• เมืองพัทยาพร้อมใจ รวมพลังปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

  เมืองพัทยาพร้อมใจ รวมพลังปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

  เมืองพัทยาพร้อมใจ รวมพลังปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

  วันนี้ (ศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะ 35 ไร่ ซอยชัยพฤกษ์ 2 นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 พร้อมนำกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมี นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา นายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานเมืองพัทยา พนักงานจ้างเมืองพัทยา จิตอาสาและอาสาสมัครทุกแขนง เข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน และพร้อมใจร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 200 ต้น ซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้มงคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็น ดอกไม้ประจำชาติไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

  จากสภาพปัจจุบันที่โลกเผชิญปัญหาภาวะโลกร้อน ที่ชั้นบรรยากาศตั้งแต่ผิวโลกขึ้นไปมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะสภาพของภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ ฝน ลม เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทำให้ระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะกิจกรรมที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก อันได้แก่ ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซค์ ฯลฯ ถูกปล่อยให้มาสู่ชั้นบรรยากาศห่อหุ้มผิวโลกมากขึ้น กั้นการสะท้อนกลับของรังสีอินฟาเรด ส่งผลให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น 1.5 – 6 องศาเซลเซียส การปลดล่อยสารเคมีบางชนิด ทำให้ชั้นโอโซนในบรรยากาศเกิดซ่องโหว่และเบาบางลง รังสีจากดวงอาทิตย์สามารถส่องผ่านเข้ามายังโลกมากขึ้น ทำให้เกิดอันตรายอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ภาวะเช่นนี้เรียกว่าภาวะเรือนกระจก ดังนั้นเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนและลดการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจกให้ออกสู่บรรยากาศให้น้อยที่สุด ในปี 2556 เมืองพัทยาได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงและสมัครเข้าร่วมโครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 85 พรรษา ร่วมกับสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ต่อมาในปีงบประมาณ 2558 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยร่วมกับ EU คัดเลือกเมืองพัทยาให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ตามโครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ 1 ใน 15 แห่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งแนวนโยบายขอสันนิบาตแห่งประเทศไทยต้องการที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่องทั้ง 15 แห่ง ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองแห่งต้นไม้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองไร้มลพิษ ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองพิชิตพลังงาน และยุทธศาสตร์ที่ 4 เมืองแห่งการบริโภคยั่งยืน ประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดทำแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง” ประชารัฐ” โดยใช้หลักการ 3Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ มุ่งลดปริมาณมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ โดยการลดคัดแยกและจัดการขยะตั้งแต่ตันทาง ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เห็นว่าแนวทางดังกล่าวเป็นประโยชน์และเป็นวิธีการที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาขยะ จึงได้กำหนดนโยบายดำเนินการขอความร่วมมือข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน รวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่ง ร่วมมือกันจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน โดยใช้หลักการดังกล่าวข้างต้น

  ดังนั้นสำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา จึงได้จัดทำโครงการเมืองพัทยามุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ประจำปี 2562 โดยมุ่งหวังที่จะให้หน่วยงานราชการด่างๆ ในเมืองพัทยา สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก สร้างความร่วมมือวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอย การลดการใช้ถุงพลาสติก ไม่ใช้ภาชนะบรรจุอาหาร และพัฒนาพื้นฟูทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยา จึงได้จัดกิจกรรมการปลูกตันไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องโนโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสวนสาธารณะเมืองพัทยา ซึ่งในวันนี้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานเมืองพัทยา พนักงานจ้างเมืองพัทยา จิตอาสาและอาสาสมัครทุกแขนง พร้อมใจร่วมกันปลูกต้นไม้ ต้นราชพฤกษ์ จำนวน 200 ต้น ซึ่งเป็นต้นไม้มงคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็น ดอกไม้ประจำชาติไทย อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150