• 8 ส.ค. นี้ งานทะเบียนราษฎร เมืองพัทยา ปิดให้บริการชั่วคราว (ยกเว้นการแจ้งตาย) เพื่อติดตั้งระบบใหม่

  8 ส.ค. นี้ งานทะเบียนราษฎร เมืองพัทยา ปิดให้บริการชั่วคราว (ยกเว้นการแจ้งตาย) เพื่อติดตั้งระบบใหม่

  8 ส.ค. นี้ งานทะเบียนราษฎร เมืองพัทยา ปิดให้บริการชั่วคราว (ยกเว้นการแจ้งตาย) เพื่อติดตั้งระบบใหม่

  ด้วยกรมการปกครอง ได้ดำเนินการเช่าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามโครงการจัดทำระบบการให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนกับบริษัทคอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อทดแทนระบบเดิมที่สิ้นสุดสัญญาไปแล้ว โดยกำหนดให้ผู้ให้เช่าทำการขนส่งและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่เช่าตามสัญญาให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลา 150 วัน นับแต่วันที่คู่สัญญาได้ลงนามในสัญญา

  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามโครงการจัดทำระบบการให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักปลัดเมืองพัทยา ฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน ส่วนงานทะเบียนราษฎร เมืองพัทยา จะปิดให้บริการชั่วคราวสำหรับการแจ้งเกิด การแจ้งย้ายที่อยู่ (ย้ายปลายทางและภายในเขต) การออกใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่ การกำหนดบ้านเลขที่ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการเกี่ยวกับบ้าน การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร การคัดและรับรองเอกสารทะเบียนราษฎร การขอเพิ่มชื่อ ยกเว้นการแจ้งตายเปิดให้บริการเหมือนเดิม ในวันที่พฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เมืองพัทยาต้องขออภัยในความสะดวก มา ณ โอกาสนี้

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150