• Monthly Archives: ԧҤ 2019

  ประชุมหาข้อยุติและสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหารถโดยสารสาธารณะท่าเทียบเรือพัทยาใต้ครั้งที่ 1/2562

  ประชุมหาข้อยุติและสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหารถโดยสารสาธารณะท่าเทียบเรือพัทยาใต้ครั้งที่ 1/2562

  วันนี้ (29 ส.ค. 62) เวลา 10.00 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมการหาข้อยุติและสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหารถโดยสารสาธารณะท่าเทียบเรือพัทยาใต้ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายดำรงค์เกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  หลังจากที่เมืองพัทยาได้ลงพื้นตรวจสอบคิวรถตู้สาธารณะที่นำรถมาจอดบริเวณแหลมบาลีฮาย พร้อมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการทาสีตีเส้นกำหนดจุดจอดรับ – ส่ง นักท่องเที่ยว พร้อมกำชับ สั่งห้ามรถตู้ รถโดยสารสาธารณะจอดแช่ไว้เด็ดขาด หากฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที นั้น ในวันนี้จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีที่มีกลุ่มบุคคลกระทำการโบกรถบริเวณทางแยกท่าเทียบเรือพัทยาใต้ โดยในที่ประชุมมีมติห้ามไม่ให้มีการประกอบโบกรถบริเวณปากทางก่อนเข้าอาคารจอดรถอัตโนมัติเมืองพัทยา พร้อมห้ามยืนโบกตามแนวแผงกั้นแบริเออร์โดยเด็ดขาด แต่สามารถโบกรถและบอกลูกค้าได้บริเวณถนนด้านซ้ายมือก่อนจุดจอดของผู้ประกอบการได้ หากยังฝ่าฝืนเมืองพัทยาจะดำเนินการตามมาตรการที่วางไว้อย่างเด็ดขาด
  และในเวลาต่อมาได้มีการหารือสำหรับแนวทางการจัดระเบียบกรณีการรับหรือส่งประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังท่าเทียบเรือพัทยาใต้ โดยมอบหมายผู้ประกอบการรถตู้ รถสองแถว รถแท็กซี่ ที่มีรายชื่อจอดได้ตามบริเวณที่เคยกำหนดไว้ คือ บริเวณหน้าตึกมิกซ์ให้สามารถจอดได้ 2 คัน และสลับปรับเปลี่ยนรับ – ส่ง ลูกค้า หากตกลงกันไม่ได้ เมืองพัทยาจะใช้มาตรการจอดแบบเดียวกับการจอดรถตู้ หากฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


  จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

  จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กับคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจิ้งโจว (Zhengzhou Airport Economy Zone : ZAEZ) โดยมีสาระสำคัญเป็นความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลการวางแผนและการบริหารจัดการมหานครการบินระหว่างกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความร่วมมือในกิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เที่ยวบิน การค้า และการลงทุน เป็นต้น ซึ่งในวันนี้ (29 ส.ค. 62) เวลา 09.30 น. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และ ZAEZ จึงได้ร่วมกันจัดสัมมนาการพัฒนามหานครการบินภาคตะวันออก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้เกียรติเสวนาเกี่ยวกับเรื่อง “มหานครการบินเจิ้งโจว – EEC (Zhengzhou – EEC Aerotropolis)” พร้อมด้วย Mr. Ma Jian, Director of Zhengzhou Airport Economy Zone และ Professor John D. Kasarda, Ph.D. ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนามหานครการบิน และในเวลาต่อมาเป็นพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจิ้งโจว และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว หลังจากนั้นได้มีการเสวนาในหัวข้อ “ภาครัฐและหน่วยงานท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา EEC Aerotropolis” นำโดยพลเรือเอกโสภณ วัฒนมงคล รองผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมด้วย นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาฝ่ายการท่องเที่ยว ผู้แทนนายกเมืองพัทยา นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์การดำเนินงาน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา EEC Aerotropolis ระหว่างภาครัฐและหน่วยงานท้องถิ่น ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร


  เมืองพัทยามอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและควบคุมโรคดีเด่น

  เมืองพัทยามอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและควบคุมโรคดีเด่น

  วันนี้ (29 ส.ค.62) เวลา 13.30 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและควบคุมโรคดีเด่น โดยมีนายอธิพัชร์ ยิ่งศริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยนางณอัญญา จันทรกาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข สมาชิกทีม SRRT เมืองพัทยา จำนวนกว่า 100 คน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมทัพพระยา

  ในปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นกับทุกคน ทุกครอบครัว ทุกชุมชน โดยมีทั้งโรคจากการติดเชื้อและโรคเรื้อรังไร้เชื้อ มีผลกระทบโดยตรงกับร่างกายและจิตใจ ปั่นทอนสุขภาพและชีวิต ซึ่งอาจมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่ของประชาชน พฤติกรรม การบริโภคอาหาร หรือแม้แต่ความประมาทในการใช้ชีวิตประจำวัน ความเจริญหลากหลายที่เข้ามามีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม จากปัญหาและสาเหตุเหล่านี้จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดโรคติดต่อในชุมชนอย่างใกล้ชิด โดยเน้นเป้าหมายหลัก คือ รู้เร็ว รายงานเร็ว ควบคุมโรคเร็ว ป้องกันการแพร่กระจายโรคได้ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดอบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT เมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ควบคุมโรคติดต่อในเบื้องต้นได้ทันเวลาและสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการต่อได้อย่างเหมาะสม
  โดยในวันนี้ทางเมืองพัทยาโดยนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยาได้มอบโล่เกียรติคุณให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและควบคุมโรคดีเด่น ทั้ง 4 เขต เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน หลังจากนั้นเป็นการอวยพรวันเกิดให้กับสมาชิกฯ ที่เกิดในเดือนกรกฎาคมและเดือน สิงหาคม และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขของสมาชิกทีม SRRT ที่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน


  8 ก.ย.นี้…ขอเชิญนักวิ่งฝีเท้าเฉียบ ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “LOMA RUN for Charity on the Beach 2019” บนชายหาดจอมเทียน ครั้งที่ 7

  8 ก.ย.นี้…ขอเชิญนักวิ่งฝีเท้าเฉียบ ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “LOMA RUN for Charity on the Beach 2019” บนชายหาดจอมเทียน ครั้งที่ 7

  เมืองพัทยาร่วมกับสมาคมไว ดับยู ซีเอ กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา จัดโครงการ“ เดิน-วิ่งการกุศลบนชายหาดจอมเทียน 2019 (ครั้งที่ 7) โดยปีนี้ใช้ชื่อ Loma Run for Charity on The Beach 2019 ในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 ณ ชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ความสวยงามของชายหาดจอมเทียนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยแบ่งระยะการวิ่งออกเป็น ระยะทาง 6 กม. 10 กม.และ 14 กม. ผู้ที่วิ่งชนะเลิศในระยะ 10 กม. และ 14 กม. ทั้งชายและหญิงจะได้รับรางวัลถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ สำหรับการจัดโครงการฯในครั้งนี้จะใช้พื้นที่บนพื้นทรายตั้งแต่ชายหาดยินยอม-ชายหาดดงตาล-ชายหาดจอมเทียน ตลอดแนวเป็นเส้นทางการวิ่งอีกด้วย

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : ywca_pattaya@hotmail.com และ https://race.thai.run/LOMARUNforCharity


  13 ก.ย.นี้… ขอเชิญประชาชนในพื้นที่รับบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ฟรี ณ โรงเรียนบ้านรถไฟ

  13 ก.ย.นี้… ขอเชิญประชาชนในพื้นที่รับบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ฟรี ณ โรงเรียนบ้านรถไฟ

  ส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ในวันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านรถไฟ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชน ให้ได้รับบริการทางการแพทย์ และการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง โดยเปิดให้บริการต่างๆ ฟรี ดังนี้ ตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เช่น บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ให้บริการจ่ายยาตามแผนการรักษาของแพทย์ บริการแพทย์แผนไทย พร้อมให้คำแนะนำ ปรึกษาอาการเจ็บป่วย ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรไทยบำบัดการเจ็บป่วย บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง และแจกทรายอะเบทสำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลาย ยาเบื่อหนู ยาฆ่าหนอนพยาธิ และ gift set ชุดป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังมีให้บริการคลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่ และบริการทำหมันสุนัข แมว ฉีดวัคซีนป้องกับโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมและป้องกันเห็บ หมัด ให้แก่สุนัขและแมวในชุมชน พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์เลี้ยง บริการมุมความรู้และการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรทองโรงพยาบาลเมืองพัทยา ให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและการดำเนินงานกองทุนวันละบาท และให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ฌาปนกิจสงเคราะห์ บริการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชน พร้อมร่วมสนุกกับเกมส์ ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพและรับของรางวัลมากมาย

  ผู้สนใจสามารถเข้ารับบริการต่างๆ ฟรี ในวันที่ 13 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านรถไฟ สอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 0562 ต่อ 148 หรือ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง


  23-24 พ.ย.นี้.. เชิญชวนนักปั่นจักรยานทุกเพศทุกวัย ร่วมกิจกรรม Bangkok Bank Cyclefest 2019 ภายใต้แนวคิด ‘Ride for All’

  23-24 พ.ย.นี้.. เชิญชวนนักปั่นจักรยานทุกเพศทุกวัย ร่วมกิจกรรม Bangkok Bank Cyclefest 2019 ภายใต้แนวคิด ‘Ride for All’

  กลับมาอีกครั้งกับการแข่งขันจักรยานนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี Bangkok Bank CycleFest 2019 เชิญชวนนักปั่นให้คว้าจักรยานคันเก่งแล้วมาสนุกกันในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2562 ณ สยามคันทรีคลับพัทยา โอลด์คอร์ส อ.บางละมุง ชลบุรี ในปีนี้คาดว่าจะมีนักปั่นเข้าร่วมการแข่งขันใน 7 ประเภทจำนวนกว่า 3,000 คน Bangkok Bank Cycle Fest 2019 นำเสนอการแข่งขันจักรยาน 7 ประเภท เพื่อตอบโจทย์นักปั่นทุกเพศทุกวัยและทุกระดับความสามารถในระยะทางตั้งแต่ 12-62 กิโลเมตร บนเส้นทางที่ปลอดภัยแวดล้อมด้วยทัศนียภาพอันสวยงามรอบสนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับ หนึ่งในสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาระดับสากลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองไทย โดยในปีนี้ยังคงแนวคิด Ride for All เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการปั่นจักรยานในวันหยุดสุดสัปดาห์ให้เป็นช่วงเวลาดีๆ ทั้งสำหรับนักปั่นตัวจริงที่ชื่นชอบความท้าทายและนักปั่นสมัครเล่นที่เน้นการออกกำลังกายและใช้เวลากับครอบครัว

  งาน Bangkok Bank CycleFest 2019 ครั้งนี้นอกจากจะดึงดูดนักกีฬาปั่นจักรยานชั้นนำชาวต่างชาติและเซเลบริตี้นักปั่นของเมืองไทยแล้ว ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมให้เมืองพัทยาเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอีกทางหนึ่ง จึงขอเชิญชวนนักปั่นทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกเพศทุกวัยและทุกระดับความสามารถ ตั้งแต่นักกีฬามือโปรไปจนถึงนักปั่นสมัครเล่นให้มาร่วมทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานตื่นเต้นร่วมกันทุกคนในครอบครัว นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถขยายช่วงเวลาแห่งความสุขให้ยาวนานขึ้นตลอดสุดสัปดาห์ด้วยการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจและสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว การเข้าร่วมงานครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่พลาดไม่ได้ในการมาท่องเที่ยวที่พัทยา ซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับฉายาว่าเพชรน้ำงามของเมืองไทย ซึ่งรายได้ของการสมัครประเภท Family Ride จะมอบให้แก่ศิริราชมูลนิธิ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ต่อไป

  ผู้สนใจสามารถสมัครแข่งขันงาน Bangkok Bank Cyclefest 2019 ผ่านทางเว็บไซต์ www.BangkokBankCycleFest.com หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครเต็มจำนวน


  1 – 8 ธ.ค. นี้.. เชิญร่วมชมการแข่งขันขี่ม้า ในรายการ FEI Asian Championship Pattaya 2019 ณ ไทยโปโลคลับ พัทยา

  1 – 8 ธ.ค. นี้.. เชิญร่วมชมการแข่งขันขี่ม้า ในรายการ FEI Asian Championship Pattaya 2019 ณ ไทยโปโลคลับ พัทยา

  พัทยา.. เป็นเมืองแห่งสีสันที่มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ในทุกรูปแบบ ดังนั้น สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จับมือสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย เลือกเมืองพัทยาเป็นสถานที่การจัดการแข่งขันขี่ม้า ในรายการ FEI Asian Championship Pattaya 2019 ระหว่างวันที่ 1 – 8 ธันวาคม 2562 ณ ไทยโปโลคลับ พัทยา เพื่อส่งเสริมและดึงดูดการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองพัทยา อีกทั้งเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันให้อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศไทย ตลอดจนเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองพัทยาทางด้านการเป็นเมืองแห่งกีฬา (Sport City) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองพัทยาในภาพรวมอีกด้วย


  กรมอุตุฯ แจ้ง ประไทยตอนบนเกิดพายุหมุนเขตร้อนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้มีลมกระโชกแรงและฟ้าผ่า ประชาชนควรอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในขณะฝนตก

  กรมอุตุฯ แจ้ง ประไทยตอนบนเกิดพายุหมุนเขตร้อนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้มีลมกระโชกแรงและฟ้าผ่า ประชาชนควรอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในขณะฝนตก

  ด้วยอำเภอบางละมุง ได้รับแจ้งจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชลบุรีว่า จากการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เซิงพื้นที่ ตลอดจนข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) พบว่าระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2562 ประไทยตอนบนมีความเสี่ยงจากพายุหมุนเขตร้อน ที่ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับอิทธิพลของพายุโซนร้อน “วิภา” ส่งผลให้ประเทศไทยฝนตกเพิ่มขึ้นในระยะนี้

  เมืองพัทยาขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน ส่งผลให้มีลมกระโชกแรง รวมถึงฟ้าผ่า ควรอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กก่อนออกจากฝั่ง ควรติดตามความแรงของคลื่นทะเลอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากเพจกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด หากมีเหตุขัดข้อง สอบถามข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือ สามารถติดต่อมาได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชม.


  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับเหล่าทัพทหารเรือสหรัฐอเมริกา ในโอกาสแวะจอดที่เทียบท่าเรือศรีราชา เพื่อซ่อมบำรุงเรือและพักผ่อนหลังเสร็จภารกิจ ตั้งแต่บัดนี้ – 7 ก.ย.นี้

  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับเหล่าทัพทหารเรือสหรัฐอเมริกา ในโอกาสแวะจอดที่เทียบท่าเรือศรีราชา เพื่อซ่อมบำรุงเรือและพักผ่อนหลังเสร็จภารกิจ ตั้งแต่บัดนี้ – 7 ก.ย.นี้

  ด้วยจังหวัดชลบุรีได้รับแจ้งจากฐานทัพเรือสัตหีบว่า เรือของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ขอแวะจอดเทียบท่าในประเทศไทย ชื่อเรือ USNS Matthew Perry (T-AKE-9) มีกำหนดแวะจอดเทียบท่าที่ท่าเรือศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กันยายน 2562 เพื่อรับการซ่อมบำรุง และให้กำลังพลประจำเรือพักผ่อนภายหลังจากการปฏิบัติภารกิจในทะเล

  เมืองพัทยาขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับเหล่าทัพทหารเรือสหรัฐอเมริกา ในโอกาสดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้ – 7 ก.ย.2562 ด้วยมิตรไมตรี สร้างความประทับใจ ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวให้แก่เมืองพัทยาได้อีกทางหนึ่ง


  กระทรวงมหาดไทยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นเอกสารหรือหลักฐานของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่มีลักษณะอาคารฝ่าฝืนตามข้อกำหนดกฎหมาย ให้ยื่นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตั้งแต่บัดนี้-9 ก.ย.2562

  กระทรวงมหาดไทยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นเอกสารหรือหลักฐานของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่มีลักษณะอาคารฝ่าฝืนตามข้อกำหนดกฎหมาย ให้ยื่นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตั้งแต่บัดนี้-9 ก.ย.2562

  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการยื่นเอกสารหรือหลักฐานของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งมีอาคารที่มีลักษณะตามข้อ 2 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2562 เรื่องมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทั้งนี้อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 คือ อาคารที่ฝ่าฝืนตามข้อกำหนดกฎหมายมี 5 กรณี ดังนี้
  1 ฝ่าฝืนประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 15 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
  2 ฝ่าฝืนใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ได้กำหนดไว้ในผังเมืองรวมหรือปฏิบัติการใดๆ ซึ่งขัดกับข้อกำหนดของผังเมืองรวมตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

  1. ฝ่าฝืนดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือไมได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
  2. ฝ่าฝืนใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้โดยไม่ได้ใบรับรองการดัดแปลงอาคารตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
  3. ฝ่าฝืนเปลี่ยนการใช้อาคารโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่ได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535)
   ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2562 เรื่องมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภทลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศไว้ดังนี้
   ข้อ 1 ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งมีอาคารที่มีลักษณะตามข้อ 2 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2562 เรื่องมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562 ยื่นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ที่อาคารนั้นตั้งอยู่ว่ามีการฝ่าฝืนข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ 2 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว พร้อมเอกสารหรือหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อแสดงได้ว่าเป็นอาคารที่มีลักษณะตามข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 ซึ่งใช้อาคารประกอบธุรกิจโรงแรมอยู่ก่อนวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 กันยายน 2562 ดังต่อไปนี้
   (1) สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารหรือสำเนาใบรับรองการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร
   (2) สำเนาแสดงความเป็นเจ้าของอาคารหรือสถานที่ที่อาคารนั้นตั้งอยู่
   (3) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
   (4) หลักฐานการเสียภาษีห้องพักให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   (5) หลักฐานการเสียภาษีให้แก่สรรพากร
   (6) หลักฐานการได้รับอนุญาตให้ใช้ไฟฟ้า ประปา
   (7) หลักฐานการขอออกทะเบียนราษฎร์
   (8) สำเนาสัญญาซื้อขายที่ดิน อาคาร ที่จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
   (9) หลักฐานการลงโฆษณาทางเว็บไซต์ต่างๆ หรือสัญญาจ้างโฆษณา
   (10) แบบแปลน แผนผังอาคารที่เคยได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร หรือ
   (11) เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงได้ว่าเป็นอาคารที่มีลักษณะตามข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 ซึ่งใช้อาคารประกอบธุรกิจโรงแรมอยู่ก่อนวันที่ 12 มิถุนายน 2562

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมนตกานต์ ส่วนความคุมอาคาร สำนักการช่าง เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3177 ในวันและเวลาราชการ


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150