• เมืองพัทยาพร้อมแล้ว!..เปิดพื้นที่เว็บไซต์ https://www.pattayacityevents.com ให้ทุกภาคส่วน ปชส.กิจกรรม เพิ่มการรับรู้ข่าวสารของประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง

  เมืองพัทยาพร้อมแล้ว!..เปิดพื้นที่เว็บไซต์ https://www.pattayacityevents.com ให้ทุกภาคส่วน ปชส.กิจกรรม เพิ่มการรับรู้ข่าวสารของประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง

  เมืองพัทยาพร้อมแล้ว!..เปิดพื้นที่เว็บไซต์ https://www.pattayacityevents.com ให้ทุกภาคส่วน ปชส.กิจกรรม เพิ่มการรับรู้ข่าวสารของประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง

  ตามที่เมืองพัทยาได้จัดทำโครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยา เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ผลการดำเนินงานผ่านช่องทางต่างๆไปสู่สาธารณชน ซึ่งจะช่วยทำให้องค์กรกับกลุ่มประชาชน นักท่องเที่ยว เกิดความเข้าใจ ส่งผลให้มีความรู้สึกที่ดี เกิดความเชื่อถือ ให้การสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์กร ทำให้องค์กรสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย โดยสื่อที่ใช้ในการนำเสนอจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยสร้างภาพลักษณ์ได้เป็นอย่างดี ทั้งยังช่วยเป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่ข่าวสารภารกิจของเมืองพัทยาให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

  ทั้งนี้ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองพัทยา ได้เผยแพร่ข่าวารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 6 ช่องทาง คือ Facebook Instagram Twitter Youtube Line และWeibo โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและให้ครอบคลุมกับการนำเสนอบทบาทภารกิจของเมืองพัทยาในทุกด้าน เพื่อเข้าถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เมืองพัทยาครอบคลุมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน จึงได้จัดสร้างเว็บไซต์ https://www.pattayacityevents.com ให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าใช้ในเว็บไซต์ดังกล่าว พร้อมนำข้อมูลข่าวสาร ภาพกิจกรรม เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานกรอกในแบบฟอร์มที่ปรากฏบนหน้าจอ ซึ่งข้อมูลที่ส่งมานั้นจะผ่านการพิจารณาก่อนนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับรู้ข่าวสารต่อไป

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3131

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150