• กระทรวงมหาดไทยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นเอกสารหรือหลักฐานของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่มีลักษณะอาคารฝ่าฝืนตามข้อกำหนดกฎหมาย ให้ยื่นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตั้งแต่บัดนี้-9 ก.ย.2562

  กระทรวงมหาดไทยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นเอกสารหรือหลักฐานของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่มีลักษณะอาคารฝ่าฝืนตามข้อกำหนดกฎหมาย ให้ยื่นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตั้งแต่บัดนี้-9 ก.ย.2562

  กระทรวงมหาดไทยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นเอกสารหรือหลักฐานของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่มีลักษณะอาคารฝ่าฝืนตามข้อกำหนดกฎหมาย ให้ยื่นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตั้งแต่บัดนี้-9 ก.ย.2562

  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการยื่นเอกสารหรือหลักฐานของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งมีอาคารที่มีลักษณะตามข้อ 2 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2562 เรื่องมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทั้งนี้อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 คือ อาคารที่ฝ่าฝืนตามข้อกำหนดกฎหมายมี 5 กรณี ดังนี้
  1 ฝ่าฝืนประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 15 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
  2 ฝ่าฝืนใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ได้กำหนดไว้ในผังเมืองรวมหรือปฏิบัติการใดๆ ซึ่งขัดกับข้อกำหนดของผังเมืองรวมตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

  1. ฝ่าฝืนดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือไมได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
  2. ฝ่าฝืนใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้โดยไม่ได้ใบรับรองการดัดแปลงอาคารตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
  3. ฝ่าฝืนเปลี่ยนการใช้อาคารโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่ได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535)
   ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2562 เรื่องมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภทลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศไว้ดังนี้
   ข้อ 1 ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งมีอาคารที่มีลักษณะตามข้อ 2 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2562 เรื่องมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562 ยื่นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ที่อาคารนั้นตั้งอยู่ว่ามีการฝ่าฝืนข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ 2 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว พร้อมเอกสารหรือหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อแสดงได้ว่าเป็นอาคารที่มีลักษณะตามข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 ซึ่งใช้อาคารประกอบธุรกิจโรงแรมอยู่ก่อนวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 กันยายน 2562 ดังต่อไปนี้
   (1) สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารหรือสำเนาใบรับรองการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร
   (2) สำเนาแสดงความเป็นเจ้าของอาคารหรือสถานที่ที่อาคารนั้นตั้งอยู่
   (3) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
   (4) หลักฐานการเสียภาษีห้องพักให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   (5) หลักฐานการเสียภาษีให้แก่สรรพากร
   (6) หลักฐานการได้รับอนุญาตให้ใช้ไฟฟ้า ประปา
   (7) หลักฐานการขอออกทะเบียนราษฎร์
   (8) สำเนาสัญญาซื้อขายที่ดิน อาคาร ที่จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
   (9) หลักฐานการลงโฆษณาทางเว็บไซต์ต่างๆ หรือสัญญาจ้างโฆษณา
   (10) แบบแปลน แผนผังอาคารที่เคยได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร หรือ
   (11) เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงได้ว่าเป็นอาคารที่มีลักษณะตามข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 ซึ่งใช้อาคารประกอบธุรกิจโรงแรมอยู่ก่อนวันที่ 12 มิถุนายน 2562

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมนตกานต์ ส่วนความคุมอาคาร สำนักการช่าง เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3177 ในวันและเวลาราชการ

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150