• ร.ร.มพย. 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน ส่งเสริมศักยภาพเยาวชนให้รักการออกกำลังกาย ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด

  ร.ร.มพย. 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน ส่งเสริมศักยภาพเยาวชนให้รักการออกกำลังกาย ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด

  ร.ร.มพย. 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน ส่งเสริมศักยภาพเยาวชนให้รักการออกกำลังกาย ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด

  วันนี้ (12 ก.ค.62) เวลา 09.30 น. นายบรรลือ กลุละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) โดยมีนายอุฤทธิ์ นันทสุรศักดิ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ครั้งนี้ และมีนางรำพึง ศุภราศรี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา9 แขกผู้มีเกียรติ ครูอาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียน นักกีฬา และสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยและนโยบายของเมืองพัทยาในอันที่จะส่งเสริมศักยภาพเยาวชนของชาติให้มีนิสัยรักการกีฬา​ มีสุขภาพที่ดี​ ไม่มั่วสุมยาเสพติด

  การแข่งขันกีฬาภายในเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง​ เพราะเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญและมีค่ามากที่สุดของชาติ ซึ่งมีพลังกาย พลังสติปัญญา พลังความคิดที่จะเติบโตพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) จึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในขึ้น เป็นประจำทุกปีการศึกษา ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1,644 คน ซึ่งแบ่งเป็น 5 สี คือ สีเหลือง สีชมพู สีเขียว สีแดง และสีฟ้า ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 จนถึงวันนี้ โดยแบ่งประเภทกีฬาและเกมส์ เป็น 10 ประเภท ได้แก่ วิ่งอุ้มลูกบอล วิ่งเก็บของ เตะบอลเข้าประตู ชักเย่อ วิ่งเปรี้ยว แฮนด์บอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตบอล และกรีฑา สำหรับในวันนี้เป็นพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน โดยในภาคเช้าเป็นการแข่งขันกรีฑาระดับอนุบาล ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และแข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศในภาคบ่าย โดยได้รับการสนับสนุนอาหารน้ำดื่มจากครู ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครอง และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ร่วมสนับสนุนส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสีภายในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับประสบการณ์ที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่สนใจยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150