• เมืองพัทยาจัดประชุมให้ความรู้และติดตามประเมินผลอาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติดและบุหรี่

  เมืองพัทยาจัดประชุมให้ความรู้และติดตามประเมินผลอาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติดและบุหรี่

  เมืองพัทยาจัดประชุมให้ความรู้และติดตามประเมินผลอาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติดและบุหรี่

  วันนี้ (20 ส.ค.62) เวลา 09.30 น.นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมให้ความรู้และติดตามประเมินผลอาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติดและบุหรี่ โดยมีนางสุภาพรณ์ เชิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข​ เมืองพัทยา​ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองพัทยา พร้อมด้วย ร.ต.อ.หญิงกัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค รักษาการหัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค นางวิไลวรรณ  ผู้เลื่องลือ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด อาสาสมัครสาธารณสุขกว่า 70  คน เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาโดยฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ได้ดำเนินการตาม​ “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยทำงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดกับประชาชนในระดับพื้นที่มากที่สุด ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติดเรื่องการให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการเลิกบุหรี่แก่อาสาสมัครสาธารณสุขหรือตัวแทนจากชุมชนในพื้นที่เขตเมืองพัทยา​ เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2562 จำนวน 70 คน เพื่อสร้างความร่วมมือในการค้นหาคัดกรอง เชิญชวนผู้สูบบุหรี่ในชุมชนเข้าสู่กระบวนการคลินิกอดบุหรี่ให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้เป็นผลสำเร็จ และป้องกันการกลับไปสูบบุหรี่ซ้ำควบคู่ไปกับกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสมุ่งให้ข้อมูลที่เกิดการเปลี่ยนแปลง​ “ ทัศนคติและลงมือสร้างพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง” ขับเคลื่อนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของผลกระทบและความสูญเสียจากการสูบบุหรี่ ทั้งทางตรงและทางอ้อม นำไปสู่การเลิกสูบบุหรี่และการลงมือปฏิบัติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดี พร้อมทำกิจกรรมสำคัญอันถือเป็นคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศลร่วมกัน 

  ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือร่วมใจจากอาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติดในการเลิกบุหรี่เป็นอย่างดี ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี่ทั้งสิ้น 148 คน ในการนี้เมืองพัทยาจึงได้ทำการมอบใบประกาศนียบัตรแก่บุคคลต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพด้านการเลิกสูบบุหรี่ที่เข้าร่วมโครงการและสามารถลดละเลิกบุหรี่ได้จำนวน 4 คน และอาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติดในการเลิกบุหรี่จำนวน 70 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคคลดังกล่าวในการเป็นต้นแบบที่ดีต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150