• เมืองพัทยาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษประจำปี 2562

  เมืองพัทยาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษประจำปี 2562

  เมืองพัทยาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษประจำปี 2562

  วันนี้ (13 ก.ค.62) เวลา 08.45 น. นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะ​ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษประจำปี 2562 โดยมีคณะครูผู้ดูแล ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมในพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมโรงแรมเฟิร์สแปซิฟิกแอนด์คอนเวนชั่น พัทยากลาง

  สำนักการศึกษาเมืองพัทยา​ โดยส่วนส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ​ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษประจำปี 2562​ ระหว่างวันที่ 13 -15 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมเฟิร์สแปซิฟิก คอนเวนชั่น พัทยากลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูวิชาการ ครูผู้สอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ระดับชั้นอนุบาล 3 และครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 และโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา 1- 10 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เทคนิควิธีการสอนและคัดกรอง พร้อมทั้งจัดทำสื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ของเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการมีความต้องการพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้

  สำหรับการอบรมในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 120 คน โดยได้รับเกียรติจากรองศาสดาจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและศูนย์พัฒนาสื่อนวัตกรรม บริษัทอักษรเน็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการศึกษาพิเศษ​ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150