• ร.ร.สังกัดเมืองพัทยาคว้าเหรียญทอง!! การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ภายใต้โครงการกล้วยไม้ป่า ประจำปีการศึกษา 2562

  ร.ร.สังกัดเมืองพัทยาคว้าเหรียญทอง!! การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ภายใต้โครงการกล้วยไม้ป่า ประจำปีการศึกษา 2562

  ร.ร.สังกัดเมืองพัทยาคว้าเหรียญทอง!! การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ภายใต้โครงการกล้วยไม้ป่า ประจำปีการศึกษา 2562

  วันนี้ (19 ส.ค. 62) เวลา 13.30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวให้โอวาท พร้อมแสดงความยินดีในโอกาสที่นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ภายใต้โครงการกล้วยไม้ป่า ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 7 – 10 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจแก่นักเรียนที่คว้ารางวัลในการแข่งขันฯ ครั้งนี้

  เมืองพัทยาในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาจำนวน 11 โรงเรียน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานส่งเสริมผู้เรียน ที่มีความสามารถศักยภาพด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีครูคอยอำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำให้ผู้เรียนทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองในอนาคต โดยนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 11 แห่ง และเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา ทุกฝ่ายได้ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้ครูและนักเรียน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นประจำปี 2562 “Opportunity Learning” ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2562 โดยโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
  โครงการแข่งขันเด็กเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ได้รับรางวัลดังนี้

  • รางวัลเหรียญทองภาษาอังกฤษ เด็กชายอธิชนัน บางกระ ชั้น ป.5 จากโรงเรียนเมืองพัทยา 8
  • รางวัลเหรียญทองภาษาอังกฤษ เด็กหญิงอรุณี มาลินิน ชั้น ม.2 จากโรงเรียนเมืองพัทยา 11
  • รางวัลเหรียญเงินภาษาอังกฤษ นายภูวิศ อินทวงศ์ ชั้น ม.5 จาก โรงเรียนเมืองพัทยา 11

  โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ได้รับรางวัล ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศงานประดิษฐ์ร้อยมาลัยสองชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
   เด็กหญิงพะยอม ทักท้วง,เด็กหญิงดวงมณี พูลพรต, เด็กหญิงปริฉัตร ปั้นแก้ว จากโรงเรียนเมืองพัทยา 7
  • รางวัลเหรียญทองคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
   เด็กหญิงวาสนา บุญฤทธิ์ โรงเรียนเมืองพัทยา 8
  • รางวัลชนะเลิศร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับชั้นประถมศึกษา
   เด็กหญิงภัคจิราพร ดอนราษลี เด็กหญิงธิฆัมพร ปลูกอ้อม เด็กหญิงอัณณ์ศยาภรณ์ บุทธิจักร์ เด็กหญิงธนัทอร ริ้วเบญจรงค์ เด็กหญิงสุภัสรา อ้อยทอง เด็กหญิงพิมพ์ธาดา เทียมทอง เด็กหญิงชวิษา ทองคำ เด็กหญิงวานวีต้า กุมาร เด็กหญิงวรรณษา เทศา จากโรงเรียนเมืองพัทยา 3
  • รางวัลรองชนะเลิศ งานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
   เด็กหญิงฑิฆัมพร ป้องศรี,เด็กหญิงพฤกษา พรมมาจันทร์ดา,เด็กหญิงสโรชินี คุ้มบัว จากโรงเรียนเมืองพัทยา 7
  • รางวัลรองชมเชย ลำดับ 2 งานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
   เด็กหญิงจิราพร บัวยืน,เด็กหญิงนิรมล ปานยิ้ม,เด็กหญิงสุชานันท์ บุญพิทศ จากโรงเรียนเมืองพัทยา 7
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150