• ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

  ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

  เมื่อวันที่ (5 ส.ค. 62) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมด้วย พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ นายชาคร กัญจนวัตตะ รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง 4 ท่าน เข้าร่วมการประชุมสภาเมืองพัทยา โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการเมืองพัทยา นำโดยนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายวัฒนา จันทนวรานนท์ ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่เมืองพัทยาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาตามระเบียบวาระและญัตติต่างๆ โดยมีนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา ทำหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา

  ตามที่ได้มีประกาศสภาเมืองพัทยา ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2562 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารราชการของเมืองพัทยา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และข้อ 15 แห่งข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ.2543 จึงจัดให้มีการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ขึ้น โดยมีระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ เรื่อง ประธานแจ้งรับรองรายงานการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยสอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยสอง ประจำปี พ.ศ. 2562 และได้มีการเสนอญัตติต่างๆดังนี้

  • ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบเพื่อตราข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ…. เพื่อให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบำบัดน้ำเสียในอาคารมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน จึงควรต้องตราข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ…โดยเห็นควรให้ร่างข้อบัญญัติเมืองพัทยาขึ้นเพื่อบังคับใช้ ซึ่งในที่ประชุมได้ถอนญัตติขอรับตราข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ….โดยปรับข้อความในร่างข้อบัญญัติให้เหมาะสม สมบูรณ์ เรียบร้อย เพื่อพิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
  • ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ….. ด้วยสำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ…..ให้กลุ่มกฎหมายพิจารณา โดยกลุ่มกฎหมายได้นำร่างฉบับดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อหารือและพิจารณาข้อกฎหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย ข้อบัญญัติระเบียบ และประกาศเมืองพัทยา ซึ่งคณะกรรมการทั้งสองคณะมีมติเอกฉันท์ผ่านร่างข้อข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ…..เพื่อให้มีควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวให้เหมาะสมกับสภาพการใช้พื้นที่ของชุมชนและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดือดร้อนรำคาญจากสุนัขและแมว เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น หรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัขและแมว โดยให้พื้นที่ในเขตอำนาจของเมืองพัทยาเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว และให้พื้นที่สาธารณะ ทางบนถนนพัทยาเหนือตั้งแต่ถนนสุขุมวิทถึงบริเวณวงเวียนปลาโลมาและพื้นที่ๆนายกเมืองพัทยาประกาศกำหนดเป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวโดยเด็ดขาด ซึ่งกำหนดพื้นที่เขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวดังนี้
   1.ในเขตเมืองพัทยา เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข ไม่เกินจำนวน 2 ตัว ต่อหนึ่งครัวเรือนที่มีขนาดพื้นที่ 18 ตารางวา
   2.ในเขตเมืองพัทยา เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยแมว ไม่เกินจำนวน 3 ตัว ต่อหนึ่งครัวเรือนที่มีขนาดพื้นที่ 18 ตารางวา
   กรณีที่ต้องการเลี้ยงเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ที่เมืองพัทยากำหนด ทั้งนี้ไม่ใช้บังคับต่อจำนวนสุนัขและแมวที่เลี้ยงไว้ก่อนข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ ซึ่งเจ้าของที่เลี้ยงสุนัขและแมวไว้เกินกว่าที่กำหนด ต้องดำเนินการตามมาตรการในเรื่องการขึ้นทะเบียนที่กำหนดให้ถูกต้อง และจัดการทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบัญญัติ ทั้งนี้การให้พื้นที่ในเมืองพัทยาทั้งหมดเป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวต้องอยู่ภายใต้มาตรการดังนี้
   การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
   1.ให้เจ้าของสุนัขและแมวต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวทุกตัวที่อยู่ในครอบครองต่อเมืองพัทยาภายใน 365 วัน นับแต่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ และรับบัตรประจำตัวสุนัขและแมว หรือสัญลักษณ์หรือวิธีการอื่นใดตามแบบที่เมืองพัทยากำหนด
   2.หากเจ้าของสุนัขและแมวต้องการมอบ สละการครอบครองหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิการเป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอื่น ต้องแจ้งต่อเมืองพัทยาภายใน 30 วัน
   3.ในกรณีที่มีสุนัขและแมวเกิดใหม่ ให้เจ้าของดำเนินการขึ้นทะเบียนภายใน 120 วัน โดยสุนัขและแมวต้องได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
   4.กรณีที่เจ้าของนำสุนัขและแมวที่อยู่ในครอบครองย้ายออกนอกเขตเมืองพัทยาโดยถาวร หรือสุนัขและแมวที่อยู่ในครอบครองตาย จะต้องดำเนินการแจ้งให้เมืองพัทยาทราบภายใน 30 วัน
   การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
  1. เจ้าของสุนัขและแมวต้องจัดการให้สุนัขและแมวทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีนจากนายสัตวแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากนายสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อสุนัขและแมวนั้นมีอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 เดือนและได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามระยะเวลาที่กำหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน
  2. หากเจ้าของสุนัขและแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว่าสุนัขและแมวในครอบครองมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้กักสุนัขและแมวไว้และแจ้งต่อเมืองพัทยาภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค
  3. ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตามประกาศเขตกำหนดโรคระบาดชั่วคราว ให้เจ้าของสุนัขและแมวทำการควบคุมสุนัขและแมวไว้ ณ สถานที่เลี้ยงจนกว่าจะสิ้นระยะเวลาตามประกาศ
   ส่วนการควบคุมด้านสุขลักษณะสถานที่เลี้ยง ให้เจ้าของสุนัขและแมวดำเนินการจัดสถานที่เลี้ยงสุนัขและแมวให้เหมาะสม สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ ควบคุมดูแลสุนัขและแมวไม่ให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ หรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง ส่วนการควบคุมเมื่อนำสุนัขและแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ ให้เจ้าของสุนัขและแมวพกบัตรหรือติดเครื่องหมายประจำตัวสุนัขและแมว และต้องมีการควบคุมดูแลไม่ให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น รวมทั้งต้องจัดการมูลสัตว์หรือของเสียอันเกิดจากสุนัขและแมวในสถานที่ หรือทางสาธารณะ หรือสถานที่อื่นใดให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที ทั้งนี้หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
  • ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยสำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ส่วนสุขาภิบาลอนามัย ฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์ ขอโอนเงินจัดทำโครงการปรับปรุงห้องน้ำตลาดใหม่นาเกลือ รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ ซึ่งในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าทำโครงการปรับปรุงห้องน้ำตลาดใหม่นาเกลือ ต่อไป
  • สำหรับ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติให้จ่ายเงินสะสม เพื่อก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยบุณย์กัญจนา ซอย 3, ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อปรับปรุงทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะถนนพัทยากลาง และญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหมู่บ้านไทยทอง 1 ในที่ประชุมมีมติให้ถอนทั้ง 3 ญัตติดังกล่าว เพื่อนำเข้าที่ประชุมสภาเมืองพัทยาพิจารณาต่อไป
  • ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งค่าจัดซื้อรถยนต์ 6 ล้อใหญ่ เนื่องจาก ส่วนจราจรและขนส่ง สำนักการช่าง ได้รับอนุมัติงบประมาณ พ.ศ.2562 ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อใหญ่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณสมบัติให้ถูกต้องเหมาะสม โปร่งใส สอดคล้องกับการผลิตที่เป็นปัจจุบัน และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม จึงได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 จากเดิมเป็นจัดซื้อรถยนต์ 6 ล้อใหญ่ 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ เครื่องยนต์ 4 จังหวะ 16 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ 4 สูบ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 2,600 แรงม้า เกียร์ธรรมดา 6 เกียร์ แบตเตอร์รี 12 โวลต์/70 แอมป์ จำนวน 2 ลูก พร้อมหลังคาและลิฟท์ 1 ตัน โดยขอปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เครื่องยนต์ 4 จังหวะ 16 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ 4 สูบ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า เกียร์ธรรมดา 6 เกียร์ แบตเตอร์รี 12 โวลต์/70 แอมป์ จำนวน 2 ลูกหลังคาเหล็ก พร้อมช่องระบายอากาศ พร้อมอุปกรณ์ชุดยกน้ำหนักไม่น้อยกว่า 500 กรัม ทั้งนี้เพื่อการทำงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งค่าจัดซื้อรถยนต์ 6 ล้อใหญ่
  • ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขออนุมัติกันเงิน ไว้เบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยสำนักการช่าง ส่วนผังเมือง มีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดทำโครงการสำรวจและออกแบบ เพื่อดำเนินโครงการเวนคืนและก่อสร้างถนน คือ ถนนสาย ข5 (ถนนพัทยา สาย 3 ช่วง2) และถนนสาย ข 4 (ซอยนาเกลือ 13) ตามถนนโครงการผังเมืองรวม เมืองพัทยา เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ถนน แก้ไขปัญหาการจราจร และน้ำท่วม และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขออนุมัติกันเงิน ไว้เบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อดำเนินการต่อไป
  • ญัตติ เรื่อง อนุมัติใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ของเมืองพัทยาเพื่อใช้ในการดำเนินงานจัดจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการ การบริหารจัดการ และการดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ของเมืองพัทยา ดังกล่าว
  • ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติสภาเมืองพัทยาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อใช้จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ และขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ พร้อมชุดรับภาพชนิดไร้สายด้วยระบบดิจิตอล สำหรับให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ซึ่งในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อใช้จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ และขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้ปิดการประชุมในเวลา 13.15 น.
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150