร เพื่อรับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานและบุคคลต้นแบบของจังหวัดชลบุรี ด้านการรณรงค์ส่งเสริมแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองประจำปี 2562

  เชิญร่วมสมัคร เพื่อรับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานและบุคคลต้นแบบของจังหวัดชลบุรี ด้านการรณรงค์ส่งเสริมแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองประจำปี 2562

  ด้วยจังหวัดชลบุรีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี กำหนดดำเนินการคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลต้นแบบของจังหวัดชลบุรีด้านการรณรงค์ส่งเสริมแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองประจำปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยจังหวัดชลบุรีประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลต้นแบบของจังหวัดชลบุรีด้านการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองอันเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจแก่ผู้ที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีรวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักรู้และเกิดจิตสำนึกที่ดีเพื่อร่วมกันสืบสาน เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย
  ในการนี้เพื่อให้ดำเนินการคัดเลือก หน่วยงานและบุคคลต้นแบบของจังหวัดชลบุรีด้านการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองประจำปี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีจึงประกาศเกณฑ์คัดเลือกหน่วยงานและบุคคลต้นแบบของจังหวัดชลบุรีด้านการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
  สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก มี 2 ประเภท ดังนี้

  • ประเภทหน่วยงาน
   1) เป็นส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี
   2) เป็นหน่วยงานที่มีคุณสมบัติหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  • ประเภทบุคคล
   1) เป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ 20 ปีขึ้นไป (นับถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 )ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี
   2) เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ ประเภทบุคคลไม่เกิน 2 คน/หน่วยงาน
   3) เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
   ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.m-culture.go.th/Chonburi (คลิกที่หัวข้อ : ข่าวประชาสัมพันธ์) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (ตามวันและเวลาราชการ) โดยส่งผลงานส่งผลงานมาที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี (กลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม) ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรีชั้น 2 ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 038 274 075 มือถือ 081 874 9760

  เมืองพัทยาจัดอบรมโครงการรณรงค์จัดการน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน

  เมืองพัทยาจัดอบรมโครงการรณรงค์จัดการน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน

  วันนี้ (18 ก.ค.62) เวลา 09.00 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการรณรงค์จัดการน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน โดยมีนายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมีนายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา ผู้แทนชุมชน ผู้ประกอบการ จำนวน 84 คน เข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  สำนักการช่างสุขาภิบาล​ เมืองพัทยา จัดอบรมโครงการรณรงค์จัดการน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ตามนโยบายของเมืองพัทยา ภายใต้การนำของนายกเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม ซึ่งเน้นเป้าหมายในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้เมืองพัทยาเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ในการบริหารจัดการน้ำ​ ทั้งเรื่องน้ำท่วมและน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่เมืองพัทยามาอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายปี​ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการหาทางออกของปัญหาร่วมกัน​ ซึ่งเมืองพัทยาได้มีการวางแผนการบริหารจัดการน้ำเสียแบบบูรณาการมาอย่างต่อเนื่อง​ โดยเริ่มจากการรวบรวมน้ำเสียภายในเขตเมืองพัทยา การปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย การตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การเฝ้าระวังป้องกันมลภาวะทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มศักยภาพของระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเมืองพัทยา รวมทั้งมุ่งเน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เสนอบทความด้านการจัดการน้ำของเมืองพัทยา การส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดการน้ำ ที่ผ่านมาประชาชนในเขตเมืองพัทยาได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการต่อเชื่อมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเมืองพัทยา​ และร่วมชำระค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสียตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (PPP: Polluter Pays Principle) นอกจากนี้ยังได้มีการสำรวจข้อคิดเห็นความต้องการข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการรวมรวมน้ำเสียเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  โดยวันนี้ได้รับเกียรติจากนายสาธิต มณีฉาย ที่ปรึกษากรมชลประทาน มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง“ การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริและศาสตร์พระราชา” ซึ่งเป็นวิทยากรประจำอยู่กับมูลนิธิปิดทองหลังพระ เป็นหน่วยงานที่สืบสานแนวพระราชดำริพัฒนาต่อเนื่องมาจากโครงการปิดทองหลังพระ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2551 เพื่อให้ประชาชนสามารถเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ตรงจากแนวทางโครงการฯ
  โดยหวังว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เกิดความรู้ความเข้าใจ​ เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป


  21 ก.ค.นี้ พัทยามาราธอน 62 ปิดการจราจรเริ่มเวลา 0.01-11.30 น. เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางจัดการแข่งขัน

  21 ก.ค.นี้ พัทยามาราธอน 62 ปิดการจราจรเริ่มเวลา 0.01-11.30 น. เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางจัดการแข่งขัน

  เมืองพัทยา ร่วมกับ จังหวัดชลบุรี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผนึกภาคเอกชน จัดการแข่งขัน “พัทยามาราธอน ประจำปี 2562” การแข่งขันระดับนานาชาติ ครั้งที่ 28 วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ ถนนสายชายหาดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านกีฬาของเมืองพัทยาที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ โดยมีการปิดการจราจรและเส้นทางการเดินรถตามตารางด้านล่างนี้

  ส่วนการเดินทางไปท่าเรือบาลีฮายด้วยยานพาหนะ สามารถใช้เส้นทางถนนพัทยาใต้ เลี้ยวซ้ายที่แยกวัดชัยมงคล เข้าถนนพระตำหนักตรงไปถึงสะพานต่างระดับเท่านั้น เมื่อส่งผู้โดยสารแล้วยานพาหนะเลี้ยวซ้ายไปตามถนนพัทยาสาย 3 ผู้ที่จะเข้าออกท่าเรือต้องเดินเท้าเข้าสู่ท่าเรือบาลีฮาย

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3127 – 8


  พุทธศาสนิกชน ร่วมสืบสานประเพณีไทยถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดหนองใหญ่

  พุทธศาสนิกชน ร่วมสืบสานประเพณีไทยถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดหนองใหญ่

  วันนี้ (15 ก.ค.62) เวลา 09.30 น.เมืองพัทยาจัดพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีเเขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายสกน ผลลูกอินทร์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ครู นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมพิธีแห่เทียนพรรษาแห่รอบพระอุโบสถ จำนวน 3 รอบ ก่อนที่จะนำเทียนพรรษาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดหนองใหญ่

  วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์ จะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ วัดที่ใดที่หนึ่งตลอดช่วงระยะเวลาฤดูฝนที่กำหนดไว้เป็นเวลาสามเดือน ระหว่างแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ ถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า “จำพรรษา” เพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเพื่อเผยแพร่ศาสนาไปตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝน และเพื่อป้องกันความเสียหายจากการอาจเดินเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝน ซึ่งในวันเข้าพรรษานี้มีประเพณีที่สำคัญ 2 ประเพณี ได้แก่ ประเพณีแห่เทียนพรรษา และประเพณีการถวายผ้าอาบน้ำฝน

  ทั้งนี้สำนักการศึกษา เมืองพัทยา จึงได้จัดโครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2562 เพื่อทำนุบำรุงศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติ ร่วมสืบสานและดำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ ส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้ บ้าน วัด โรงเรียน เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์การร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันเข้าพรรษาอีกด้วย


  เมืองพัทยาขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้า สถานบริการทุกแห่ง งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

  เมืองพัทยาขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้า สถานบริการทุกแห่ง งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

  ด้วยในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 และวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาของประชาชนชาวไทยที่สืบทอดประเพณีมาแต่โบราณกาล ประกอบกับได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่3) พุทธศักราช 2558 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 “ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ”
  เมืองพัทยาขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าทุกประเภท อาทิ ร้านอาหาร และสถานบริการให้งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งขายส่งและขายปลีก ทั่วราชอาณาจักร ตลอด 24 ชั่วโมง ในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 และวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (ยกเว้นเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ มาตรา 59 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  หากพบเห็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พุทธศักราช 2551 ของสถานประกอบการรายใด หรือพบเห็นอาชญากรรมต่าง ๆ สามารถแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารได้ที่สายด่วน 191 ตลอด 24 ชั่วโมง


  เมืองพัทยาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษประจำปี 2562

  เมืองพัทยาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษประจำปี 2562

  วันนี้ (13 ก.ค.62) เวลา 08.45 น. นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะ​ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษประจำปี 2562 โดยมีคณะครูผู้ดูแล ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมในพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมโรงแรมเฟิร์สแปซิฟิกแอนด์คอนเวนชั่น พัทยากลาง

  สำนักการศึกษาเมืองพัทยา​ โดยส่วนส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ​ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษประจำปี 2562​ ระหว่างวันที่ 13 -15 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมเฟิร์สแปซิฟิก คอนเวนชั่น พัทยากลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูวิชาการ ครูผู้สอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ระดับชั้นอนุบาล 3 และครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 และโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา 1- 10 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เทคนิควิธีการสอนและคัดกรอง พร้อมทั้งจัดทำสื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ของเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการมีความต้องการพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้

  สำหรับการอบรมในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 120 คน โดยได้รับเกียรติจากรองศาสดาจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและศูนย์พัฒนาสื่อนวัตกรรม บริษัทอักษรเน็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการศึกษาพิเศษ​ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป


  แม้ชีวิตไม่โดนเท ก็เที่ยวทะเล​ได้​ เกาะล้านเชิญท้าสัมผัส ความสวยงามแบบใกล้ชิดธรรมชาติ​ เพราะชีวิต.. มีอะไรมากกว่านั้น

  แม้ชีวิตไม่โดนเท ก็เที่ยวทะเล​ได้​ เกาะล้านเชิญท้าสัมผัส ความสวยงามแบบใกล้ชิดธรรมชาติ​ เพราะชีวิต.. มีอะไรมากกว่านั้น

  เกาะล้าน เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาพักผ่อนในช่วงวัดหยุดสุดสัปดาห์ เพื่อมาสัมผัสบรรยากาศของเกาะล้าน ซึ่งเกาะล้านเดินทางสะดวก​ ใกล้กรุงเทพฯ มีอาหารทะเลสดๆ น้ำทะเลสวยใส เกาะล้านสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั้งแบบไปเช้ากลับเย็น หรือจะพักค้างคืน โดยมีที่พักรีสอร์ท และสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ ร้านเช่ารถจักรยานยนต์ ร้านอาหาร ร้านขายของฝาก กิจกรรมทางน้ำ ดำน้ำดูปะการัง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ใครๆ ก็หลงใหล เมื่อเที่ยวทะเลทั้งทีก็ต้องดำน้ำดูความงดงามที่เป็นธรรมชาติใต้ท้องทะเล นอกจากกิจกรรมการดำน้ำดูปะการังแล้ว เกาะล้านยังมีกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ นั่งเรือตกหมึก – ตกปลา เจ็ตสกี บานาน่าโบ็ท และอื่นๆ ที่รอคุณมาสัมผัสความเป็นธรรมชาติที่
  ดังนั้น เล็กๆ น้อยๆ ที่ทุกควรรู้ เพื่อเตรียมตัวก่อนไปดำน้ำ ดูปะการังแบบใกล้ชิด ติดธรรมชาติใต้ท้องทะเล มีดังนี้ ควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เตรียมยาประจำตัวหรือแก้เมารถ เมาเรือ น้ำดื่ม สำหรับผู้ที่เป็นโรคหอบหือ ระบบการหายใจ โรคหัวใจ อายุเกิน 50 ปี หรือสภาพร่างกายไม่พร้อม ไม่สามารถเล่นกิจกรรมได้ ควรงดดำน้ำ และผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หญิงมีครรภ์ห้ามดำน้ำเด็ดขาด ที่สำคัญควรเชื่อฟังและปฏิบัติตามข้อห้ามของพนักงานที่ดูแล ในระหว่างการทำกิจกรรมอย่างเคร่งครัด และสำคัญที่สุด คือ ห้ามนำปะการัง เปลือกหอย สัตว์ทะเลออกจากใต้ท้องทะเลโดยเด็ดขาด.. เพียงเท่านี้.. คุณจะได้ดื่มด่ำกับความสุขที่จับต้องได้​ เป็นความสุขที่อยู่ใกล้แค่เอื้อม.. ที่เกาะล้าน

  ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมเมืองพัทยาตามช่องทางต่างๆ เพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter Weibo (เวยป๋อ โซเชียลที่ชาวจีนนิยมมากที่สุด) YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว


  ประชุมคณะกรรมการจัดงานอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติเมืองพัทยาครั้งที่ 2(Pattaya Hospitality Challenge 2019)​ เฟ้นหานักบริกรฝีมือดี​ สร้างเสริมการท่องเที่ยวพัทยา

  ประชุมคณะกรรมการจัดงานอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติเมืองพัทยาครั้งที่ 2(Pattaya Hospitality Challenge 2019)​ เฟ้นหานักบริกรฝีมือดี​ สร้างเสริมการท่องเที่ยวพัทยา

  วันนี้ (12 ก.ค. 62) เวลา 14.00 น. นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติเมืองพัทยาครั้งที่ 2 โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานสภาอุตสากรรมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก​ พร้อมคณะกรรมการจัดงานฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สภ.เมืองพัทยา สมาคมโรงแรมไทยาภาคตะวันออก สมาคมแหล่งท่องเที่ยว สมาคมนักธุรกิจและการเที่ยวเมืองพัทยา สมาคมผู้ผสมเครื่องดื่มและบริการ ชมรมสปาเมืองพัทยา ชมรมแม่บ้านภาคตะวันออก มูลนิธิสว่างบูรณ์ธรรมสถานพัทยา ฯลฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าเมืองพัทยา

  ตามที่จังหวัดชลบุรีได้มอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายกิจกรรมจัดงานอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติเมืองพัทยา​ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี​ เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวในภาพรวมให้กับจังหวัดชลบุรี เป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี โดยในปีนี้ สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา การเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา ชมรมนักบริหารงานอาหารและเครื่องดื่มมืออาชีพ เมืองพัทยา สมาคมเชฟเมืองพัทยาและจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก ชมรมผู้บริหารงานแม่บ้านภาคตะวันออก ชมรมสปาพัทยา กำหนดจัดงานอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติเมืองพัทยา Pattaya Hospitality Challenge 2019 ขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2562 โดยมีการประกวด ทำอาหารไทยสมัยใหม่ ประกวดจำนวน 27 รายการ อาทิ การประกวด 5 Courses Freestyle Seafood Set Menu Challenge การประกวดการทำอาหารไทยสมัยใหม่ Modern Thai Cuisine Challenge การประกวดการทำอาหารภูมิภาค “ตะวันออก” Modern Thai Eastern Culinary Challenge การประกวดการทำขนมหวานแบบร้อนฟรีสไตล์ Free Style Hot Dessert Challenge การแข่งขันการทำส้มตำจากอาหารทะเล​ การแกะสลักผัก และผลไม้ฟรีสไตล์ ประเภททีม 3 คน การแกะสลักผักและผลไม้ ประเภทบุคคล การประกวดการจัดแสดง Modern Plated Dessert Challenge (จัดแสดงและชิม)การประกวดฟรีสไตล์ TAPAS (จัดแสดงและชิม)การประกวดการทำเค้ก และตกแต่ง หน้าเค้ก ฟรีสไตล์ (จัดแสดงและชิม) การประกวดการแกะสลักน้ำแข็ง Theme : The Story Telling การแข่งขันจัดประติมากรรมฟรีสไตล์กลางแจ้ง (Free Style Sculpture Display Arrangement) การประกวดการปูเตียงจินตลีลา ระดับมืออาชีพ (Bed making story telling show) การแข่งขันประกวดแฟชั่นโชว์ (Free style costume fashion show) Theme : Story Telling
  The Informal and Formal Table Setting Challenge (Team of 2)
  การจัดโต๊ะอาหารแบบเป็นพิธีการ (Formal Dinner) ฯลฯ

  ขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยว​เข้าชมการประกวดการแข่งขันเฟ้นหาสุดยอดนักบริการ พร้อม ช้อป ชิม ชม แชะ แชร์ การแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์ เครื่องใช้ธุรกิจอาหาร โรงแรม ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ อีกมากมายภายในงาน นอกจากนี้ยังมีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำ อาทิ Lipta เอ๊ะ จิรากร นนท์ ธนนท์ มาแสดงทุกค่ำคืนตลอด 3 วัน อย่างจุใจ โดยในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. จะมีการแถลงข่าวงานอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติเมืองพัทยา Pattaya Hospitality Challenge 2019 ที่ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา และในเวลา 18.00 น. จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ที่ บริเวณ ลานบิน ศูนย์การค้า Terminal 21

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/THAChallenge/


  พัทยามาราธอน​ปี​ 62​ สุดฮอต.. นักวิ่งไทย-เทศแห่สมัคร​ 10​ นาทีเต็ม​ 12,000​ คน

  พัทยามาราธอน​ปี​ 62​ สุดฮอต.. นักวิ่งไทย-เทศแห่สมัคร​ 10​ นาทีเต็ม​ 12,000​ คน

  วันนี้​ (12​ ก.ค.2562)​ นายสนธยา​ คุณปลื้มนายกเมืองพัทยา​ เป็นประธานแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันวิ่งพัทยามาราธอนประจำปี 2562 รายการ​ Pattaya​ Marathon 2019 โดยมีนางสาวสมฤดี​ จิตรจง​ รองผู้ว่าการด้านบริหาร​ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย​ นายสุพจน์​ ภูติเกียรติขจร​ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี​ นายธนพัฒน์​ โรจน์ไพบูลย์​ ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์​ บริษัทสหพัฒนพิบูล​ จำกัด(มหาชน)​  ร่วมแถลงข่าว​ ณ​ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย​ สำนักงานใหญ่

  เมืองพัทยา ร่วมกับ จังหวัดชลบุรี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ผนึกภาคเอกชน จัดการแข่งขัน “พัทยามาราธอน ประจำปี 2562” การแข่งขันระดับนานาชาติ ครั้งที่ 28 วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562  ณ ถนนสายชายหาดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านกีฬาของเมืองพัทยาที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ
  การแข่งขัน “พัทยามาราธอน ประจำปี 2562” แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
  1.มาราธอน ชายและหญิง ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร  ปล่อยตัวเวลา​ 03.30  น.
  2.ฮาล์ฟมาราธอน ชายและหญิง ระยะทาง 21.100 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา​ 05.10  น.
  3.ควอเตอร์มาราธอน ชายและหญิง ระยะทาง 10.550 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา​ 05.45  น.   โดย Start/Finish หน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
  4.ไมโครมาราธอน  ระยะทาง 3.7 กิโลเมตร คือประเภทวีลแชร์​ ประเภทนักเรียน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชายและหญิง
  แลประเภทประชาชนทั่วไป​ Start/Finish หน้าโรงแรมฮาร์ดร็อค  ปล่อยตัวเวลา​ 06.30  น.​

  นายสนธยา​ คุณปลื้ม​ นายกเมืองพัทยากล่าวว่า​ เมืองพัทยาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ​ มีความสวยงามและมีกิจกรรมหลากหลายให้ได้สัมผัสเป็นประสบการณ์ของชีวิต​ โดยแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแลต่างประเทศเป็นจำนวนมาก​ มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวมากกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปี​ ​ ดังนั้นภารกิจหลักของเมืองพัทยาคือการสร้างกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง​ ซึ่งการแข่งขันพัทยามาราธอนถือว่าเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวหลักในปฏิทินกิจกรรมของเมืองพัทยาที่จัดกันมาอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นปีที่ 28 แล้ว​ ซึ่งในครั้งนี้ถือว่าได้รับความนิยมเป็นพิเศษเห็นได้จากการเปิดรับสมัครเพียง 10 นาทีก็มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวน 12,000​ คน​ เป็นที่เรียบร้อย​  ซึ่งหวังว่าตลอดทั้งสัปดาห์ของวันแข่งขันจะมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ​ รวมถึงผู้ติดตามและครอบครัวจะเดินทางมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวมากกว่า 30,000 คน​  คาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนสู่ท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่า 150 ล้านบาท

  ขอเชิญประชาชนร่วมชมและเป็นกำลังใจให้แก่นักกีฬา ในการแข่งขัน “พัทยามาราธอน ประจำปี 2562” และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองพัทยา  หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3127


  ร.ร.มพย. 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน ส่งเสริมศักยภาพเยาวชนให้รักการออกกำลังกาย ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด

  ร.ร.มพย. 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน ส่งเสริมศักยภาพเยาวชนให้รักการออกกำลังกาย ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด

  วันนี้ (12 ก.ค.62) เวลา 09.30 น. นายบรรลือ กลุละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) โดยมีนายอุฤทธิ์ นันทสุรศักดิ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ครั้งนี้ และมีนางรำพึง ศุภราศรี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา9 แขกผู้มีเกียรติ ครูอาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียน นักกีฬา และสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยและนโยบายของเมืองพัทยาในอันที่จะส่งเสริมศักยภาพเยาวชนของชาติให้มีนิสัยรักการกีฬา​ มีสุขภาพที่ดี​ ไม่มั่วสุมยาเสพติด

  การแข่งขันกีฬาภายในเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง​ เพราะเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญและมีค่ามากที่สุดของชาติ ซึ่งมีพลังกาย พลังสติปัญญา พลังความคิดที่จะเติบโตพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) จึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในขึ้น เป็นประจำทุกปีการศึกษา ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1,644 คน ซึ่งแบ่งเป็น 5 สี คือ สีเหลือง สีชมพู สีเขียว สีแดง และสีฟ้า ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 จนถึงวันนี้ โดยแบ่งประเภทกีฬาและเกมส์ เป็น 10 ประเภท ได้แก่ วิ่งอุ้มลูกบอล วิ่งเก็บของ เตะบอลเข้าประตู ชักเย่อ วิ่งเปรี้ยว แฮนด์บอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตบอล และกรีฑา สำหรับในวันนี้เป็นพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน โดยในภาคเช้าเป็นการแข่งขันกรีฑาระดับอนุบาล ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และแข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศในภาคบ่าย โดยได้รับการสนับสนุนอาหารน้ำดื่มจากครู ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครอง และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ร่วมสนับสนุนส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสีภายในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับประสบการณ์ที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่สนใจยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ


  คลังเก็บ

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150