• เชิญร่วมสมัคร เพื่อรับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานและบุคคลต้นแบบของจังหวัดชลบุรี ด้านการรณรงค์ส่งเสริมแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองประจำปี 2562

  เชิญร่วมสมัคร เพื่อรับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานและบุคคลต้นแบบของจังหวัดชลบุรี ด้านการรณรงค์ส่งเสริมแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองประจำปี 2562

  เชิญร่วมสมัคร เพื่อรับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานและบุคคลต้นแบบของจังหวัดชลบุรี ด้านการรณรงค์ส่งเสริมแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองประจำปี 2562

  ด้วยจังหวัดชลบุรีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี กำหนดดำเนินการคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลต้นแบบของจังหวัดชลบุรีด้านการรณรงค์ส่งเสริมแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองประจำปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยจังหวัดชลบุรีประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลต้นแบบของจังหวัดชลบุรีด้านการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองอันเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจแก่ผู้ที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีรวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักรู้และเกิดจิตสำนึกที่ดีเพื่อร่วมกันสืบสาน เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย
  ในการนี้เพื่อให้ดำเนินการคัดเลือก หน่วยงานและบุคคลต้นแบบของจังหวัดชลบุรีด้านการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองประจำปี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีจึงประกาศเกณฑ์คัดเลือกหน่วยงานและบุคคลต้นแบบของจังหวัดชลบุรีด้านการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
  สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก มี 2 ประเภท ดังนี้

  • ประเภทหน่วยงาน
   1) เป็นส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี
   2) เป็นหน่วยงานที่มีคุณสมบัติหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  • ประเภทบุคคล
   1) เป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ 20 ปีขึ้นไป (นับถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 )ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี
   2) เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ ประเภทบุคคลไม่เกิน 2 คน/หน่วยงาน
   3) เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
   ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.m-culture.go.th/Chonburi (คลิกที่หัวข้อ : ข่าวประชาสัมพันธ์) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (ตามวันและเวลาราชการ) โดยส่งผลงานส่งผลงานมาที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี (กลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม) ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรีชั้น 2 ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 038 274 075 มือถือ 081 874 9760
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150