• เมืองพัทยามุ่งมั่นพัฒนาเสริมทักษะเยาวชนรุ่นใหม่ เปิดโครงการพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย ประจำปี 2562

  เมืองพัทยามุ่งมั่นพัฒนาเสริมทักษะเยาวชนรุ่นใหม่ เปิดโครงการพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย ประจำปี 2562

  วันนี้ (31 ก.ค.62) เวลา 09:00 น.นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถและประสบการณ์ให้กับนักเรียนของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเมืองพัทยา โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา และผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ เป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค)

  สำนักการศึกษา เมืองพัทยา จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย (ระดับชั้นอนุบาล 1-3) ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม -2 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีคุณภาพตามเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ. ศ. 2561 และให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้โดยตรง พร้อมพัฒนาทักษะด้านวิชาการอย่างหลากหลาย ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและจิตใจ ตามวัยอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีนักเรียนระดับปฐมวัยพนักงานครูเมืองพัทยา และบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 850 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งแบ่งการแข่งขันตามทักษะต่างๆ อาทิ การแข่งขันวาดภาพระบายสี การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน การแข่งขันการร้อยลูกปัดทำสร้อย การแข่งขันฉีก ปะ กระดาษ ผลไม้ การแข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer การแข่งขันคัดลายมือ การแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ การแข่งขันสร้างภาพจากรูปเรขาคณิต การแข่งขันเกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย การแข่งขันเดินตัวหนอน การแข่งขันต่อตัวเสริมทักษะ การแข่งขันฮูล่าฮูป เป็นต้น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านปฐมวัยร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินตามโครงการดังกล่าวในครั้งนี้

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150