• พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาลสังกัดเมืองพัทยา ประจำปี 2562

  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาลสังกัดเมืองพัทยา ประจำปี 2562

  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาลสังกัดเมืองพัทยา ประจำปี 2562

  วันนี้ (20 ส.ค.62) เวลา 09.30 น. นายบรรลือ กลุละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาลสังกัดเมืองพัทยา ประจำปี 2562 โดยมีนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา แขกผู้มีเกียรติ ครูอาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียน นักกีฬา และสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีฯเป็นจำนวนมาก ณ อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา

  การแข่งขันกีฬาอนุบาลสังกัดเมืองพัทยา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนในระดับอนุบาลมีนิสัยรักการออกกำลังกาย เสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของเด็กที่จะเข้าสู่วัยเรียนในอนาคต ส่งเสริมการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยซึ่งมีนักกีฬาจากสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยาเข้าร่วมการแข่งขันฯทั้งสิ้น 12 แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียนเมืองพัทยา 1-10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ และศูนย์พัฒนาเด็กวัดชัยมงคล โดยแบ่งประเภทการแข่งขัน 6 ชนิดกีฬาดังนี้
  1.วิ่ง 50 เมตร ชาย / หญิง
  2.วิ่งผลัด 4 x 20 เมตร ชาย / หญิง
  3.วิ่งเก็บของ ทีมผสม (ชาย 4 คน หญิง 4 คน)
  4.กระโดดไกล ทีม 5 คนชาย / หญิง
  5.โยนบอลลงห่วง ทีมผสม (ซาย 5 คนหญิง 5 คน)
  6.ยิงจุดโทษฟุตบอลทีม 5 คน ชาย

  ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาฯ จะเป็นการปูพื้นฐานให้เด็กในระดับรู้จักความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถนำประสบการณ์จากการแข่งขันในวันนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150