• ศาลรัฐธรรมนูญสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก

  ศาลรัฐธรรมนูญสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก

  วันนี้ (6 ส.ค.62)เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบูรณาการสานเครือข่ายศาลรัฐธรรมนูญสู่ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 ในหัวข้อ ศาลรัฐธรรมนูญของประชาชน เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งมีนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ดร.ปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ คณาจารย์และนักศึกษาจากจังหวัดภาคตะวันออก 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยองและจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี พัทยา

  สำหรับการจัดโครงการบูรณาการสานเครือข่ายศาลรัฐธรรมนูญสู่ประชาชน ประจำปี พ. ศ. 2562 ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญ ตลอดจนสิทธิของประชาชนในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 แก่ประชาชนระดับชุมชนในพื้นที่ต่างๆได้รับทราบ มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับหน่วยงานศาล และกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ก่อให้เกิดความร่วมมือและเป็นเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตรของศาลรัฐธรรมนูญ ในการบูรณาการเชิงรุกให้ความรู้แก่ประชาชนทุกพื้นที่ ตลอดจนเป็นการพัฒนาช่องทางการรับรู้และเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชน โดยได้รับเกียรติจากดร. ปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ บรรยายพิเศษเรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใต้หลักนิติธรรม” และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ บรรยายเรื่อง “สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ การใช้สิทธิทางศาลรัฐธรรมนูญ หน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ” หลังจากนั้นได้จัดเวทีการเสวนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง “สิทธิของประชาชนในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมายเป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมนิทรรศการและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งถือเป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือและให้คำแนะนำด้านกฎหมายกับประชาชนอีกด้วย

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150