• ร.ร.เมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล ) จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน “พัทธยานุกูลเกมส์”ส่งเสริมศักยภาพเยาวชนให้รักการออกกำลังกาย ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด

  ร.ร.เมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล ) จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน “พัทธยานุกูลเกมส์”ส่งเสริมศักยภาพเยาวชนให้รักการออกกำลังกาย ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด

  ร.ร.เมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล ) จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน “พัทธยานุกูลเกมส์”ส่งเสริมศักยภาพเยาวชนให้รักการออกกำลังกาย ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด

  วันนี้ (2 ส.ค.62)เวลา 08.30 น. นายบรรลือ กลุละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล ) โดยมีนางศิริพร รอดเปีย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมีนายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาและคณะ นางนงนุช รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียน นักกีฬา และสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยและนโยบายของเมืองพัทยาในอันที่จะส่งเสริมศักยภาพเยาวชนของชาติให้มีนิสัยรักการกีฬา มีสุขภาพที่ดี ไม่มั่วสุมยาเสพติด

  การแข่งขันกีฬาภายใน“พัทธยานุกูลเกมส์” ร.ร.เมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล ) เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญและมีค่ามากที่สุดของชาติ ซึ่งมีพลังกาย พลังสติปัญญา พลังความคิดที่จะเติบโตพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล )จึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ระดับอนุบาล-ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2,218 คน แบ่งเป็น 7 สี คือ สีเหลือง สีชมพู สีเขียว สีแดง สีฟ้า สีแสด และสีม่วง โดยทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 จนถึงวันนี้ แบ่งประเภทกีฬาและเกมส์การแข่งขัน เป็น 10 ประเภท ได้แก่ วิ่งอุ้มลูกบอล วิ่งเก็บของ เตะบอลเข้าประตู ชักเย่อ วิ่งเปรี้ยว แฮนด์บอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตบอล และกรีฑา โดยในภาคเช้าเป็นการแข่งขันกรีฑาระดับอนุบาล -ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และแข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศในภาคบ่าย ซึ่งได้รับการสนับสนุนอาหารน้ำดื่มจากครู ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครอง และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับประสบการณ์ที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่สนใจยาเสพติดอบายมุขต่างๆ ก่อให้เกิดความสามัคคี กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ทางด้านกีฬา มีน้ำใจเป็นนักกีฬา อันจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150