• เมืองพัทยาจัดอบรมโครงการรณรงค์จัดการน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน

  เมืองพัทยาจัดอบรมโครงการรณรงค์จัดการน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน

  เมืองพัทยาจัดอบรมโครงการรณรงค์จัดการน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน

  วันนี้ (18 ก.ค.62) เวลา 09.00 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการรณรงค์จัดการน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน โดยมีนายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมีนายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา ผู้แทนชุมชน ผู้ประกอบการ จำนวน 84 คน เข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  สำนักการช่างสุขาภิบาล​ เมืองพัทยา จัดอบรมโครงการรณรงค์จัดการน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ตามนโยบายของเมืองพัทยา ภายใต้การนำของนายกเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม ซึ่งเน้นเป้าหมายในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้เมืองพัทยาเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ในการบริหารจัดการน้ำ​ ทั้งเรื่องน้ำท่วมและน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่เมืองพัทยามาอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายปี​ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการหาทางออกของปัญหาร่วมกัน​ ซึ่งเมืองพัทยาได้มีการวางแผนการบริหารจัดการน้ำเสียแบบบูรณาการมาอย่างต่อเนื่อง​ โดยเริ่มจากการรวบรวมน้ำเสียภายในเขตเมืองพัทยา การปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย การตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การเฝ้าระวังป้องกันมลภาวะทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มศักยภาพของระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเมืองพัทยา รวมทั้งมุ่งเน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เสนอบทความด้านการจัดการน้ำของเมืองพัทยา การส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดการน้ำ ที่ผ่านมาประชาชนในเขตเมืองพัทยาได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการต่อเชื่อมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเมืองพัทยา​ และร่วมชำระค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสียตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (PPP: Polluter Pays Principle) นอกจากนี้ยังได้มีการสำรวจข้อคิดเห็นความต้องการข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการรวมรวมน้ำเสียเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  โดยวันนี้ได้รับเกียรติจากนายสาธิต มณีฉาย ที่ปรึกษากรมชลประทาน มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง“ การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริและศาสตร์พระราชา” ซึ่งเป็นวิทยากรประจำอยู่กับมูลนิธิปิดทองหลังพระ เป็นหน่วยงานที่สืบสานแนวพระราชดำริพัฒนาต่อเนื่องมาจากโครงการปิดทองหลังพระ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2551 เพื่อให้ประชาชนสามารถเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ตรงจากแนวทางโครงการฯ
  โดยหวังว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เกิดความรู้ความเข้าใจ​ เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150