• พิธีปิดการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ตาม “หลักสูตรนวดไทยและนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ” โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2)

  พิธีปิดการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ตาม “หลักสูตรนวดไทยและนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ” โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2)

  พิธีปิดการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ตาม “หลักสูตรนวดไทยและนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ” โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2)

  วันนี้ (31 ก.ค. 62) เวลา 13.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 4 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีปิด พร้อมให้โอวาทแก่ผู้จบการฝึกปฏิบัติภาคสนาม “หลักสูตรนวดไทยและนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ” ตามโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2) โดยมีนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้ฝึกปฏิบัติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธี ในการนี้เมืองพัทยา โดยรองนายกเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการรับมอบดอกไม้แทนคำขอบคุณจากผู้ฝึกปฏิบัติที่จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม สามารถสร้างอาชีพให้คนในชุมชนได้มีประสบการณ์และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

  ตามที่สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา ได้จัดโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ มีทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายแก่ตนเองครอบครัว ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน หลานประเภท อาทิเช่น อาหาร, ความสวยความงาม, งานเกษตร, งานซ่อมบำรุงรักษา, งานหัตถกรรมและประเภทสุขภาพและบริการรวม 20 หลักสูตร แบ่งเป็น 2 ครั้ง ดังนี้
  ครั้งที่ 1 ฝึกอบรมจำนวน 9 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการอบรม ทั้งสิ้น 305 คน ซึ่งได้ฝึกอบรมไปแล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 21 มีนาคม 2562
  ครั้งที่ 2 ฝึกอบรมจำนวน 11 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 375 คน ซึ่งได้ฝึกอบรมไปแล้วเมื่อวันที่ 11 – 27 มิถุนายน 2562 สำหรับการอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อ สุขภาพ 150 ชั่วโมง และนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน และกำหนดฝึกปฏิบัติภาคสนามให้บริการนวดไทย และนวดฝ่าเท้าฟรี! ให้กับประชาชน ตั้งแต่วันที่ 3- 31 กรกฎาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 4 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ซึ่งมีประชาชนและผู้ที่สนใจเข้ารับบริการฯ เป็นจำนวนมาก สามารถให้ผู้ฝึกฝึกปฏิบัติภาคสนาม สามารถเก็บชั่วโมงได้ตรงตามหลักสูตร โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลพนัสนิคมให้ใช้หลักสูตรพร้อมใบประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำไปขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเมืองพัทยา ในการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีอาชีพ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150