• เมืองพัทยา หนุนเยาวชนร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมพร้อมเยาวชนเป็นกำลังสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต

  เมืองพัทยา หนุนเยาวชนร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมพร้อมเยาวชนเป็นกำลังสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต

  เมืองพัทยา หนุนเยาวชนร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมพร้อมเยาวชนเป็นกำลังสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต

  วันนี้ (5 ส.ค.62) เวลา 09.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ภายใต้โครงการกล้วยไม้ป่า ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 80 คน โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ครูผู้ฝึกสอน และนักเรียน ที่เดินทางมารับโอวาท ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนก่อนออกเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันฯในครั้งนี้

  เมืองพัทยาในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งรับผิดชอบจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาจำนวน ๑๑ โรงเรียน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถ ศักยภาพด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเมืองพัทยาจึงได้จัดโครงการกล้วยไม้ป่า กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ตัวแทนนักเรียนของเมืองพัทยาเข้าร่วมโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพอย่างหลากหลาย ทั้งด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ตลอดจนกิจกรรมสร้างสรรค์อื่น ๆ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มประสิทธิภาพทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

  โดยเมืองพัทยาได้ส่งตัวแทนนักเรียนจาก 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนเมืองพัทยา 3,7,8,9,11 ที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ภายใต้โครงการกล้วยไม้ป่า ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 80 คน ดังนี้
  1.การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
  2.การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 6 กิจกรรม

  • คัดลายมือ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
  • แดนเซอร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
  • งานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 -4
  • งานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
  • ร้อยมาลัย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
  • การแสดงจินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

  ทั้งนี้เพื่อสร้างสรรค์นักเรียนให้มีความรู้ความสามารถที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน เพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นกำลังสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต และเพิ่มพูนทักษะในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150