• กิจกรรมเสวนาภาคีเครือข่ายชุมชนเพื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติด (การสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด) ครั้งที่ 2

  กิจกรรมเสวนาภาคีเครือข่ายชุมชนเพื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติด (การสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด) ครั้งที่ 2

  กิจกรรมเสวนาภาคีเครือข่ายชุมชนเพื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติด (การสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด) ครั้งที่ 2

  วันนี้ (1 ส.ค. 62) เวลา 09.30 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเสวนาภาคีเครือข่ายชุมชนเพื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติด (การสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด) ครั้งที่ 2 ตามโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมือง นายสกน ผลลูกอินทร์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี คณะทำงานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง นายวิสิฐศักดิ์ วงษ์วรชาติ หัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ผู้แทนชุมชนจำนวน 9 ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ – ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีเปิดฯโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการชุมชนหนองอ้อ

  กิจกรรมเสวนาภาคีเครือข่ายชุมชนเพื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติด (การสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด) ครั้งที่ 2 ตามโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา ภายใต้แนวคิดที่ว่า “พัทยามีความปลอดภัย” เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและยั่งยืน เน้นกิจกรรมเชิงรุกในการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สังคม/ชุมชนเมืองพัทยาและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยจากยาเสพติด สามารถตอบสนองต่อนโยบายการบริหารราชการเมืองพัทยาในด้านสังคม ที่เน้นการมีส่วนร่วมและการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับเมืองพัทยาสู่โลกยุคดิจิทัล “NEO pattaya ยุคใหม่ สดใส ห่วงใยกัน” และสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” ซึ่งโครงการนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมรูปแบบต่างๆมากมาย ที่เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน นักเรียน สถานประกอบการ และจิตอาสา ในการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในเมืองพัทยา ซึ่งประกอบไปด้วยการรณรงค์เพื่อป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง การคัดกรองสารเสพติดให้กับเยาวชน ชุมชน และสถานประกอบการ การสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการป้องกันยาเสพติด การสร้างนวัตกรรม (Innovation) เพื่อปฏิบัติการเชิงรุกในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่เสี่ยง โดยมีแนวคิดหลักเพื่อการพัฒนาเมืองพัทยาให้สมกับคำว่า “พัทยามีความปลอดภัย” เป็นเมืองที่สร้างความมั่นใจและอบอุ่นทุกครั้งที่มาเยือน

  โดยในวันนี้ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศอ.ปส.) เมืองพัทยา ได้จัดกิจกรรมเวทีเสวนาภาคีเครือข่ายชุมชนเพื่อรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด (การสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด) ครั้งที่ 2 ตามโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา ในพื้นที่โซนที่ 2 เมืองพัทยา จำนวน 9 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนหนองอ้อ ชุมชนซอย 5 ธันวา ชุมชนซอย 6 ยศศักดิ์ ชุมชนรุ่งเรือง ชุมชนร้อยหลัง ชุมชนเจริญสุขพัฒนา ชุมชนหนองใหญ่ล่าง ชุมชนพัทยาเหนือ ชุมชนเพนียดช้าง พร้อมผู้แทนจากสถานีตำรวจเมืองพัทยา หน่วยงานความมั่นคงในเมืองพัทยา สถานประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยา องค์กรสมาคมชุมชนเมืองพัทยา สถานศึกษา และประชาชนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนาเรื่องความปลอดภัยจากยาเสพติดในเมืองพัทยา โดย ดร.ภูเดชา วิทยาธนะกุล พิธีกรและนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงชื่อดัง นายดิเรก นิหมัด ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างความปลอดภัยจากยาเสพติดในสถานศึกษา นางสาวฐิติรัตน์ กมลพลพัตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างความปลอดภัยจากยาเสพติดในสถานประกอบการ นายบุญมา ฝังรัก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างความปลอดภัยจากยาเสพติดในชุมชน นายสุรินทร์ ยิ้มใย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างความปลอดภัยจากยาเสพติดในพื้นที่เมืองพัทยา นายขจรศักดิ์ เอกอนงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างความปลอดภัยจากยาเสพติดภาค 2 และ พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างความปลอดภัยจากยาเสพติดเมืองพัทยา เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้คนในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการมีการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง มีการดำเนินการร่วมกันในทุกภาคส่วน เกิดการปฏิบัติการเชิงรุก บูรณาการกับโครงการอื่นๆเพื่อให้เกิดการรณรงค์เกี่ยวกับการทำความดีให้เกิดเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150