• 27 ส.ค.นี้..ขอเชิญชาวบางละมุงร่วมแสดงความคิดเห็น การออกแบบเบื้องต้นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟช่วงหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชาและโครงการรถไฟทางคู่ช่วงศรีราชา-มาบตาพุด ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการ อ.บางละมุง

  27 ส.ค.นี้..ขอเชิญชาวบางละมุงร่วมแสดงความคิดเห็น การออกแบบเบื้องต้นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟช่วงหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชาและโครงการรถไฟทางคู่ช่วงศรีราชา-มาบตาพุด ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการ อ.บางละมุง

  27 ส.ค.นี้..ขอเชิญชาวบางละมุงร่วมแสดงความคิดเห็น การออกแบบเบื้องต้นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟช่วงหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชาและโครงการรถไฟทางคู่ช่วงศรีราชา-มาบตาพุด ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการ อ.บางละมุง

  ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา เพื่อดำเนินงานศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชาและโครงการรถไฟทางคู่ช่วงศรีราชา-มาบตาพุด นั้น ในการดำเนินงานดังกล่าวต้องมีการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้กำหนดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการออกแบบเบื้องต้น เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบเบื้องต้นของโครงการทางด้านวิศวกรรม อาทิ ทางลอด ทางข้าม รูปแบบทางรถไฟ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สำหรับนำไปประกอบการออกแบบเบื้องต้น ตลอดจนแนวทางการแก้ไขประเด็นข้อพิสูจน์กังวลต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการมีความครบถ้วนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี

  จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวบางละมุงทุกท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมกับการดำเนินงานโครงการการรถไฟ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายธนัยชนก แววโกสินทร์ ผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2 375 5422 ต่อ 128 หรือ 087 5098320

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150