• เมืองพัทยาใส่ใจ พร้อมแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ยกระดับเมืองพัทยา สู่โลกดิจิทัล “NEO pattaya ยุคใหม่สดใสห่วงใยกัน”

  เมืองพัทยาใส่ใจ พร้อมแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ยกระดับเมืองพัทยา สู่โลกดิจิทัล “NEO pattaya ยุคใหม่สดใสห่วงใยกัน”

  เมืองพัทยาใส่ใจ พร้อมแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ยกระดับเมืองพัทยา สู่โลกดิจิทัล “NEO pattaya ยุคใหม่สดใสห่วงใยกัน”

  วันนี้ (31 ก.ค. 62) เวลา 09.30 น. ณ ที่ทำการชุมชนร้อยหลัง นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมประเมินสถานการณ์ยาเสพติดเมืองพัทยา(งานโต๊ะข่าวชุมชน) ครั้งที่ 6 ตามโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมือง คณะทำงานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง นายวิสิฐศักดิ์ วงษ์วรชาติ หัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ผู้แทนชุมชนจำนวน 9 ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ – ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีเปิดฯ และร่วมหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ

  โครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา ภายใต้แนวคิดที่ว่า พัทยามีความปลอดภัย เป็นโครงการที่จัดทำขึ้น เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและยั่งยืน โดยเน้นกิจกรรมเชิงรุกในการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สังคมชุมชนเมืองพัทยาและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยจากยาเสพติด สามารถตอบสนองต่อนโยบายการบริหารราชการเมืองพัทยาในด้านสังคม ที่เน้นการมีส่วนร่วมและการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับเมืองพัทยาสู่โลกยุคดิจิทัล “NEO pattaya ยุคใหม่สดใสห่วงใยกัน” และสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” ซึ่งโครงการนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมรูปแบบต่างๆมากมาย ที่เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน นักเรียน สถานประกอบการ และจิตอาสา ในการรณรงค์ และแก้ไขปัญหายาเสพติดในเมืองพัทยา ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การรณรงค์เพื่อป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง การคัดกรองสารเสพติดให้กับเยาวชนชุมชนและสถานประกอบการ การสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการป้องกันยาเสพติด การสร้างนวัตกรรม (Innovation) เพื่อปฏิบัติการเชิงรุกในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่เสี่ยงเมืองพัทยา โดยมีแนวคิดหลักเพื่อการพัฒนาเมืองพัทยาให้สมกับคำว่า พัทยามีความปลอดภัย เป็นเมืองที่สร้างความมั่นใจและอบอุ่นทุกครั้งที่มาเยือน

  โดยในวันนี้ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศอ.ปส.) เมืองพัทยา ได้จัดกิจกรรมประเมินสถานการณ์ยาเสพติดเมืองพัทยา(งานโต๊ะข่าวชุมชน) ครั้งที่ 6 ตามโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา ในพื้นที่โซนที่ 2 เมืองพัทยา ขึ้น ณ ที่ทำการชุมชนร้อยหลัง โดยมีชุมชนในพื้นที่ จำนวน 9 ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ ชุมชนหนองอ้อ ชุมชนซอย 5 ธันวา ชุมชนซอย 6 ยศศักดิ์ ชุมชนรุ่งเรือง ชุมชนร้อยหลัง ชุมชนเจริญสุขพัฒนา ชุมชนหนองใหญ่ล่าง ชุมชนพัทยาเหนือ ชุมชนเพนียดช้าง พร้อมผู้แทนจากสำนักงาน ปปส. ภาค 2 ผู้แทนจากอำเภอบางละมุง สถานีตำรวจบางละมุง สถานีตำรวจเมืองพัทยา เรือนจำเมืองพัทยา หน่วยงานความมั่นคงในเมืองพัทยา สถานประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยา องค์กรสมาคมชุมชนเมืองพัทยา สถานศึกษา และประชาชนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้คนในชุมชน สถานศึกษาและสถานประกอบการมีการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการเชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่เสี่ยงในเมืองพัทยา ด้วยการเสริมสร้างกระบวนการจิตอาสาทำความดีแก้ไขปัญหายาเสพติดในเมืองพัทยา พร้อมเดินหน้าบูรณาการกับโครงการอื่นๆ เพื่อให้เกิดการรณรงค์เกี่ยวกับการทำความดีให้เกิดเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150