• พิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ป้องกัน และอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

  พิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ป้องกัน และอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

  พิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ป้องกัน และอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

  วันนี้ (26 ส.ค.62) เวลา 08.30 นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน และอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ภายใต้โครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา โดยมีนายวิสิฐศักดิ์ วงศ์วรชาติ หัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด รักษาการหัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองพัทยา 3จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม

  ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในทรัพย์สิน ทั้งยังกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดยังไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ปัญหาดังกล่าวจึงยังคงอยู่และสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้เมืองพัทยาได้ตระหนักถึงและกำหนดให้เป็นวาระสำคัญในนโยบายการบริหารราชการ ที่จะต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ทั้งยังได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ตอบสนองต่อนโยบายการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่เมืองพัทยา โดยปรับจากกระบวนการและรูปแบบการจัดการเชิงรับสู่ปฏิบัติการเชิงรุก เพื่อหยุดการแพร่ระบาดให้หายไปจากสังคม ในการนี้ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา จึงได้จัดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเมืองพัทยา จำนวน 11 แห่ง โดยกำหนดให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัย รวมถึงแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆในพื้นที่ ทั้งนี้ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย เป็นปัญหาต่อสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้มีแกนนำนักเรียนในการต่อต้านยาเสพติดภายในสถานศึกษาอีกด้วย

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150