• ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562

  ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562

  ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562

  เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 62 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมด้วย พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ นายชาคร กัญจนวัตตะ รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เข้าร่วมการประชุมสภาเมืองพัทยา โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการเมืองพัทยา นำโดยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมนายรณกิจ เอกะสิงห์ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯโดยพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันพิจารณาตามระเบียบวาระและญัตติต่างๆ โดยมีนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา ทำหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาจัดการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วาระที่ 2 และวาระที่ 3)และญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วาระที่ 2 และวาระที่ 3) และในญัตติ เรื่องขอรับอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานทางเดินหาดเทียนเกาะล้าน โดยทั้ง 3 ญัตตินี้ มติในที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์และให้เจ้าหน้าที่นำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

  และในเวลาต่อมา พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา ได้สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการเตาเผาขยะบนเกาะล้าน ได้ดำเนินการอย่างไรแล้ว ทั้งนี้ นายณัฐพล ธีรวุฒิวรเวทย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน ได้ชี้แจงว่าขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการนำเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และเมื่อได้รับการเห็นชอบแล้วเมืองพัทยาจะนำมาทำ TOR เพื่อเปิดประมูลหาผู้รับจ้างในการดำเนินการก่อสร้างต่อไป และปิดประชุมในเวลา 15.30 น.

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150