• การกำหนดค่าบริการบำบัดน้ำเสียและค่าปรับ

  การกำหนดค่าบริการบำบัดน้ำเสียและค่าปรับ

  การกำหนดค่าบริการบำบัดน้ำเสียและค่าปรับ
  เมืองพัทยากำหนดค่าบริการบำบัดน้ำเสียและค่าปรับ เพื่อให้การควบคุมและการให้บริการบำบัดน้ำเสียในเขตเมืองพัทยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีต่อเมืองพัทยา อาศัยความตามข้อ 5 ข้อ 8 ข้อ 23 ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 28 และข้อ 29 แห่งข้อบัญญัติเมืองพัทยาว่าด้วยเรื่องการควบคุมและการให้บริการบำบัดน้ำเสียในเขตเมืองพัทยา พ. ศ. 2545 กำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียและค่าปรับไว้ดังต่อไปนี้
  ข้อ 1 ผู้ใช้บริการที่ใช้น้ำประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างเดียว ให้คิดค่าบริการบำบัดน้ำเสียตามหลักฐานการใช้น้ำประปา หากมีการใช้น้ำจากแหล่งอื่นรวมกับน้ำประปา ให้นำหลักฐานการใช้น้ำจากแหล่งอื่นมารวมกับหลักฐานการใช้น้ำประปา เพื่อคิดค่าบริการบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน โดยผู้ใช้บริการที่มีการใช้น้ำจากแหล่งอื่นจะต้องเก็บหลักฐานการใช้น้ำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
  ข้อ 2 ให้เรียกเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียจากผู้ใช้บริการ ที่จัดส่งน้ำเสียซึ่งมีค่าความสกปรกในรูปบีโอดีไม่เกิน 1.000 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้
  ข้อ 3 ให้ยกเว้นค่าบริการบำบัดน้ำเสียแก่ผู้ใช้บริการที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษกลุ่มที่ 1 ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการบำบัดน้ำเสียตามประกาศเมืองพัทยา เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ให้บริการบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยาซึ่งมีปริมาณน้ำเสียรวมกันไม่เกิน 20 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน
  ข้อ 4 ให้ผู้ใช้บริการชำระค่าบริการบำบัดน้ำเสียตามอัตราในบัญชีท้ายประกาศนี้ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา และถ้าพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงิน ผู้ใช้บริการจะต้องเสียค่าปรับเป็นสี่เท่าของอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้
  ข้อ 5 ให้เรียกเก็บค่าบริการระบายน้ำทิ้งจากผู้ใช้บริการที่ระบายน้ำลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมในอัตราครึ่งหนึ่งของค่าบริการบำบัดน้ำเสียต่อลูกบาศก์เมตร ตามที่กำหนดไว้ในบัญชี

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150